các bài viết chuyên sâu

Đoàn thanh niên phường Long Biên với công tác xây dựng Đảng
Ngày đăng 20/09/2016 | 11:13  | Lượt xem: 6696

Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chính vì thế vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mọi thời đại đặc biệt trong thời đại mới là vô cùng lớn lao và quan trọng. Với vai trò đó Đảng ta đã khẳng định "Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước", "là đội dự bị tin cậy" của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Việc phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn lực cho Đảng. Đây là cầu nối đảm bảo cho sự phát triển của Đảng cũng như sự bền vững của tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ điều đó trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Biên đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, thông qua cuộc vận động: "Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam".

Trong 5 năm qua, công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn phường có nhiều tiến bộ, tập trung thực hiện các giải pháp trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 28 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã có 23 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá". Đồng thời, thông qua các hoạt động, các Đoàn phường tích cực vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, Chính quyền về công tác thanh niên.

Ban chấp hành đoàn phường đã động viên thanh niên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả các phong trào đoàn trong các chi đoàn mà tiêu biểu: Triển khai Cuộc vận động "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Nghĩa tình biên giới", thực hiện tốt hoạt động hè tình nguyện, hiến máu nhân đạo được 563 đơn vị máu, Đoàn phường tổ chức diễn đàn "Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên" nhân tháng thanh niên hàng năm…đã thực sự tạo được môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện bản thân, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng bộ phường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi cũng ngày một nâng cao, đa số đều được đào tạo bài bản, có năng lực, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng. Sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong học tập, công tác.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng hiện nay vẫn còn một số hạn chế như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đề xuất với tổ chức đảng có lúc chưa kịp thời, một số ít đảng viên trẻ chưa nêu cao tính tiền phong, đi đầu. Để phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Biên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của phường Long Biên nói riêng trong giai đoạn hiện nay... qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thiết thực như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Thắp nến tri ân", đẩy mạnh phong trào "Mùa hè thanh niên tình nguyện", "Thanh niên sống đẹp, sống có ích", triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn" và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn về việc "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn"... hay các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ để làm cơ sở cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành; đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, đổi mới phong trào hoạt động, tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng.

Hai là, tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường nối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với đoàn viên thanh niên.

Ba là, Đoàn thanh niên tích cực nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh nên; tích cực tổ chức bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xây dựng lớp thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên" tạo nguồn giới thiệu cho Đảng; thường xuyên theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bốn là, Ban chấp hành đoàn phường thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo bước đột phá về công tác tổ chức cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Để Đoàn TNCS phường Long Biên thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa Người khẳng định: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên", Người đặt niềm tin vào đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng. Vì vậy. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Biên quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng làm hạt nhân trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.