các bài viết chuyên sâu

Kỷ niệm 86 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Ngày đăng 10/10/2016 | 11:27 AM  | Lượt xem: 637

Công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với sự ra đời và trưởng thành của Đảng ta. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng quy định " Trung ương chiểu theo các việc mà lập ra các bộ như Bộ tổ chức, Bộ tuyên truyền, Bộ công nhân vận động...". Do đó, ngày 14/10/1930 được xem là ngày thành lập Bộ Tổ chức và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, ngày 14/10 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong thời kỳ đầu, công tác xây dựng Đảng chủ yếu là tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh với các hình thức và khẩu hiệu khác nhau để giác ngộ, lựa chọn những quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, phát triển Đảng, phát triển mặt trận và các đoàn thể cứu quốc, gấp rút đào tạo đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang để bảo vệ chính quyền còn non trẻ. Thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tập trung khôi phục kinh tế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ cho Cách mạng miền Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tổ chức của Đảng đã nhanh chóng giải quyết hàng loạt các vấn đề: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị thống nhất trong cả nước; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng. Công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác Tổ chức xây dựng Đảng nói riêng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng; Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng; các nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII); Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII); Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa IX); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, là một chặng đường đổi mới cả về nội dung và cách làm. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện, đạt nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong thực tiễn, đây là những định hướng quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là cơ quan tham mưu Quận ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị Quận. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Quận uỷ Long Biên đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, tận tuỵ, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Bám sát chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và yêu cầu thực tiễn của Quận, Ban Tổ chức đã luôn chủ động tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ Quận. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ trên các mặt công tác như:

- Xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, xây dựng lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu của tổ chức.

-Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong điều kiện hoạt động cụ thể. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; chú trọng hơn việc phát triển, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (từ tháng 01/2004 đến tháng 10/2016 Đảng bộ quận đã thành lập mới 42 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước). Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ quận.

- Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả cao. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều vượt chỉ tiêu Đại hội các nhiệm kỳ đề ra. Từ 01/2004 đến nay Đảng bộ quận đã kết nạp được 2.780 đảng viên mới đạt 118% chỉ tiêu hàng năm, tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đạt 60,2%, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 57,1%.

- Công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của người đứng đầu trong các tổ chức.Triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Đã xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần nâng cao chất lượng công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết nạp người vào Đảng.

Với kết quả đạt được trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ và sự phối hợp, tạo điều kiện của các phòng, ban, ngành quận, các cấp ủy cơ sở, Ban Tổ chức Quận uỷ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và từng bước trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ xứng đáng với sự tin cậy của cấp uỷ. Các thế hệ cán bộ, công chức Ban Tổ chức qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tích cực tự học tập, nghiên cứu trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm công tác, nâng cao năng lực tham mưu, đổi mới phong cách làm việc, chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Tập thể Ban tổ chức Quận uỷ nhiều năm được tặng cờ, bằng khen, giấy khen như: Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen (năm 2014), UBNDThành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2012, 2014, 2015), Ban Thường vụ Thành uỷ tặng Bằng khen (năm 2009, 2011), UBND thành phố tặng Bằng khen (năm 2011) danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm 2013); nhiều năm liền được Hội đồng thi đua khen thưởng Quận công nhận là tập thể lao động tiên tiến; nhiều cá nhân được thành phố, quận tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, người tốt-việc tốt cấp thành phố, cấp quận, bằng khen, giấy khen các loại ...

Phát huy truyền thống vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, mỗi cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới./.