các bài viết chuyên sâu

Tự hào 68 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2016)
Ngày đăng 10/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 1194

Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2016), cán bộ ngành kiểm tra tự hào ôn lại lịch sử hình thành và phát triển.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Điều lệ Đảng năm 1930 đã quy định "Cái trách nhiệm của Đảng viên và Đảng bộ là giữ gìn kỷ luật của Đảng một cách nghiêm khắc. Tất cả các Đảng viên đều phải chấp hành Nghị quyết của Quốc tế, của đại hội Đảng, của Trung ương và Thượng cấp cơ quan" hay "Đối với vấn đề phạm kỷ luật thì do toàn chi bộ hoặc các cấp Đảng bộ tra xét. Các cấp ủy viên có thể đặt ra đặc ủy viên để tra xét những vấn đề phạm đến kỷ luật của Đảng". Xác định công tác kiểm tra gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác kiểm tra của Đảng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Cuối năm 1948, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) họp từ ngày 15-17/10/1948, Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, từ đó đến nay, ngày 16/10 đã trở thành ngày truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng.

Trải qua 68 năm hoạt động và rèn luyện, ngành kiểm tra Đảng từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh. Công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc: Đó là đấu tranh nhằm khắc phục, ngăn chặn tình hình tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước, bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đã thể hiện sự vững vàng kiên định về chính trị, giữ gìn sự đoàn kết, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong chiến tranh, trong hòa bình xây dựng đất nước hay những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Có thể khẳng định đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra Đảng: Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật là truyền thống tốt đẹp của cơ quan kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp.

Quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, cùng thời gian đó Ủy ban kiểm tra từ Quận tới cơ sở được kiện toàn và bắt tay ngay vào việc tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Kể từ khi thành lập quận đến nay đã gần 13 năm, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp thường xuyên đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát theo hướng bám sát các Chương trình công tác của Quận ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ; Nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống chính trị và có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị. Thông qua kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với những kết quả đó, trong những năm qua, Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ Long Biên vinh dự được Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội tặng bằng khen nhiều năm liền; UBND Thành phố tặng cờ dẫn đầu xuất sắc phong trào thi đua năm 2011, 2013, 2014, 2015; Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2012 và Huân chương lao động hạng 3 năm 2014. Những thành tích trên đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận Long Biên ./.