các bài viết chuyên sâu

Một số giải pháp tăng cường góp phần thực hiện tốt công tác dân vận ở Đảng bộ phường Thượng Thanh.
Ngày đăng 10/10/2016 | 17:34 PM  | Lượt xem: 3435

Thời gian qua, nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Thượng Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Vì vậy, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác vận động nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đổi mới phương thức hoạt động và các hình thức vận động nhân dân. Ngay từ đầu năm 2016, Đảng uỷ phường xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn đăng ký mô hình, điển hình thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"tới các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, tổ dân vận trực thuộc nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, gắn với việc: "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các chi bộ tổ chức triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường và tổ dân phố về các gương điển hình, mô hình "Dân vận khéo" của phường; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức hội quần chúng phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tổ chức của mình; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường; Khối dân vận, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên gần dân, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để tham mưu với Đảng uỷ kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, không để phát sinh thành điểm nóng; Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị trên địa bàn phường theo hướng văn minh đô thị, Đảng uỷ đã lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đảng uỷ, tổ chức tốt hội nghị nhân dân bàn việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị "Giữ gìn nhà-hè-đường phố-xanh-sạch-không rác"; đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam hàng năm.

Tuy nhiên, qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại,  hạn chế như: việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận còn hạn chế, có lúc thiếu kịp thời; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận của nhân dân có lúc chưa đầy đủ. Sự phối hợp trong công tác vận động quần chúng giữa các ban, ngành, đoàn thể trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, công tác tham mưu có lúc thiếu kịp thời. Công tác dân vận ở một vài cấp ủy chi bộchưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn biểu hiện sự quan liêu và thiếu tôn trọng nhân dân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tiếp nhận hẹn trả kết quả còn chậm so với thời gian quy định, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Quán triệt tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận ủy Long Biên về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, với những quan điểm mới. Đảng ủy phường Thượng Thanh cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả trong công tác dân vận của phường, tăng cường chỉ đạo khối dân vận Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận được thể hiện ở việc kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với các cuộc vận động, chỉnh đốn, xây dựng Đảng. Đồng thời, phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khẳng định sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nắm vững, kiên định với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay tạo động lực để các tầng lớp nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH – ANQP phường Thượng Thanh. Xác định rõ trách nhiệm công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. Phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong họ tộc, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa của công tác dân vận trong tình hình mới.

Hai là, quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan UBND phường, các trường học; chú trọng triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trình độ văn hóa giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong mối quan hệ với nhân dân nhằm tăng cường sự hài lòng, ghi nhận của nhân dân. Công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức để nhân dân biết và giám sát. Chủ động nắm tình hình, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân và cộng đồng như: chính sách về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.., chỉnh trang đô thị, giải quyết kịp thời chế độ chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường.  Xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy với công việc, trách nhiệm, thân thiện và quý trọng nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và vận động nhân dân của chính quyền và tổ dân phố,  xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ba là, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng về tổ dân phố, đa dạng hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, khắc phục hành chính hóa trong hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, "dân vận khéo", tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận...nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát KT - XH - ANQP trên địa bàn phường. 

Bốn là, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, kiện toàn củng cố Khối dân vận, tổ dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận ở các cấp ủy. Chú trọng đào tạo cán bộ tham mưu sâu về các lĩnh vực công tác dân vận, nhất là công tác tôn giáo, vận động trí thức, doanh nhân trong tình hình mới; quan tâm cán bộ không chuyên trách, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm cường kỹ năng công tác dân vận. Kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân, quan tâm cán bộ làm công tác mặt trận, các đoàn thể ở tổ dân phố.

Năm là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trú trọng công tác vận động nhân dân thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn những hạn chế tồn tại. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể thể, cá nhân điển hình trong công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, đồng thời kiểm điểm, phê bình những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, căn cứ tình hình thực tế ở phường cần đổi mới công tác học tập, quán triệt Nghị quyết theo ba công đoạn: thứ nhất xây dựng chương trình hành động triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết, chương trình hành động với nội dung ngắn gọn, súc tích, đầy đủ, nhấn mạnh những vấn đề thiết thực gắn liền với quyền và nghĩa vụ của người dân; thứ hai tổ chức thảo luận tại chi bộ để cán bộ, đảng viên nói lên chính kiến của mình cũng như tìm hiểu sâu hơn tinh thần của nghị quyết; thứ ba tổ chức giải đáp để tạo sự nhận thức sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết; thứ tư tổ chức viết bài thu hoạch sau khi cán bộ đảng viên đã được học tập, quán triệt Nghị quyết. Nội dung và cách thức phát động các phong trào thi đua yêu nước cũng cần được quan tâm nghiên cứu đổi mới theo hướng: Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân để xác định nội dung và lựa chọn cách thức vận động sát với thực tế của địa phương, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, thời điểm; sáng tạo trong lồng ghép, kết hợp các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Thượng Thanh, với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự vận dụng sáng tạo những giải pháp đề ra về công tác dân vận trong năm 2016, cán bộ và nhân dân phường Thượng Thanh sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng phát triển bền vững.