an ninh quốc phòng

Đảng bộ Quân sự Quận làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội
Ngày đăng 16/03/2020 | 15:56  | Lượt xem: 854

Thực hiện Kế hoạch và sự chỉ đạo của Quận ủy Long Biên; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức Đại hội các cấp. Đến nay Đảng ủy Quân sự quận Long Biên đã hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội được tổ chức vào ngày 26, 27/3/2020.

Đại hội Đảng bộ Quân sự quận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quận. Trên cơ sở các Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 2364/-KH/ĐU, ngày 27/8/2019 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức đại hội đảng các cấp. Đảng ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 300 KH/ĐU ngày 28/11/2019 về Đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân sự Quận tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên và Quận ủy Long Biên cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Mặc dù cán bộ chủ trì có sự thay đổi, Đảng ủy đã chủ động trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Sắp xếp lịch tổ chức Đại hội phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trong đó Đại hội Ban Chính trị tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm cho 02 chi bộ còn lại. Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc Đại hội 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự quận Long Biên đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí được bầu vào cấp ủy khóa mới đều trúng cử số phiếu tín nhiệm cao.

Đảng ủy Quân sự Quận lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quận ủy Long Biên. Đảng ủy Quân sự quận đã xây dựng các văn kiện trình Đại hội, trong đó tập trung vào Báo cáo chính trị trình đại hội. Nội dung Báo cáo chính trị tập trung đánh giá chính xác rõ ràng vai trò lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng LLVT quận thực sự vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời Báo cáo chính trị cũng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, gắn với kiểm điểm tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá kiểm điểm và sửa chữa khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó Đảng ủy, Ban CHQS quận nắm chắc tư tưởng, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì mới được kiện toàn. Chú trọng công tác thi đua, tuyên truyền, nhất là kết quả, thành tích công tác quân sự, quốc phòng 5 năm qua, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT quận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội./.