các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật của Hội CCB phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 14/04/2022 | 09:09  | Lượt xem: 941

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tình hình thế giới, khu vực với nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Mặc dù vậy, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế phường Ngọc Lâm luôn đạt mức tăng trưởng khá, an ninh chính trị - xã hội ổn định là nguồn cổ vũ động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Trong đó có nhiều kết quả đạt được đáng ghi nhận.

Nhiệm kỳ 2017-2022 Hội CCB Phường Ngọc Lâm đã đoàn kết, năng động sáng tạo, đã luôn luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết Đảng các cấp, trực tiếp là nghị quyết Đảng bộ phường Ngọc Lâm; nghị quyết Đại hội CCB quận; Hội đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu của  nghị quyết đại hội đại biểu CCB phường Ngọc Lâm lần thứ VII đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Phường.

Với tinh thần tich cực chủ động, với các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, với 5 kế hoạch công tác toàn khóa của hội, Tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc trong nhiệm kỳ. Hội đã có nhiều chỉ tiêu vượt mức như phát triển hội viên mới vượt 200%, Kiện toàn và duy trì 10 câu lạc bộ cựu quân nhân Tổ dân phố. Hàng năm bình xét đánh giá thi đua 100% chi hội HTTNV, trong đó có trên 30% chi hội HTXSNV, không có chi hội không HTNV, tỷ lệ Hội viên gương mẫu HTTNV 99,5%, Gia đình CCB văn hóa đạt 99,5%.

 Hội CCB Phường Ngọc Lâm đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đã đóng góp tích cực và trách nhiệm vào thành công đại hội Đảng, bầu cử Quốc Hội và hội đồng nhân dân các cấp. Hội đã động viên cán bộ, hội viên đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, giúp đỡ hội viên xây dựng đời sống xóa nghèo làm giàu hợp pháp, tập hợp đoàn kết cựu quân nhân. Hội đã làm tốt công tác  phối hợp với MTTQ và các đoàn thể động viên hội viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội, kiên quyết làm thất bại âm mưu chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội của các tế lực thù địch, các phần tử cơ hội, các tệ nạn xã hội, trước hết là tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tham vọng quyền lực. Góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn TNCS.

Phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương. Hội đã tham gia thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Người Hà Nội văn minh, thanh lịch” với 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả bình xét hàng năm có từ 98 đến 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 98% hội viên qua đời được gia đình hội viên tổ chức hỏa táng thực hiện tang văn minh tiến bộ. Hội đã hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh, tham gia giám sát 15 nhà văn hóa TDP, trụ sở Công an phường trong thực hiện nội dung xanh - sạch - đẹp. Hội triển khai các mô hình dân vận khéo theo chủ đề hằng năm của quận, tiêu biểu như năm 2021, vận động  hội viên bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ hay tuyên truyền thu thuế nợ đọng ngoài quốc doanh và nợ đọng đất phi nông nghiệp. Trong 5 năm qua, hội viên CCB đã góp phần đảm bảo ANCT, TTAT-XH trên địa bàn. Vận động 07 Cựu quân nhân (CQN) hoàn thành nghĩa vụ tham gia vào hoạt động CLB - CQN tại các tổ dân phố. Phối hợp các nhà trường giáo dục truyền thống cách mạng cho 2.505 thanh niên, học sinh giúp thế hệ trẻ xác định nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Trong xây dựng tổ chức, Hội CCB  phường và các chi hội làm tốt công tác quán triệt cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; đoàn kết gắn bó với Đảng bộ và nhân dân, nêu cao trách nhiệm trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách luật pháp của nhà nước gắn với vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên. 100% cán bộ chi hội trưởng, ủy viên Ban chấp hành Hội CCB phường xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo chuyên đề hàng năm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bình xét phân loại hàng năm, 100% cán bộ, hội viên CCB có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức hội, đặc biệt thực hiện Đề án 21 của Thành ủy và Đề án 15 của Quận ủy, đã giảm từ 29 xuống 14 chi hội; kiện toàn 12 cán bộ chi hội trưởng, chi hội phó đúng quy trình, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, sau kiện toàn đội ngũ cán bộ đã đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác hội; hiện có 746 hội viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 150 hội viên.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB phường Ngọc Lâm vinh dự nhận được giấy khen  năm 2017của thành phố, cùng với đó là nhiều giấy khen của Quận Hội và HĐTĐKT phường Ngọc Lâm. Nhiều cá nhân cán bộ, hội viên tiêu biểu được khen thưởng trong Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, 01 hội viên được công nhận danh hiệu người tốt việc tốt…

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường Ngọc Lâm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội, phát huy vai trò của một Đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng hợp pháp của các thế hệ cựu chiến binh trên địa bàn, đồng thời là lực lượng nòng cốt tin cậy của Đảng; chính quyền và nhân dân phường Ngọc Lâm.

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2017 - 2022