các bài viết chuyên sâu

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2016.
Ngày đăng 12/09/2016 | 07:59  | Lượt xem: 5850

.

Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có Hội đồng nhân dân phường được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015. Theo đó, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân là việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở địa phương.

Như vậy, có thể thấy nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân rất rộng lớn, đa dạng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng,…nhưng dù trên lĩnh vực nào thì hoạt động giám sát cũng gồm 03 nội dung cơ bản, đó là: giám sát việc tuân thủ pháp luật, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

Đoàn giám sát HĐND phường  Phúc Đồng giám sát Tổ dân phố số 11

Từ đầu năm 2016 đến nay, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức 2 đợt giám sát chuyên đề, kế hoạch các đợt giám sát được xây dựng trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân phường. Thời gian giám sát đợt 1, thực hiện trong quý I/2016, nội dung: Giám sát công tác quản lý đất công; việc sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ từ đất công thuộc dự án giải phóng mặt bằng 96 ha, dự án Sân Golf; Việc quản lý, sử dụng các loại quỹ công chuyên dùng. Đợt giám sát thứ 2, thực hiện trong tháng 8 và đầu tháng 9/2016, nội dung: Giám sát công tác cải cách hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý trật tự đô thị; công tác quản lý, sử dụng Nhà văn hoá tổ dân phố và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong việc thu các loại quỹ công chuyên dùng của 15 tổ dân phố.

Quy trình thực hiện giám sát của Đoàn giám sát được Thường trực Hội đồng nhân dân phường triển khai đầy đủ, đúng quy trình, có Quyết định thành lập đoàn giám sát; Kế hoạch giám sát; Thông báo lịch giám sát và có hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị được giám sát để đảm bảo công khai theo quy định.

Hình thức, phương thức giám sát được đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể: Đoàn giám sát đã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường bằng hình thức trực tiếp giám sát tại hiện trường, thời gian giám sát từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2016 và giám sát liên tục bất kỳ buổi sáng, trưa, đầu giờ chiều và cuối giờ chiều, khi giám sát đều chụp lại các hình ảnh như hình ảnh các hộ tái vi phạm lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, hình ảnh vị trí làm việc của lực lượng quản lý trật tự đô thị nhưng không có mặt, hình ảnh các tuyến đường mà lực lượng quản lý trật tự đô thị đã làm tốt...Đối với tổ dân phố được giám sát, Đoàn giám sát cũng đã xuống giám sát tại tổ dân phố để thấy được thực trạng quản lý sử dụng Nhà văn hóa tổ dân phố cũng như việc thực hiện Quy chế dân chủ trong việc thu các loại quỹ công chuyên dùng xem có công khai niêm yết danh sách thu các loại quỹ tại nhà văn hóa không.

 Kết quả giám sát được Hội đồng nhân dân phường ban hành Thông báo kết luận, đồng thời, đã chỉ rõ những kết quả đạt được, nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đưa ra những kiến nghị, chỉ rõ các giải pháp khắc phục tồn tại, thời gian khắc phục báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân. Nếu nội dung nào chậm khắc phục thì Thường trực Hội đồng nhân dân phường có văn bản đôn đốc UBND thực hiện; hoặc tại kỳ họp đưa nội dung đó vào chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân phường ( nội dung giám sát đợt 1/2016, HĐND đã chất vấn tại kỳ họp thứ II- HĐND phường đối với UBND phường khi chưa thực hiện hết các nội dung theo thông báo kết luận).

Từ kết quả của 2 đợt giám sát, Hội đồng nhân dân phường rút ra một số những nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân phường như sau:

Thứ nhất, Cần phải coi công tác kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân là một việc làm thường xuyên. Thường trực Hội đồng nhân dân phải chủ động, sáng tạo tìm ra biện pháp hợp lý để đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng nhân dân. Cần phân công hợp lý cho các Ban trong công tác giám sát, trong việc tiếp công dân nhằm đảm bảo cho pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện nghiêm chỉnh, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho tổ dân phố, động viên, khuyến khích các tổ dân phố phát huy những mặt tốt, và chỉ ra được những sai sót cần kịp thời sửa chữa. Từ đó mà tạo được mối quan hệ tốt và gắn bó giữa Hội đồng nhân dân và các đơn vị được giám sát.

Thứ hai, Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân: Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại mỗi kỳ họp và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó có kế hoạch giám sát, xác định nội dung chi tiết nhằm vào các lĩnh vực, các vấn đề trọng điểm, vấn đề bức xúc, thời gian giám sát... sau đó gửi kế hoạch giám sát đến các cơ quan, đơn vị được giám sát và các cơ quan tham gia giám sát để chuẩn bị trước. Trong hoạt động giám sát, các ban cần được sự tạo điều kiện về mọi mặt của Thường trực Hội đồng nhân dân, nhất là trong việc điều hoà, phối hợp hoạt động giữa các Ban, phân công các Ban theo dõi kiểm tra, giám sát đối với các vấn đề bức xúc diễn ra ở địa phương. Đồng thời, nên có sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Qua giám sát, các Ban góp ý, bổ sung thông tin cho các đơn vị được giám sát về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau mỗi lần giám sát, các Ban phải có báo cáo, có kiến nghị các giải pháp để thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ngành liên quan, các đơn vị được giám sát tiếp thu, giải quyết. Hoạt động này là bảo đảm hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, tránh hình thức.

Thứ ba, Đại biểu Hội đồng nhân dân phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát, vừa tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thoả đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Hội đồng nhân dân phải có trách nhiệm nâng cao năng lực và trách nhiệm cho đại biểu Hội đồng nhân dân như tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đại biểu tham gia hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân.

Thứ tư, Tăng cuờng hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa đại biểu Hội đồng đồng nhân dân và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương trong việc tham gia hoạt động giám sát và tiếp xúc với cử tri sẽ tạo điều kiện cho các đại biểu Hội đồng nhân dân để trao đổi thông tin về kiến thức pháp luật, về tình hình chấp hành pháp luật nói chung, cũng như trao đổi về kinh nghiệm trong hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân.