các bài viết chuyên sâu

Phường Gia Thụy đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng 11/10/2016 | 11:46 AM  | Lượt xem: 585

Năm 2016, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được Hội Khuyến học phường Gia Thụy tập trung thực hiện tốt, đã động viên, khuyến khích phong trào khuyến học trong toàn phường, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường

Hiếu học, khuyến học, khuyến tài là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn". Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông ta; Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc học của toàn dân, đến khuyến học, khuyến tài. Học tập suốt đời là một phần tư tưởng vĩ đại và đạo đức cao đẹp của Bác Hồ. Bản thân Người là một tấm gương sáng về tự học, học suốt đời và giành cả đời mình chăm lo học tập cho mọi người với mong muốn cao nhất: "Đồng bào ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc và ai cũng được học hành". Kế tục và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã chủ trương khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, một nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.

Quán triệt và nhận thức sâu sắc các quan điểm đó, trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Gia Thụy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Hội khuyến học, TTHTCĐ phường hoạt động; hàng năm,  Đảng ủy đều ra nghị quyết đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Vì vậy, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hệ thống tổ chức của Hội được kiện toàn, củng cố. Nội dung, hình thức hoạt động của Hội khuyến học và TTHTCĐ phường có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; đã thực hiện đúng chủ trương gắn kết giữa hệ thống giáo dục chính quy trong nhà trường với hệ thống học tập ngoài xã hội, để xây dựng một xã hội học tập thực hiện mục tiêu đào tạo con người toàn diện, có ích cho xã hội.

Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học đã được quan tâm đẩy mạnh và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vì thế, số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình hiếu học tăng nhanh trong thời gian qua. Số lượng Tổ dân phố Khuyến học và Gia đình Hiếu học tăng lên theo các năm. Trong năm 2016, có 13/19 tổ dân phố đạt Tổ dân phố Khuyến học; 26 gia đình đạt Gia đình hiếu học tiêu biểu; gần 2400 học sinh giỏi các cấp. Đây chính là những kết quả đáng tự hào giúp cho đẩy mạnh phong trào học tập trong và ngoài nhà trường, góp phần giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở.

Cùng với phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học; phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài cũng đã mở ra một giải pháp mới, hiệu quả trong việc huy động nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Thông qua phong trào, đã huy động được nhiều nguồn lực to lớn từ các gia đình, cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, cùng chung tay góp sức, chăm lo đến công tác giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua khuyến học, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã quan tâm chỉ đạo Hội Khuyến học và TTHTCĐ phường phối hợp với các ban, nghành, đoàn thể thực hiện những mục tiêu cụ thể như sau:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, về vai trò quan trọng của gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp hiếu học trong xây dựng xã hội học tập, nhất là cần làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ đảng viên công chức về việc học thường xuyên, học suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống và công tác.

- Tăng cường củng cố, xây dựng Hội khuyến học vững mạnh, hoạt động hiệu quả; lấy củng cố chi hội khuyến học ở các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học là trọng tâm, phát triển hạt nhân phong trào làm nòng cốt. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm cơ sở để liên kết, phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, các ngành, các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đóng góp tích cực vào việc phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo và xây dựng "gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học".

- Khuyến học, khuyến tài phải góp phần quan trọng hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng trên địa bàn phường.

- Tăng cường vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng dòng họ, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực, động viên khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

 Công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của phường. Xây dựng các phong trào thi đua khuyến học là cuộc vận động có nhiều ý nghĩa sâu sắc, bền vững, có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội.