các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Giang Biên chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 15/10/2022 | 15:22  | Lượt xem: 664

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của bộ chính trị (khóa XII) hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 17/6/2022 của ban tổ chức Thành ủy Hà Nội “ Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025” Công văn số 1310-CV/QU ngày 15/6/2022 của Quận ủy Long Biên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, đảng ủy phường xây dựng kế hoạch số 110 – KH/ĐU ngày 02/7/2022 của đảng ủy phường Giang Biên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ phường Giang Biên có 34 chi bộ với 865 đảng viên ( trong đó 20 chi bộ TDP, 01 chi bộ công an, 8 chi bộ trường học, 05 chi bộ ngoài khu vực nhà nước) Đảng viên sinh hoạt theo quyết định 213 – QĐ/TW là 1245 đồng chí.

Đảng bộ đã triển khai tới các chi bộ thực hiện hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 17/6/2022 của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội về “Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2015”. Ngày 05/7/2022 đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch số 110-KH/ĐU ngày 2/7/2022 của Đảng ủy phường Giang Biên về “tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Đảng ủy tới cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ quán triệt, triển khai chỉ thị 35-CT/TW của bộ chính trị, Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản hướng dẫn của trung ương, Thành Phố, Quận ủy, Đảng ủy tới toàn thể Đảng viên trong chi bộ thông qua sinh hoạt chi bộ.

Ngay sau khi nhận kế hoạch và hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và quyết định thành lập và chia tổ chỉ đạo đại hội các chi bộ gồm 04 tổ công tác giúp đảng ủy phường chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội đúng theo tiến độ thời gian và chương trình đại hội đã được Đảng ủy phường phê duyệt. Đại hội các chi bộ đã thực hiện đúng nội dung, chương trình đại hội, đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ qua và đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Đại hội các chi bộ trực thuộc thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt được toàn thể cán bộ đảng viên và các đoàn thể chính trị, xã hội nhiệt tình tham gia. Trước, trong và sau quá trình đại hội, tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được Đại hội thông qua.

Đến ngày 26/9/2022, 34/34 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường đã tổ chức đại hội thành công, đảm bảo đúng nguyên tắc, qui định, điều lệ Đảng, có 25 chi bộ bầu cấp ủy từ 3-5 đồng chí, 03 chi bộ bầu bí thư và phó bí thư, 05 chi bộ bầu bí thư, đã có 76 đồng chí tái cử, có 33 đồng chí chi ủy viên mới tham gia, trong đó có 27 đồng chí bí thư chi bộ tái cử, có 07 đồng chí bí thư chi bộ mới tham gia, về trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT 92 đồng chí, tốt nghiệp THCS 17 đồng chí, đại học trên đại học là 70 đồng chí, lý luận chính trị cử nhân, cao cấp là 06 đồng chí, trung cấp là 50 đồng chí, chất lượng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ  2022- 2025 được nâng cao so với nhiệm kỳ trước, cấp ủy các chi bộ khóa mới đều nhiệt tình, chủ động khi nhận nhiệm vụ và đã nhanh chóng tổ chức ban giao nhiệm vụ với cấp ủy khóa trước.

Một số hình ảnh: