các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy 9 tháng năm 2016
Ngày đăng 25/09/2016 | 01:20  | Lượt xem: 6742

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của HĐND phường Gia Thụy; bám sát sự chỉ đạo của HĐND quận Long Biên, trong 9 tháng đầu năm 2016, HĐND phường đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả tốt.

Về hoạt động của Thường trực HĐND: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND phường đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ II - HĐND phường khóa III đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp và các Nghị quyết của HĐND đến cử tri theo Luật định. Phối hợp với UBND, UB MTTQ mời cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, quận đầy đủ và tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Tổ chức tốt công tác giao ban định kỳ với các tổ đại biểu HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND phường và tham gia các cuộc họp giao ban do Thường trực HĐND quận tổ chức.

Hoạt động của các tổ đại biểu HĐND phường khóa II được duy trì, thường xuyên phối hợp với thường trực HĐND phường để nắm bắt và phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri; các Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế của HĐND phường khóa IIII đã xây dựng Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016; xây dựng thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban của mìn và thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ II – HĐND phường khóa III theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Các đại biểu HĐND phường làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và ban lãnh đạo các tổ dân phố nơi mình ứng cử, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề dân sinh bức xúc để phản ánh với thường trực HĐND phường, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, kỳ họp của HĐND, thực hiện việc chất vấn tại kỳ họp theo quy định. Bên cạnh đó, đại biểu HĐND phường cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương, kịp thời giải thích những vấn đề cử tri thắc mắc, góp phần hạn chế phát sinh các đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Quận, HĐND phường và công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết được quan tâm thực hiện. Sau kỳ họp thứ II - HĐND Quận và phường, Thường trực HĐND phường đã phối hợp với UBND – UB MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả các kỳ họp theo quy định, tuyên truyền các nghị quyết của HĐND quận và phường trên hệ thông đài truyền thanh, cổng TTĐT phường, niêm yết tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường và gửi Nghị quyết các kỳ họp tới đại biểu HĐND và các đoàn thể chính trị xã hội,tổ trưởng tổ dân phố để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên. Đồng thời, HĐND phường đề nghị Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, triển khai kịp thời các nghị quyết đã được thông qua đến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, ngành chuyên môn của ủy ban nhân dân và các tổ dân phố để thực hiện. Thường trực HĐND phường thường xuyên dự giao ban với UBND phường đóng góp ý kiến, đôn đốc giải quyết công việc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND đã đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐND phư­ờng được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 9 tháng đầu năm, thường trực HĐND phường đã tổ chức giám sát và đôn đốc thực hiện các nghị quyết được HĐND phường thông qua. Kết quả, Thường trực HĐND phối hợp với thường trực UBMTTQ, Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát chuyên đề 06 cuộc, tập trung vào việc thực hiện các quy chế dân chủ về công tác thuế, công tác quản lý trật tự đô thị; việc thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp 25 tuyến ngõ ngách giai đoạn 2; việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung vào việc thực hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016. Các cuộc giám sát chuyên đề đều được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả, tạo được những sự chuyển biến tích cực trong kết quả triển khai thực hiện của UBND phường.

Công tác tổng hợp đôn đốc, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri được thực hiện thường xuyên. Trư­ớc và sau các kỳ họp thứ HĐND ph­ường, Thường trực HĐND ph­ường đã tổng hợp và ban hành văn bản đề nghị UBND phường xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền qui định. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, UBND phường đã cơ bản giải quyết và kiến nghị giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND phường khóa II. Đến nay, một số nội dung kiến nghị của cử tri vẫn đang được các cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện theo tiến độ, thường trực HĐND và các đại biểu HĐND phường thường xuyên thông tin tới cử tri và tiếp tục đôn đốc, giám sát theo quy định.

Hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri được duy trì thường xuyên. Thường trực HĐND phường đã ban hành kế hoạch tiếp công dân năm 2016, ban hành lịch tiếp công dân hàng quý, phân công thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường thực hiện tiếp công dân tại phòng tiếp dân của phường và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp dân theo lịch. Trong 9 tháng đầu năm 2016, không có đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, Căn cứ các quy định của pháp luật, thường trực HĐND phường khóa II đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2011 - 2016, tổ chức gặp mặt đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ những kết quả đã đạt được, HĐND phường Gia Thụy xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm như sau :

1. Phối hợp với UBND phường tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết của HĐND phường đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác và Kế hoạch giám sát của Thường HĐND, các ban của HĐND phường 6 tháng cuối năm 2016. Cụ thể : Thường trực HĐND phường tổ chức giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính, thực hiện mô hình cơ quan điện tử (tháng 10-11/2016); Các Ban của HĐND phường tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết HĐND phường tập trung vào các lĩnh vực quản lý đô thị, thu chi ngân sách, giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường.

3. Thực hiện nghiêm túc công tác trực tiếp công dân, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cử tri, nâng cao vai trò của thường trực HĐND, các đại biểu HĐND trong việc đôn đốc tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri.

4. Theo dõi, đôn đốc đầy đủ các thành phần tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, quận theo kế hoạch của cấp trên.

5. Tổ chức tốt kỳ họp thứ III - HĐND phường khóa III, thực hiện tốt chức năng của HĐND phường trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và quyết định những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND. Nâng cao chất lượng công tác chất vấn và trả lời chất vấn, công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.