các bài viết chuyên sâu

Thạch Bàn làm tốt công tác cải cách hành chính năm 2021
Ngày đăng 29/11/2021 | 15:14  | Lượt xem: 1059

Cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm là nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường trong phục vụ người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể phường.

Ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 05/02/2021 về thực hiện Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy, UBND phường Thạch Bàn năm 2021. Tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn đầu mối tham mưu và ban hành 08 biểu kế hoạch để thực hiện kế hoạch CCHC năm 202; Kế hoạch số 46/KH - UBND ngày 28/01/2021 v/v kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường Thạch Bàn; Kế hoạch số 65/KH - UBND ngày 23/02/2021 thông tin tuyên truyển về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa , một cửa liên thông năm 2021. Việc triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy gắn với thực hiện  kỷ cương hành chính” theo phương châm và quan điểm lãnh đạo “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm 3 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục, các bước trong quy trình thực hiện; giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí thực hiện thủ tục và đi lại cho tổ chức, cá nhân. Việc xác định đúng, trúng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, thực sự là “điểm nhấn” đột phá để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn phường, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như việc giải quyết nhanh chóng TTHC cho công dân.

Bố trí Bộ phận Một cừa và các phòng làm việc đảm bảo diện tích, trang thiết bị phục vụ thực hiện các nhiệm vụ

UBND phường đã đảm bảo phòng làm việc diện tích trên 40m2 và bố trí vật chất trang thiết bị: Máy tính, máy in, máy photocopy, điện thoại cố định, đường dây nóng tủ đựng tài liệu, hòm thư góp ý, sổ góp ý, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, quạt máy hoặc máy điều hòa nhiệt độ; màn hình đa phương tiện, máy quét mã vạch, hệ thông đánh giá sự hài lòng của tổ chức công dân theo đúng thiết kế mô hình điểm được UBND Quận phê duyệt, thực hiện duy trì bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo vận hành khai thác hiệu quả. Thực hiện niêm yết đầy đủ khoa học tại bộ phận một cửa các nội dung theo tiêu chí mô hình điểm quy định: Nội Quy, Lịch Làm việc, mức thu phí, lệ phí, Quyết định, Danh Mục, Quy trình giải quyết TTHC Các Văn bản mới liên quan CCHC, bảng chính sách chất lượng, bảng mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2015, bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành hoạt động nội bộ; triển khai có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử, các phần mềm ứng dụng.  Triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương hành chính, trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Duy trì áp dụng 03 quy trình giải quyết công việc nội bộ giải quyết riêng của phường: Duy trì 12 quy trình dùng chung cấp quận; bãi bỏ 02 quy trình do thực hiện chính quyền đô thị từ 01/7/2021; duy trì áp dụng 03 quy trình nội bộ riêng cấp phường Quy trình Quy trình nội bộ về cập nhật, xử lý thông tin đường dâynóng, ghi chép tiếp công dân hàng ngày, ban hành thư xin lỗi của UBND phường Thạch Bàn; Quy trình tạm thời về quản lý trật tự xây dựng đô thị sau phép trên địa bàn phường Thạch Bàn. Quy trình nội bộ về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn; ban hành 01 quy trình nội bộ riêng của phường (Quy trình khai thác và sử dụng kho lưu trữ).

Cán bộ, công chức phường thực hiện niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử tại bàn làm việc

UBND phường đã chỉ đạo đội ngũ CBCC, người lao động tiếp tục tiếp tục thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố Hà Nội và Chỉ thị 06/CT-UBND kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức  ký cam kết thực hiện cuộc vận động“ năm không“ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan phường. Kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2021 phường Thạch Bàn đã khẳng định sự chủ động trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, các bộ phận chuyên môn cùng các cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất. Đội ngũ công chức viên chức phường có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật, phong cách làm việc, hiệu quả công tác. Duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nội quy, Quy chế làm việc, các quy trình giải quyết công việc nội bộ của UBND phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc họp của phường; Trong công tác chỉ đạo điều hành về thực hiện CCHC của UBND phường được tiếp tục được đổi mới về nhiều mặt như: tập trung chỉ đạo xây dựng nội dung các kế hoạch theo biểu ngang, xác định nội dung trọng tâm cần phần thực hiện cụ thể theo theo nguyên tắc “Một đầu mối - một công việc xuyên suốt”, rõ tiến độ thời gian thực hiện và hoàn thành.

Giao ban BCĐ CCHC và ứng dụng CNTT hàng tháng, quý

Song song với đó, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm đánh giá CBCC, người lao động trên hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp. Kết quả tính đến ngày 20/11/2021đã biểu dương khen thưởng. 45 lượt CBCVC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng; đề xuất quận khen thưởng 29 lượt CBCC bộ phận một cửa và công chức tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng. Cùng với đó, Kiện toàn BCĐ xây dựng chính quyền- CCHC- ứng dụng CNTT-ISO. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ số Papi và chỉ số Sipas năm 2021 và triển khai đến đội ngũ CBCC phường. Thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC hàng tháng trên cổng thông tin điện tử phường và trên hệ thống đài truyền thanh phường. 100% TTHC thuộc thẩm quyền được thực hiện tại đầu mối duy nhất “ Bộ phận một cửa phường” và thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một  cửa, một cửa liên thông. Tại bộ phận một cửa thưc hiện niêm yết 156 thủ tục hành chính.

Niêm yết bộ TTHC tại bộ phận Một cửa phường

Duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình điểm Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Kết quả tính đến 20/11/2021tổng số hồ sơ tiếp nhận: 6.751 hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 6.739 hồ sơ; số hồ sơ trong thời gian hẹn đang giải quyết là: 12 hồ sơ; Không có đơn thư khiếu nại liên quan đến giải quyết TTHC. Số hồ sơ giải quyết trước hạn 4h 1.195/2.385 hồ sơ đạt  50% (Có 18 hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống phần mềm 3 lần tháng 1,2,3,6/2021 đã có báo cáo gửi UBND quận đề nghị loại trừ trách nhiệm của phường).Tổng số lệ phí thu được: 157.425.000 đồng. 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều được giải quyết trước thời hạn và đúng hạn; không có hồ sơ chậm muộn. Số TTHC trả kết quả tại nhà đối với lĩnh vực khai tử 60 hồ sơ.

Từ những kết quả đã đạt được về thực hiện công tác công tác cải cách hành chính năm 2021, UBND phường tiếp tục tập chung chỉ đạo thực hiện công tác CCHC bằng các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch CCHC đã xây dựng hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ. Duy trì thực hiện kỷ cương hành chính; tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo chỉ đạo của UBND quận. Tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tiếp tục rà soát, kiểm soát để sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị UBND Quận sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính còn bất cập; Tổ chức đối thoại với người đứng đầu Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội; Rà soát, ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng chính phủ. Nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Cán bộ, công chức chuyên môn khi tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình bộ phận “Một cửa thân thiện”; Duy trì thực hiện có hiệu quả chất lượng về trả kết quả TTHC tại hộ gia đình đối với 2 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực Tư pháp và 02 TTHC lĩnh vực LĐTBXH; Tiếp tục nâng chất lượng các văn bản ban hành theo hướng bảng biểu, rõ nội dung công việc và tiến độ hoàn thành; để tập trung kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện và hiệu quả công việc. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình giải quyết nội bộ gắn với đánh giá, biểu dương khen thưởng hàng tháng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường; Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015./.