các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa tổ trưởng Tổ dân phố với trưởng Ban công tác mặt trận trên địa bàn phường Giang Biên
Ngày đăng 11/10/2016 | 14:24 PM  | Lượt xem: 736

Để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tại địa bàn dân cư, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của đội ngũ cán bộ tổ dân phố, đặc biệt là sự phối hợp giữa Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) với Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT).

Để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tại địa bàn dân cư, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của đội ngũ cán bộ tổ dân phố, đặc biệt là sự phối hợp giữa Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) với Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT). Sự phối hợp này đã hình thành và trở thành cơ sở quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tổ dân phố. Thực tế, những tổ dân phố mà sự phối hợp này có sự đồng bộ và phát huy tích cực thì mọi nhiệm vụ đều được triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, phong trào ở nơi đó có nhiều điểm nổi bật, mọi việc đều suôn sẻ, nhân dân đồng thuận, cùng chung tay xây dựng tổ dân phố ngày càng tốt đẹp. Tuy nhiên, việc phối hợp này đều tự phát hình thành và chưa có một quy định cụ thể rõ ràng, thậm chí có việc còn bị chồng chéo, chưa phân rõ trách nhiệm... nên còn có những tồn tại hạn chế nhất định.

Chủ trương cải cách hành chính, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị tại cơ sở là một định hướng đúng đắn, quan trọng. Thực hiện chủ trương đó, năm 2015 trên cở sở chỉ đạo của UBND quận, UB MTTQ quận Long Biên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và UBND phường xây dựng "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT các TDP" và đã hướng dẫn các tổ dân phố trên địa bàn phường triển khai thực hiện.

Qua gần 02 năm thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng tổ dân phố với Trưởng ban công tác mặt trận" trên địa bàn phường Giang Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp giữa Tổ trưởng tổ dân phố với Trưởng ban công tác mặt trận đã được cụ thể hóa bằng một quy chế có tính pháp lý ràng buộc và phân công trách nhiệm cụ thể, khoa học; khắc phục được sự chồng chéo, sót việc... Qua việc ký kết quy chế, vai trò của Tổ trưởng TDP và Trưởng ban CTMT được xác định rõ ràng, cụ thể hơn; sự phối hợp ăn ý và hiệu quả hơn. Sự lãnh đạo chỉ đạo của phường và cấp ủy chi bộ TDP đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương được tổ chức thực hiện kịp thời, khắc phục được tình trạng "đùn đẩy, né tránh"; đồng thời đã phát huy tích cực hiệu quả các công việc, các phong trào có chất lượng như: Tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư"; nâng cao chất lượng cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Nhiều TDP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch định hướng vận động quỹ "Vì người nghèo" và có nhiều hoạt động mới chăm lo, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách... được động đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài những kết quả đạt được trên, tổ trưởng TDP và Ban công tác mặt trận đã phối hợp hiệu quả trong việc triển khai thực hiện 5 quy chế dân chủ: QCDC trong công tác cấp GCNQSD đất, QCDC trong công tác thu thuế, QCDC trong công tác GPMB, QCDC trong công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hàng năm, sau khi UBND phường triển khai phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ trưởng dân phố thường xuyên cập nhật, thông báo niêm yết công khai các văn bản về chính sách hỗ trợ của UBND quận và phối hợp với các Trưởng ban CTMT cùng các thành viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo kế hoạch của UBND phường, cùng với tổ dân phố tập trung giám sát công tác chuyển đổi cũng như tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các hộ sản xuất để báo cáo UBND phường xem xét giải quyết kịp thời như việc tiêu thoát nước. Kết quả trong năm 2015 và 2016 UBND phường đã hoàn thành vượt mức diện tích chuyển đổi theo kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT" còn thể hiện trong việc tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn TDP văn hóa, gia đình văn hóa. Năm 2016 có 95% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, số người tham dự hội nghị đạt 81,2% và 95% tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa; phối hợp vận động nhân dân xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự … qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường tiếp tực được giữ vững. Đặc biệt, việc vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện như quỹ "Vì người nghèo"; quỹ "Khuyến học, khuyến tài", "Hiến máu nhân đạo"... Khi đi vận động, các thành viên Ban CTMT và TDP cùng tham gia. Chính vì vậy, hiệu quả các cuộc vận động, các loại quỹ của TDP đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Qua hội nghị đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT" của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã khẳng định hiệu quả tích cực của việc ký kết "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT" trên địa bàn phường đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, các TDP đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế và có sự điều chỉnh, bổ xung một số nội dung cho phù hợp. Từ kết quả tích cực bước đầu, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Một là: Mọi việc đều bắt nguồn từ một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, hướng về cơ sở và mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân và luôn đặt dưới sự lãnh đạo sát sao của tổ chức Đảng.

Hai là: Việc triển khai, tổ chức thực hiện phải phát huy cao độ tính dân chủ, chủ động của cơ sở, việc phân công trách nhiệm của từng chức danh phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng nhất là vai trò của Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT.

Ba là: Phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng tổ dân phố và đội ngũ cán bộ hiện có để xử lý phù hợp các vấn đề được đề cập trong Quy chế. Trong quá trình thực hiện luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người cùng tham gia; đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau cùng thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là: Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT thì Tổ trưởng TDP và Trưởng ban CTMT phải có trình độ hiểu biết, có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tâm huyết với công việc, có phương pháp vận động quần chúng "Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin". Khi tổ chức hội nghị, tùy từng điều kiện cụ thể phân công công việc hợp lý, phát huy dân chủ, tăng cưòng trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, tạo sự thống nhất và chuyển biến tích cực, đồng bộ trong hoạt động của TDP và Ban CTMT trên địa bàn đạt hiệu quả.

Có thể nói, việc ký kết quy chế phối hợp giúp nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hơn nữa, việc ký kết quy chế phối hợp cũng sẽ giúp sợi dây liên hệ giữa những người đứng đầu ở cơ sở ngày càng khăng khít, gắn bó nên mọi diễn biến về đời sống dân cư trong địa bàn đều được cập nhật và truyền tải một cách nhanh chóng, chính xác để các tổ chức, lực lượng phối hợp giải quyết kịp thời.