các bài viết chuyên sâu

Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị
Ngày đăng 08/08/2017 | 15:50 PM  | Lượt xem: 331

Đảng ta xác định "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới", vì vậy để làm tốt công tác tôn giáo đòi hỏi phải có sự tham gia hoạt động của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Thông qua nhiều hoạt động của cả hệ thống chính trị về công tác tôn giáo để giúp các chức sắc tôn giáo, đồng bào có tín ngưỡng hiểu rằng, mỗi tín đồ có đạo trước hết là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì vậy phải tuân thủ và thực hiện tốt mọi quy định, pháp luật Nhà nước, phải có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, mỗi người có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo đều phải làm tròn trách nhiệm của người công dân đối với quốc gia, dân tộc mình.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá IX): trong 15 năm qua Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy chính quyền từ phường tới các khu dân cư, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trên địa bàn. Phường đã tổ chức cấp các tài liệu về tín ngưỡng tôn giáo đến tiểu ban di tích, các tổ dân phố, các nhà sư trụ trì các văn bản quản lý nhà nước về tôn giáo như Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định về biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Hàng năm UBND phường tổ chức tổng kết công tác quản lý nhà nước về di tích, các lễ hội để đánh giá kết quả thực hiện về công tác quản lý nhà nước. Tại các cơ sở thờ tự, điểm nhóm đạo tin lành được tổ chức hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, đảm bảo văn minh nơi thờ tự.

Được sự quan tâm của Quận ủy, UBND Quận, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo, việc quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND phường, cùng với việc vận động xã hội hóa về công tác đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn phường đã được thực hiện một cách hiệu quả và chặt chẽ, đúng quy định, đúng pháp luật. Các di tích  được xếp hạng trong tình trạng xuống cấp đã được UBND phường tổ chức hội thảo khoa học và đề nghị tu bổ cấp thiết; trên cơ sở hội thảo, các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học và tờ trình báo cáo cụ thể của Phường, UBND quận đã đầu tư tu bổ tôn tạo như: cải tạo tu bổ đình, chùa Thạch Cầu năm 2009; cải tạo tu bổ đình, chùa Tư Đình năm 2010; cải tạo tu bổ đình, chùa Trạm năm 2010; cải tạo tu bổ sửa chữa đình Nha năm 2012 với vốn đầu tư xã hội hóa là 14 tỷ đồng đã được UBND quận, phường gắn biển công trình nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quận, thành lập phường.

Hệ thống chính trị tham gia làm công tác tôn giáo được thể hiện thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào có đạo thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, người giáo dân trước yêu cầu chung của đất nước nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo ngày 12/3/2003 nêu rõ: "Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo". Đây là một quan điểm đúng đắn cần được nhận thức sâu sắc, vì công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, để tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm làm tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới cần thực hiện tốt một số  giải pháp sau:

Một là tiếp tục quan tâm việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng học tập các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo. Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng giáo, nhất là trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm và thực hiện tốt tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

Hai là tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tôn giáo. Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực sự quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao; cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ba là các ngành, các cấp cần đẩy mạnh việc tuyên truyền,  giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với quê hương đất nước, tăng cường sự đồng thuận giữa người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Bốn là cần nhận thức một cách sâu sắc rằng nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với nhân dân; đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Năm là quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo đủ mạnh, tạo điều kiện về mọi mặt nhằm góp phần tham mưu ngày càng tốt hơn cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước./.

Ủy ban MTTQ Quận và phường tặng quà gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn đột xuất