các bài viết chuyên sâu

Giang Biên một số chỉ tiêu thu ngân sách “ về đích” trước thời hạn
Ngày đăng 23/09/2016 | 17:52  | Lượt xem: 700

Giang Biên triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2016 trong tình hình KT – XH của cả nước nói chúng và của phường Giang Biên nói riêng vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường.

  Để thực hiện tốt mục tiêu thu ngân sách năm 2016, ngay từ những tháng đầu năm , UBND phường Giang Biên đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu nhằm bảo đảm đạt dự toán; tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích khả năng thu từ các nguồn thu và xử lý nợ đọng thuế… Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 15/01/2016 về việc thu ngân sách năm 2016; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày  15/01/2016 về tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/01/2016 về thu hoa lợi cộng sản  và triển khai đến các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố (TDP) trên địa bàn phường triển khai nhiều biện pháp đảm bảo thu ngân sách,  góp phần phát triển KT – XH năm 2016 của phường.

Nghị quyết HĐND phường năm 2016 đã đề ra đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải đạt 14.787.000.000  đồng, trong đó: Thu thuế ngoài quốc doanh:  717.000.000; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 974.000.000  đồng; Phí và lệ phí: 96.000.000 đồng; Thu nhập cá nhân: 345.000.000 đồng, thu từ quỹ công ích và hoa lợi cộng sản: 500.000.000 đồng; Thu khác: 10.000.000 đồng; Lệ phí trước bạ nhà đất: 8.500.000.000 đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.645.000.000 đồng. Kết quả  9 tháng năm 2016, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện: 19.802.076.581 đồng/14.787.000.000 đồng đạt 133.9 %, vượt 33,9%  so với dự toán quận giao và tăng  1.14% so cùng kỳ.

Nét nổi bật trong công tác thu NS năm nay, số thu từ thuế ngoài quốc doanh 9 tháng năm 2016 tăng  vượt 44,87% (với số tuyệt đối tăng 321.713.000 đồng) so với Nghị quyết HĐND đề ra trong đó:  thuế giá trị gia tăng vượt 64.95%; Thuế môn bài vượt 107,46%. Thuế thu nhập cá nhân tăng vượt 60,4%; thu khác tăng vượt 135.53% ;  Thu từ quỹ công ích và hoa lợi cộng sản vượt 57,39%  

Năm 2016 là năm thứ 2  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ 25 và là năm đầu thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH quận đến năm 2030 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, là năm được dự báo kinh tế đang phục hồi song chưa thể tăng trưởng nhanh; chủ trương của phường tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2015. Năm 2016  là năm Chi cục Thuế Quận tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá toàn diện hệ thống thuế, đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các Luật thuế sửa đổi bổ sung và các chính sách liên quan về thuế ngay từ tháng đầu năm trên phạm vi toàn quận; do đó khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NS năm 2016 vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ các khoản thu, sắc thuế được dự báo sẽ khó khăn nhiều khả năng hoàn thành dự toán thu ở mức độ thấp; nhận thức trước tình đó, Hội đồng tư vấn thuế phường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2016 là:

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NS năm 2016. Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế...; đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong năm trên, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của phường, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Giang Biên 9 tháng đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2016.