70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô

Kế hoạch Lễ phát động thi đua “70 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)
Ngày đăng 11/08/2016 | 15:03

.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 989/HD-CCT ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức Lễ phát động thi đua "70 ngày hành động kiểu mẫu" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016); Ngày 02/8/2016, Ban Chỉ huy Quân sự quận ban hành Kế hoạch số 868/KH-BCH về việc Tổ chức Lễ phát động thi đua "70 ngày hành động kiểu mẫu" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016) trong lực lượng vũ trang quận. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 Thông qua hoạt động thi đua làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT Ban CHQS quận lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Quân đội, truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của LLVT Thủ đô Anh hùng; tạo thành cao trào cách mạng sôi nổi rộng khắp, thúc đẩy mọi tổ chức cá nhân, phát huy tiềm năng sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên dành nhiều thành tích mới, làm chuyển biến toàn diện hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2016.

Gắn đợt thi đua cao điểm "70 Ngày hành động kiểu mẫu" với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2016).

Tổ chức phát động thi đua trang trọng, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất bảo đảm hiệu quả, thiết thực; bình xét khen thưởng dân chủ, công khai, chính xác; tránh phô trương, hình thức.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

1. Chủ đề thi đua: "70 Ngày hành động kiểu mẫu"

2. Nội dung, chỉ tiêu thi đua

a. Bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí và trách nhiệm cao nhất

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của LLVT Thủ đô. 100% các cơ quan và đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, chiến sỹ LLVT Ban CHQS quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ thi đua đúng đắn; với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với tiếp tục thực hiện Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, trách nhiệm, thực hiện nói đi đôi với làm, tích cực đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái trong và ngoài cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan VMTD.

b. Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất

- Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch SSCĐ, tổ chức luyện tập thành thục các phương án; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm, sắn sàng xử trí các tình huống xảy ra đúng chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị đầy đủ kịp thời lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống lụt bão, cháy nổ trên địa bàn Quận. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập của 03 Phường theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Phát huy trí tuệ, tích cực, chủ động sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đúng chương trình, kế hoạch, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra. Tập trung làm chuyển biến rõ nét chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đối với lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ, thực hiện huấn luyện thực chất, đánh giá thực chất góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn gia thông"; quản lý tài chính tốt, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thanh quyết toán đúng quy định.

- Tích cực, chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội gắn với các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới".

c) Dân chủ, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất

- Phát huy dân chủ toàn diện trên các mặt công tác, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng thực hiện Ngày Chính trị văn hóa tinh thần. Giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh trong cơ quan và hiện tượng đơn thư nặc danh, vượt cấp; Củng cố tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, thương yêu, chia sẻ trách nhiệm với đồng chí, đồng đội.

- Tập trung làm chuyển biến toàn diện chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; đổi mới lề lối, phương pháp tác phong công tác; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Phấn đấu cơ quan không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

3. Thời gian thi đua: 70 ngày, từ ngày 10/8/2016 đến ngày 19/10/2016

4. Tổ chức phát động thi đua

a. Thời gian tổ chức phát động thi đua: 08.00 ngày 10/8/2016 (thứ Tư)

b. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS quận Long Biên

c. Thành phần tham gia lễ phát động thi đua

- Đại diện lãnh đạo Quận ủy: 01 đ/c.

- Đại diện lãnh đạo UBND quận: 01 đ/c.

- Phòng Nội vụ: 01 đ/c.

- BanTuyên giáo: 01 đ/c.

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở Dân quân, tự vệ.

+ 14 phường: Mỗi phường: 03 đ/c (Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự).

+ Các đơn vị tự vệ: Mỗi đơn vị : 02 đ/c (Chính trị viên, Cán bộ phụ trách quân sự).

- 100% cán bộ, QNCN Ban CHQS quận.

- Đại đội Dân quân cơ động quận.

- Sỹ quan Tiểu đoàn Bộ đội địa phương.

d. Trang trí khánh tiết, trang phục tại lễ phát động thi đua

* Trang trí khánh tiết

- Quy định về "Lễ phát động thi đua" tại Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu đề buổi lễ:

LỄ PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA

"70 NGÀY HÀNH ĐỘNG KIỂU MẪU" CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM

NGÀY TRUYỀN THỐNG LLVT THỦ ĐÔ HÀ NỘI (19/10/1946-19/10/2016)

 

Long Biên, ngày 10 tháng 8 năm 2016

* Trang phục

- Cán bộ Ban CHQS quận: Quân phục thường dùng mùa hè.

- Cán bộ Ban CHQS các đơn vị DQTV: Trang phục DQTV thường dùng mùa hè.

- Chiến sỹ DQTV: Trang phục DQTV mùa hè.

- Cán bộ sỹ quan dBĐĐP1 quận: Trang phục DBĐV mùa hè.

5. Sơ kết thi đua và bình xét khen thư­ởng

Sau đợt thi đua tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Kịp thời đề nghị lên trên những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong đợt thi đua.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chính trị

- Là cơ quan thường trực, trung tâm phối hợp, hiệp đồng triển khai tổ chức phát động, theo dõi các hoạt động, nội dung, kiểm tra thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua, trực tiếp chuẩn bị một số nội dung.

- Xây dựng kế hoạch nội dung phát động thi đua và triển khai các hoạt động thi đua chào mừng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016).

- Theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị trong thời gian thi đua.

- Mời báo, đài truyền hình đưa tin các hoạt động thi đua, các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

- Đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích và phục vụ trao thưởng.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức trang trí, tuyên truyền.

2. Ban tham mưu

- Huy động quân số Tiểu đoàn 1, BĐĐP; các đơn vị DQTV.

- Bố trí vị trí ngồi của các đơn vị.

- Tổ chức điều hành các đơn vị để xe đúng vị trí.

3. Ban Hậu cần - Kỹ thuật

- Hướng dẫn đảm bảo kinh phí cho đợt thi đua cao điểm.

- Chuẩn bị nước uống, tiêu chuẩn cho các đại biểu dự.

4. Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị Dân quân tự vệ

- Tổ chức tuyên truyền về thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016).

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu, hoạt động của đợt thi đua.

- Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, bình xét, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

VI. MỐC THỜI GIAN CHÍNH

- Từ ngày 20/7/2016-5/8/2016: Tổ chức xây dựng kế hoạch.

- Ngày 10/8/2016 : Tổ chức phát động thi đua.

- Từ ngày 10/8/2016 -19/10/2016: Tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

- Sơ kết thi đua:  Ngày 20/10/2016.

(Nguồn: Ban Chỉ huy Quân sự Quận)

PHIM TÀI LIỆU

Tiêu đề