các bài viết chuyên sâu

Tăng cường quản lý giáo dục - đào tạo, phát triển Trường mầm non trên địa bàn phường giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 07/09/2016 | 14:31  | Lượt xem: 1040

Nhận thức được tầm quan trọng về công tác Giáo dục – đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết 29 – NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quận uỷ, UBND quận Long Biên, Đảng uỷ phường Long Biên về tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ XXV về phát triển sự nghiệp Giáo dục – đào tạo trên địa bàn phường giai đoạn 2015 – 2020, Nghị quyết chuyên đề 09 – NQ/ĐU ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Đảng ủy phường Long Biên về lãnh đạo, chỉ đạo về "Đẩy mạnh công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn phường giai đoạn 2015 – 2020", UBND phường xác định công tác quản lý giáo dục - đào đạo; các trường Mầm non trên địa bàn là sự cần thiết theo sự phát triển kinh tế -xã hội trong tình hình mới hiện nay. Đảng ủy, các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, các trường  đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác quản lý giáo dục - đào tạo phát triển của các trường Mầm non, nhóm lớp Mầm non tư thục trong thời gian tới. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, vào cuộc của chính quyền, sự thực hiện của các nhà trường Mầm non trong các năm qua đã thực hiện đạt được như:

Hàng năm UBND phường xây dựng các Kế hoạch về công tác giáo dục – đào tạo, tăng cường kiểm tra đến trường mầm non Long Biên, nhóm lớp Mầm non tư thục trên địa bàn phường Long Biên về công tác quản lý điều hành của ban giám hiệu nhà trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, đồng thời chỉ đạo các Nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn, sự chỉ đạo của sở giáo dục, phòng giáo dục của quận xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến giáo giáo viên để tổ chức thực hiện có hiệu quả Giáo dục – đào tạo năm học, thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học. Đề nghị UBND quận Long Biên tách trường Mầm non Long Biên thành trường Mầm non Thạch Cầu, và đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường nhằm đảm bảo việc việc dậy và học trong nhà trường.

Công tác giáo dục – đào tạo trường Mầm Non Long Biên,Trường Mầm Non Thạch Cầu; Trường Mầm non BiBi; nhóm Mầm non tư thục; tỷ lệ 100% học sinh đạt cháu ngoan Bác Hồ, tỷ lệ học sinh tuyển sinh năm sau cao hơn năm trước, công tác giáo dục được đổi mới theo hướng dẫn của sở giáo dục, phòng giáo dục quận; cán bộ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp hằng năm có nhiều giáo viên dậy giỏi cấp quận, Thành phố.  

Hiện trên địa bàn phường có 02 trường Mầm non công lập, 01 trường Mầm non tư thục và 08 nhóm lớp Mầm non tư thục. Với tốc độ phát triển nhanh của phường về đô thị gắn với sự phát triển về dân số theo cơ học, dự báo dân số phường Long Biên đến năm 2020 có khoảng 30.000 dân, học sinh các cấp tăng từ 25-30% so với số học sinh các trường năm 2016 dẫn đến thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giáo viên trong các nhà trường. Để thực hiện tốt công tác quản lý về Giáo dục – đào tạo, trong các trường Mầm non, nhóm lớp Mầm non tư thục trên địa bàn phường Long Biên giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030. UBND phường, các ngành, đoàn thể, các Nhà trường, các Tổ dân phố cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là: Hàng năm Đảng uỷ căn cứ vào các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác Giáo dục – đào tạo đối với các trường Mầm non, Đảng ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát đối với các nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm nghề nghiệp của đảng viên, giáo viên trong các nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao  

Hai là: Các ngành, đoàn thể chính tri - xã hội, các nhà trường; tiếp tục tuyên truyền Luật Giáo dục năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị quyết 29 – NQ/TW ngày 04/11/2003 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; Nghị quyết 05/2005/NQ – CP ngày 18/04/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá Giáo dục, Y tế, Văn hoá và Thể dục thể thao; các Thông Tư, Quyết định của UBND Thành phố, các Chương trình, Kế hoạch của Quận uỷ, UBND quận, Kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ, UBND phường về công tác Giáo dục – đào tạo giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ba là: Nâng cao trách nhiệm của Cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong các Nhà trường về đạo đức, nghề nghiệp, chất lượng Giáo dục – đào tạo, được đánh giá kết quả hàng năm về Giáo viên dạy giỏi, 100% các trường đạt trường tiên tiến; 01 trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Bốn là: Các nhà trường thường xuyên bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hiệu trưởng, hiệu phó theo sự chỉ đạo của quận ủy, UBND quận, phòng giáo dục quận, Đảng ủy. Tranh thủ sự đầu tư của Quận và dự định phát triển các trường học công lập, dân lập, liên kết liên thông Quốc tế về giáo dục, nhằm đáp ứng và tạo điều kiện cho con, em học sinh trên địa bàn phường được vào học tại các trường trên địa bàn có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tốt nhất, đồng thời tạo điều kiện phát triển các Lớp, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn phường nhằm thu hút, giảm tải các học sinh tại các Trường Mầm non công lập trên địa bàn phường giai đoạn 2015 – 2020.

 Năm là:Phối kết hợp với các phòng chức năng của quận về công tác kiểm tra, giám sát, công tác nuôi dạy theo định kỳ quý, năm. Tập trung vào công tác Y tế học đường, thực hiện ký cam kết trách nhiệm giữa Phường với Nhà trường, giữa Nhà trường với hộ gia đình về đảm bảo an toàn thực phẩm (thực phẩm có nguồn gốc) tại các bếp ăn tại các Nhà trường, các nhóm lớp mầm non  tư thục trên địa bàn phường.

Sáu là: 100% giáo viên tham gia lớp tập huấn của quận, thành phố tổ chức theo đúng thành phần, tổ chức giao lưu, tổ chức các hội nghị toạ đàm trao đổi về công tác giảng dạy; không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn về công tác quản lý Giáo dục – đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua công tác giáo dục – đào tạo đã được Quận uỷ, UBND quận, Đảng uỷ, UBND phường quan tâm và tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, chất lượng Giáo dục – đào tạo được nâng lên, kết quả hằng năm số giáo viên dạy giỏi hàng năm tăng từ 5 – 10%, tỷ lệ 100% học sinh đạt cháu ngoan Bác Hồ.