các bài viết chuyên sâu

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thiết thực, hiệu quả
Ngày đăng 04/05/2021 | 14:45  | Lượt xem: 830

.

 

Giai đoạn 2016-2021, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Thực hiện nhiều giải pháp đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp.

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện tốt các chương trình toàn khóa của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị, chủ đề hàng năm và những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phát sinh của Thành phố và Quận. Chú trọng giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội; huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Quận. Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ thực tiễn kết quả công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong 5 năm qua, Quận ủy Long Biên rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy từ Quận tới cơ sở; gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Trong tổ chức thực hiện phải luôn đổi mới, sáng tạo và kiên trì; coi trọng việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng giai đoạn.

Hai là: Đề cao tính tự giác, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, nhất là chất lượng thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân gắn với chủ đề hàng năm; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện. Đề cao vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng gắn với thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

Bốn là: Gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận xã hội phản ánh, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, không để hình thành điểm nóng

Năm là: Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.