các bài viết chuyên sâu

HĐND phường Gia Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021: Khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương
Ngày đăng 22/04/2021 | 16:48  | Lượt xem: 1172

5 năm qua, kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND phường các khóa trước, với trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã quan tâm giải quyết những vấn đề thực tiễn, cử tri và nhân dân đặt ra; quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Nâng cao chất lượng kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường đã tổ chức thành công 13 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất. Để nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND phường chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình, nội dung tổ chức, đảm bảo hợp lý, khoa học hơn; chú trọng nêu cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ. 

Theo đó, đã giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, bố trí hợp lý chương trình kỳ họp; tăng cường thảo luận tại hội trường và chất vấn tại các kỳ họp. Mỗi kỳ họp dành gần 50% quỹ thời gian thảo luận, chất vấn; bình quân 1 kỳ họp có từ 5-7 nội dung chất vấn được báo cáo, giải trình trực tiếp. Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND phường, ý kiến của các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND phường đã trao đổi, thống nhất với UBND phường hoặc yêu cầu UBND phường giải trình làm rõ ngay tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND phường xin ý kiến đại biểu trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Chính từ sự chuẩn bị kỹ nội dung, phương thức điều hành khoa học nên đã phát huy được tinh thần dân chủ, trách nhiệm của từng đại biểu và trí tuệ của tập thể trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã ban hành 65 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy… 

Đại biểu HĐND biểu quyết tại kỳ họp

Công tác ban hành nghị quyết của HĐND phường trong nhiệm kỳ qua đạt kết quả, hiệu quả, từng bước được hoàn thiện về quy trình, thủ tục và nâng dần về chất lượng theo hướng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Các nghị quyết được kịp thời ban hành để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND phường đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đại biểu HĐND phường. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND phường đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Một số nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của phường, tạo cơ sở cho UBND phường triển khai thực hiện nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn phường. 

Đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

Với quyết tâm đổi mới, tiếp nối hành trình tạo dựng niềm tin vững chắc của cử tri, nhân dân, trong nhiệm kỳ HĐND phường khóa III đã tập trung đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát, quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các hoạt động này không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và nhân dân mà còn khẳng định uy tín, vị thế của HĐND trong tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra.

Xác định giám sát là một trong hai chức năng quan trọng trong hoạt động của HĐND, HĐND phường đã chú trọng cải tiến, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Hàng năm, đã ban hành nghị quyết về chương trình, kế hoạch giám sát, tạo sự chủ động cho HĐND phường, Thường trực HĐND phường, các Ban HĐND phường, các đại biểu HĐND phường và các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia hoạt động giám sát. 

Trong nhiệm kỳ III, HĐND phường, Thường trực HĐND phường, các Ban HĐND phường đã tổ chức 136 cuộc giám sát, khảo sát (42 cuộc giám sát chuyên đề và 94 cuộc giám sát, khảo sát). Công tác tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Nhìn chung, chuyên đề giám sát được lựa chọn sát tình hình thực tế, góp phần giải quyết các nhiệm vụ về kinh tế - chính trị của địa phương. Sau giám sát, ban hành báo cáo kết quả giám sát, trong đó, tập trung nêu rõ mặt được, tồn tại, hạn chế. Qua đó, có kiến nghị xác đáng và hợp lý đối với cấp trên cũng như các cơ quan có thẩm quyền của địa phương

Đặc biệt, những kỳ họp gần đây đã có sự đổi mới về việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Nhiều vấn đề dân sinh bức thiết đã được đưa ra để chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp, qua đó đã xác định trách nhiệm, đề ra lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu, nhân dân theo dõi, giám sát. 

Đại biểu HĐND chất vấn tại kỳ họp

Cùng với nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND phường đã chú trọng đổi mới cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường đã tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, trung bình có 55 cử tri tham dự/buổi tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận 313 ý kiến cử tri. Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản (có 293 ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời, đạt tỷ lệ 93,61%). Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nền nếp. Trong nhiệm kỳ, đã tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, 11 ý kiến phản ánh của cử tri. Kết quả, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 đơn; các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 11 ý kiến, đạt tỷ lệ 100%. Số lượng đơn thư tiếp nhận được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, không có đơn tồn đọng.

Đ/c Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị gặp mặt

đại biểu HĐND phường nhân dịp tổng kết hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021

Với nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường khóa III đã thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong phường. Những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ là một dấu mốc, ghi nhận những đóng góp to lớn của HĐND phường trong suốt hơn 18 năm xây dựng và phát triển của phường Gia Thụy, đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi từ 1/7/2021, thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND cấp phường tại thành phố Hà Nội.