an ninh quốc phòng

Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh
Ngày đăng 28/04/2020 | 16:01  | Lượt xem: 1478

Nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội, quận Long Biên có diện tích 6.038,24 ha, gồm 14 phường, dân số hơn 30 vạn người. Trong thế trận khu vực phòng thủ của thành phố Hà Nội, quận Long Biên có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong những năm qua quận đã có những bước tiến vượt bậc, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đây là điều kiện thuận lợi cơ bản để cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tập trung xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quận ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường Quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội"... Hàng năm Quận ủy, UBND quận kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội và Quận ủy về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của quận và cơ sở. Thường xuyên kiện toàn các hội đồng, các ban chỉ đạo, các tiểu ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của quận; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Kết quả đó đã thể hiện và phát huy tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu". Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ được coi trọng và có nhiều đổi mới, từng bước hoàn thiện, vận hành đồng bộ, hiệu quả. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ quận vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quận quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố các công trình quốc phòng trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diễn tập khu vực phòng thủ quận Long Biên năm 2017

Thực hiện tốt chủ trương phát triển các ngành kinh tế gắn với tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng. Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn sẵn sàng chuyển hướng sản xuất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng theo yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình để vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa duy trì lượng dự trữ sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của lực lượng vũ trang địa phương thời kỳ đầu chiến tranh. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh; thu đúng, thu đủ, chống thất thu thuế, bảo đảm phát triển kinh tế theo hướng lưỡng dụng vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh. Kết hợp tốt việc quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hệ thống đường giao thông đã được nâng cấp tương đối đồng bộ vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời bình, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ cơ động, bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ. UBND quận đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc khảo sát nhân lực, vật lực, tài chính sẵn sàng huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự quận đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và sức mạnh của khu vực phòng thủ, nhất là tiềm lực kinh tế, chính trị tinh thần ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng với yêu cầu xây dựng và bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận 02 lần theo các phương án đã được phê duyệt, sát tình hình nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương, được được UBND thành phố biểu dương khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 14/14 phường diễn tập chiến đấu phòng thủ nghiêm túc. Các cuộc diễn tập đều đạt kết quả khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật và bồi dưỡng, giáo dục Quốc phòng-an ninh cho các đối tượng  được chú trọng quan tâm (Đối tượng 2 = 54 đ/c, đối tượng 3 = 2.122 đ/c, đối tượng 4,4 mở rộng = 43.879 đ/c, đối tượng là học sinh, sinh viên = 78.780 đ/c) theo đúng quy định đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả 100% đạt khá, giỏi. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị quân đội.

Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Ngăn chặn, đối sách có hiệu quả với hoạt động của số đối tượng trọng điểm, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, các hoạt động kích động biểu tình, gây rối, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực, phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, nhiều vụ án hình sự, ma túy lớn được phát hiện xử lý (Điều tra 730/902 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1284 đối tượng triệt phá 365 ổ nhóm hình sự; 49 ổ nhóm mại dâm; 148 ổ nhóm cờ bạc; bắt giữ 973 vụ ma túy; 545 vụ kinh tế; xử lý 2061 vụ vi phạm về môi trường, xử phạt hành chính 8,084 tỷ đồng). Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Quận chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự quận và Công an quận thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019, đồng thời chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn về nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ, công an các phường, thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

Nguồn: Ban Chỉ huy Quân sự Quận