các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả từ công tác dân vận trên địa bàn Phường Gia Thụy
Ngày đăng 20/01/2017 | 15:36  | Lượt xem: 3632

Năm 2016 công tác dân vận của Đảng bộ phường Gia Thụy đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy phường đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Chỉ đạo sơ kết, tổng kết và ban hành các văn bản chỉ đạo sau sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận : báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa (VII) về chăm sóc người cao tuổi; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW về công tác xây dựng lực lượng cốt cán tôn giáo; Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 10/11/2008 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội "về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới"; Báo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ chính trị "về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" 

Tập trung công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và các nhiệm vụ của địa phương năm 2016 đặc biệt là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phường đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện các bước lấy ý kiến cử tri đúng quy trình, quy định, vận động nhân dân đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,98%.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu thực hiện, trở thành động lực trong các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Năm 2016, các tập thể cá nhân đăng ký mô hình đã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; như: Tổ dân vận số 2, 8, 9 về thực hiện tốt VSMT, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; Tổ dân vận số 1 về trật tự văn minh đô thị. Các cá nhân như: đ/c Nguyễn Thị Thanh Nghị - chi hội trưởng phụ nữ tổ 2; Hoàng Thị Tý - chi hội trưởng phụ nữ tổ 9, Trần Đức Việt - Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 16 đã khéo vận động hội viên, nhân dân tham gia công tác VSMT và tham gia các câu lạc bộ của tổ dân phố. Các đơn vị định kỳ hàng quý đánh giá kết quả thực hiện mô hình đăng ký của tập thể, cá nhân. Mỗi nhóm mô hình, điển hình đều có phương pháp chỉ đạo, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Năm 2016, Hội chữ thập đỏ phường được quận ủy khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Công tác dân vận chính quyền được thực hiện tốt, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện các thủ tục giao dịch. Công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn phường được thực hiện đúng quy định đảm bảo 100% đơn thư được giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tuyên tuyền, quán triệt và chỉ đạo giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, trên địa bàn phường không xảy ra các hiện tượng liên quan tới vấn đề mất dân chủ, lợi dụng dân chủ để gây rối. Các QCDC do quận ban hành thực hiện có hiệu quả,  được nhân dân đồng  tình ủng hộ. Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác quốc phòng-an ninh; tăng cường các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, trợ giúp người nghèo, phòng chống thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo phường trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra hiện trường và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của nhân dân

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" và "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác vận động quần chúng; tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng cán bộ, tập trung hướng về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giúp nhau giảm nghèo; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia các hoạt động hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức các hoạt động cứu trợ, an sinh xã hội. MTTQ cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện và vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện  giám sát các công trình, dự án triển khai thi công trên địa bàn phường như cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, ngõ, xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố.

Công tác tôn giáo được quản lý tốt, Đảng ủy phường luôn nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, không để xảy ra các vấn đề phức tạp có liên quan đến tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội trên địa bàn được tổ chức và diễn ra theo đúng quy định

Tuy nhiên, công tác dân vận trong năm còn một số tồn tại, hạn chế: công tác tuyên truyền về công tác GPMB chưa được sâu; nhận thức của một số hộ dân về QCDC trong công tác GPMB còn hạn chế; Việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trật tự và văn minh đô thị đã được tăng cường song vẫn còn trường hợp tái vi phạm chưa được xử lý triệt để.

Năm 2017, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, đưa Nghị quyết 25-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, công tác dân vận của Đảng bộ phường tập trung:

1. Xây dựng chuyên đề vai trò của Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả 06 quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn quận Long Biên theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư quận ủy, tăng cường vai trò, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện  quy chế dân chủ, công tác dân vận trong tình hình mới

2. Tiếp tục triển khai phong trào dân vận khéo, chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn của phường như công tác giải phóng mặt bằng xây dựng chợ, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện phường văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị...

3. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư­­­ tư­­­ởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác xuống cơ sở, đối thoại với nhân dân, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nhân dân không để phát sinh nổi cộm.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; mở rộng các hình thức để nhân dân tham gia giám sát, xây dựng chính quyền.

5. Quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân vận ở tổ dân phố kịp thời kiện toàn tổ chức sau khi đại hội chi bộ và bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

6. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Trong đó, vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân" và "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đã đề ra.