các bài viết chuyên sâu

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân phường Long Biên giai đoạn 2016 - 2021
Ngày đăng 21/09/2016 | 08:15  | Lượt xem: 2828

Hội đồng nhân dân (HĐND) phường thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giám sát hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, các Ban của HĐND.

Việc giám sát trong những năm qua được sự chỉ đạo trực tiếp của quận ủy, HĐND quận, Đảng ủy phường HĐND đã tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác cải cách hành chính... công tác giám sát đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Năm 2016, tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 19/10/2012 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2011 – 2016, HĐND phường Long Biên xây dựng Nghị quyết số 01/NQ - HĐND về chương trình giám tập trung là nhiệm vụ phát triển kinh tế chuyển đổi cây trồng vùng bãi, công tác quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác cải cách hành chính, công tác quản lý đô thị thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị"... Căn cứ Nghị quyết của HĐND phường, thường trực HĐND đã xây dựng kế hoạch giám sát theo, tháng, quí, năm.

Đầu năm 2016, thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tập trung giám sát các nội dung theo Kế hoạch về việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thường trực HĐND phường giám sát 01 lượt về cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, Ban kinh tế xã hội giám sát 01 lượt đối với Ủy ban nhân dân phường thực hiện chuyển đổi cây trồng 3,5ha; Ban pháp chế HĐND phường giám sát thường xuyên 04 lượt về công tác quản lý trật tự đô thị tại tuyến phố Tư Đình, phố Thạch Cầu. Tại các buổi giám sát, thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như nội vụ phòng làm việc ở bộ phận một cửa, các hộ dân chuyển đổi cây trồng chưa tập trung chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, việc sử dụng hè phố vào mục đích kinh doanh ở một số hộ vẫn còn diễn ra. Thường trực HĐND phường có văn bản báo cáo Đảng ủy và xin ý kiến chỉ đạo, thông báo tới Ủy ban nhân dân, các bộ phận chức năng của phường, có Kế hoạch, giải pháp thực hiện. Để đảm bảo thực hiện giám sát có hiệu quả, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường tổ chức tái giám sát các thông báo, kết luận đã ban hành. Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện, khắc phục những hạn chế. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động có văn bản chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND phường Long Biên giai đoạn 2016 – 2021; thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các ngành ban chức năng, các đoàn thể chính trị, các đại biểu HĐND thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện đề án 04-ĐA/TU ngày 19/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát. Tranh thủ sự lãnh đạo của thường trực HĐND Quận Long Biên, Đảng ủy phường, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về Chương trình, Kế hoạch, nội dung giám sát của HĐND Phường nhằm phát huy dân chủ, để nhân dân tham gia cùng HĐND thực hiện nhiệm vụ giám sát có hiệu quả và chất lượng.

Hai là: Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng Chương trình, Kế hoạch sát với các nội dung công việc hàng tháng, tăng cường giám sát tại cơ quan, đơn vị, tổ dân phố qua các văn bản, hồ sơ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ba là: Đổi mới việc đánh giá, kết luận từng nội dung giám sát, chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế. Qua công tác giám sát, HĐND Phường có văn bản báo cáo với thường trực HĐND Quận, Đảng ủy Phường xin ý kiến chỉ đạo đồng thời gửi đến các cơ quan chức năng có các giải pháp khắc phục những tồn tại đảm bảo đúng qui trình, đúng với qui định của pháp luật.

Bốn là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong thực hiện nhiệm vụ giám sát theo Nghị quyết của HĐND.

Năm là: Phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận tổ quốc phường trong việc thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu sâu về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác giám sát của HĐND, của MTTQ phường. Các thành viên của MTTQ phối kết hợp trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giám sát.

HĐND phường đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính, thực hiện qui chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác giải phóng mặt bằng,... đã góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2016.

Hội đồng nhân dân phường giám sát công tác trật tự đô thị - Trật tự xây dựng