các bài viết chuyên sâu

Phường Thạch Bàn sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 11/05/2021 | 14:48  | Lượt xem: 1073

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đến thời điểm này, Ban chỉ đạo bầu cử phường Thạch Bàn cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy trình, luật định

Sau khi tiếp thu chỉ đạo của thành phố, quận Long Biên, Đảng ủy phường Thạch Bàn đã chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch và thực hiện các bước triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Phường thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử và các tiểu ban tham mưu giúp việc cho BCĐ phường; đồng thời tổ chức triển khai các văn bản của các cấp về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đến lãnh đạo các tổ dân phố, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể của tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết liên quan đến bầu cử để người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất đạo đức để bầu làm ĐBQH, HĐND các cấp”.

UBND phường Thạch Bàn đã rà soát và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường, với 15.459 cử tri cử tri tại 10 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và tại 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường để nhân dân kiểm tra, đối chiếu thông tin. Phường Thạch Bàn có 10 tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử có từ 17 đến 21 thành viên. Các tổ bầu cử đã thực hiện xây dựng lịch trực và phân công thành viên tổ bầu cử trực  nghiêm túc tại các khu vực bỏ  phiếu để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cử tri.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 5 xem danh sách cử tri niêm yết tại khu vực bỏ phiếu

Thành viên tổ bầu cử số 10 trực tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong phường tập trung thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử, để mọi người tích cực tham gia. Ban chỉ đạo phường đã tổ chức trang trí trực quan 29 khẩu hiệu, 82 banner tại trụ sở phường, trạm Y tế, Công an phường, các trường học, 10 khu vực bầu cử và các trục đường chính trên địa bàn phường; tuyên truyền về việc lập danh sách cử tri trên đài truyền thanh để người dân biết và thực hiện. Đài Truyền thanh phường thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh của phường được 54 cuộc (2 cuộc/ngày). BCĐ phường cấp phát 44 quyển tài liệu tuyên truyền về bầu cử đến 10 tổ bầu cử. Ngoài ra, Mặt trận, các đoàn thể phường đã triển khai và chỉ đạo các chi hội đoàn thể trực thuộc tích cực tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đến cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân để người dân biết ngày 23-5-2021 là ngày bầu cử.

Ban chỉ đạo Bầu cử phường đã chỉ đạo các tổ bầu cử thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử như niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu; phối hợp UBMTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử để mạn đàm về tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Niêm yết danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ  phường đến cơ sở cùng với sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thạch Bàn sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân./.