các bài viết chuyên sâu

Giang Biên đi đầu trong công tác triển khai Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi
Ngày đăng 30/09/2016 | 22:48  | Lượt xem: 671

Trong những năm qua Nhà nước có nhiều chính sách trợ giúp người cao tuổi, nhưng Ngân sách bố trí chưa đảm bảo thực hiện các chủ trương, chính sách đã ban hành đối với người cao tuổi và hoạt động của Hội người cao tuổi. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở phần nào bổ sung các phần thiếu hụt đó. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Mục đích của Quỹ là chăm sóc về vật chất, tinh thần, sức khỏe người cao tuổi, đồng thời phát huy tiềm năng của người cao tuổi vào những lĩnh vực phù hợp tạo sản phẩm cho gia đình và xã hội.

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở được phép thành lập từ ngày 26/3/2002 trên cơ sở quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2002/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh người cao tuổi và được điều chỉnh bởi Luật người cao tuổi, Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và các quyết định, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
Từ khi thành lập quận Long Biên, các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn quận. Ngày 30/3/2015, Quận ủy Long Biên đã ban hành chỉ thị số 34-CT/QU v/v tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh thực hiện công tác người cao tuổi và hội người cao tuổi trên địa bàn quận Long Biên; ngày 17/03/2015, tại Thông báo kết luận số 1050-TB/QU của thường trực Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm của Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Long Biên năm 2015, đồng ý về chủ trương thành lập quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi" tại UBND các phường trên cơ sở tự nguyện, có quy chế quản lý công khai.
Tại phường Giang Biên, ngày 21/4/2015, Chủ tịch UBND phường đã ký Quyết định số 141/QĐ-CTUBND thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phường Giang Biên là một trong các phường đầu tiên trên địa bàn quận Long Biên thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Mục đích của quỹ nhằm giúp đỡ chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi nghèo, thiệt thòi, khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Hiện nay, tổng số người cao tuổi trên địa bàn là 1.346 người, chiếm 7,9% dân số phường Giang Biên. 
Năm 2016, Ban điều hành quỹ bắt đầu tiến hành vận động tự nguyện ủng hộ của các hộ gia đình, các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên người cao tuổi. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các hộ gia đình, hội viên người cao tuổi và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn phường, đến hết tháng 09 năm 2016, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phường Giang Biên đã thu được số tiền là 90.112.000 đồng. Trong đó số tiền thu được từ các tổ dân phố là 75.212.000 đồng, số tiền ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là 14.900.000 đồng. Năm đầu tiên thực hiện thu quỹ số tiền thu được đã vượt mức kế hoạch đề ra, điều đó cho thấy sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức doanh nghiệp và người dân phường Giang Biên tới công tác chăm sóc người cao tuổi. Số tiền thu được từ Quỹ trong năm được sử dụng thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau, phúng viếng người cao tuổi qua đời, tặng quà các cụ cao tuổi, cô đơn, không nơi nương tựa, các cụ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ và trợ cấp đột xuất cho hội viên gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Năm đầu tiên thực hiện thu Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dù gặp phải một số khó khăn từ việc tuyên truyền, vân động; tuy nhiên những thành quả đạt được đến thời điểm này là không hề nhỏ. Quỹ đã góp phần tích cực chăm sóc sức khỏe và tinh thần người cao tuổi. Để củng cố và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phường Giang Biên cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác Quỹ; tăng cường các nguồn lực về con người làm công tác quản lý, điều hành của Quỹ. Với truyền thống "Kính lão trọng thọ" của dân tộc Việt Nam, tư tưởng của Bác Hồ, quan điểm của Đảng ta, cần củng cố và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi hơn nữa để tạo động lực mới trong hoạt động của Hội; thu hút đông đảo các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội tham gia chăm sóc, phát huy vai trò NCT.