các bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 8 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 13/09/2016 | 10:28  | Lượt xem: 4773

Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta rất coi trọng quyền dân chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân. Từ chủ trương đó, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, trong đó có những văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 30 CT/TW về xây dựng quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ngày 05/04/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; ngày 02/6/2010 Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và ngày 09/01/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là những văn bản quan trọng do Đảng, Nhà nước ban hành trong lĩnh vực Quy chế dân chủ để góp phần củng cố quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức là công bộc của nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Từ nhận thức trên ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã xây dựng Chương trình công tác, chỉ đạo Khối dân vận tham mưu xây dựng Chương trình công tác  dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016; MTTQ và các đoàn thể xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2016. BCĐ đôn đốc kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạophụ trách từng lĩnh vực và các tổ dân phố, nhà trường; phát huy tốt vai trò của các tổ dân vận trong thực hiện QCDC ở các tổ dân phố; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời. Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Dân vận khéo", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với việc giải quyết các vấn đề dân sinh như công tác GPMB, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư được chú trọng và nâng cao. Duy trì hoạt động bộ phận "Một cửa", hồ sơ của công dân được giải quyết đúng hẹn, đúng quy định pháp luật. UB MTTQ đã chủ động xây dựng ký kết các chương trình phối hợp tạo sự thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện của cả hệ thống MTTQ các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động phối hợp với TT HĐND dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND thực hiện các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tổ chức tốt quy trình hiệp thương, tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử; tổ chức ký kết việc triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch giữa UBMTTQ, UBND về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân với nội dung bàn các biện pháp "Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình văn hoá tại cộng đồng dân cư" gắn với "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" nhằm thực hiện tốt các tiêu chí về văn minh đô thị. Phối hợp với UBND tổ chức tốt hội nghị nhân dân tổ dân phố, hội nghị đại biểu nhân dân phường đảm bảo chất lượng.  Bên cạnh đó MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt QĐ 217, 218 của Trung ương về việc giám sát phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ như qũy đền ơn đáp nghĩa (149,935 triệu đồng), quỹ vì người nghèo (111,970 triệu đồng), qũy khuyến học (43,620 triệu đồng), quỹ chữ thập đỏ (53,240 triệu đồng), quỹ bảo trợ trẻ em (57,920 triệu đồng), ủng hộ quỹ "Vì Trường xa thân yêu" được 117.999.000đ, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị hạn hán, xâm nhập mặn với số tiền là 53.519.000đ. Các loại quỹ đều được xây dựng kế hoạch vận động, thu, chi rõ ràng và được triển khai tuyên truyền sâu rộng, trên tinh thần tự nguyện đóng góp, quản lý thu và chi theo đúng quy chế của từng loại quỹ.

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết

Hoạt động của bộ phận một cửa phường Thượng Thanh

Đặc biệt, trong 8 tháng qua phường Thượng Thanh đã thực hiện tốt 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới do Quận ban hành như: "QCDC trong công tác quản lý trật tự xây dựng","QCDC trong công tác quản lý trật tự đô thị"; "QCDC trong công tác bồi thường,hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất"; "QCDC trong công tác thuế đối với hộ cá thể kinh doanh"; "QCDC trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", những kết quả đạt được trong thời gian qua đã được Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của Quận ghi nhận.

Công tác bóc xóa quảng cáo rao vặt của Đoàn thanh niên

Công tác vệ sinh môi trường của Hội LHPN phường

Qua quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, thực tế đã cho thấy kết quả bước đầu là rất quan trọng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền có lúc chưa được thường xuyên, liên tục; một số ít cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa quan tâm đến việc thực hiện QCDC; có việc công khai còn mang tính hình thức; giải quyết kiến nghị của nhân dân có lúc còn chậm, chưa kịp thời.

Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị của phường đã xác định tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ thực hiện QCDC, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc triển khai, xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện các Luật như Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, Luật chống lãng phí, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật Tố tụng hành chính, công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng đảng, chính quyền. Phát huy vai trò của MTTQ tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên. Quan tâm đến các vấn đề, lĩnh vực gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, thường xuyên rà soát kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch thực hiện cụ thể thời gian và nội dung.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở đặc biệt chú trọng đến 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trên hệ thống đài truyền thanh phường, qua các hội nghị ở tổ dân phố, phường, in ấn tài liệu, biểu dương các chi bộ, tập thể thực hiện tốt QCDC. Nâng cao chất lượng tuyên truyền gắn với "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", các quy chế, quy ước tổ dân phố.

Ba là: Tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, thay thế các quy chế, quy ước đã ban hành đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm từng loại hình và quy định.

Bốn là: Gắn việc thực hiện QCDC với Pháp lệnh cán bộ công chức, Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 03-CT/TW về  "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để đảng viên, cán bộ, công chức vững vàng về lập trường, quan điểm, kiên định về tư tưởng chính trị, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao trình độ năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là: BCĐ thực hiện QCDC phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ngành đoàn thể, tổ dân phố. Phát huy vai trò giám sát thực hiện QCDC của HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt do HĐND bầu, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư gắn với các cuộc vận động và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III, Đại hội Đảng bộ phường Thượng Thanh lần thứ XXVI góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.