các bài viết chuyên sâu

92 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy “trách nhiệm và tự hào”
Ngày đăng 18/10/2022 | 14:42  | Lượt xem: 645

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các Nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng.

Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ. Đây là mốc son hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước, Văn phòng cấp uỷ đã trải qua những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào.  

Khi mới thành lập, Đảng ta phải hoạt động trong điều kiện bí mật với muôn vàn khó khăn, gian khổ. Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng vừa là lãnh đạo, vừa trực tiếp làm một số nhiệm vụ của công tác văn phòng như đánh máy, in ấn, vận chuyển tài liệu, gây dựng tài chính Đảng, vận động nhân dân xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng căn cứ cách mạng... Có thể nói, Bác và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng là những “cán bộ văn phòng” đầu tiên, mở đầu cho truyền thống vẻ vang của Văn phòng cấp ủy các cấp.

Tết Nguyên đán năm 1950, khi đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã nói: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm được tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”. Câu nói của Bác vừa là lời căn dặn, vừa là phương châm công tác đối với cán bộ văn phòng nói chung, cán bộ Văn phòng cấp ủy Đảng nói riêng. 

Trải qua 92 năm hình thành và phát triển, qua nhiều thời kỳ cách mạng, mỗi thời kỳ gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu công việc, tổ chức bộ máy khác nhau, Văn phòng cấp ủy đảng các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ và tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo Đảng, có nhiều đóng góp tích cực trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, là niềm tự hào, phấn khởi của tập thể cũng như mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ.

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ, các thế hệ cán bộ Văn phòng Quận uỷ Long Biên luôn đoàn kết, sáng tạo trong công việc. Bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và thực tiễn địa phương, Văn phòng Quận uỷ chủ động tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ qua việc xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp uỷ. Kịp thời tham mưu bổ sung các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạogiải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh. Giúp Quận uỷ chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quận và các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng thời trực tiếp phục vụ các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quận uỷ và giải quyết các vấn đề lớn quan trọng của Quận, bảo đảm chu đáo, chất lượng, đáp ứng tiến độ thời gian.

Chủ động thu thập và xử lý các nguồn thông tin từ nhiều kênh, duy trì thường xuyên chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề. Những thông tin của Văn phòng Quận uỷ được cấp uỷ xác định là nguồn thông tin tổng hợp khách quan, trung thực, có chất lượng phản ánh những vấn đề quan trọng, cấp bách giúp cấp uỷ lãnh đạo và điều hành công việc hiệu quả. Các nhiệm vụ: giải quyết đơn thư, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, hành chính và các nhiệm vụ công tác khác luôn hoàn thành tốt, góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quận ủy thường xuyên tham mưu cấp ủy tiếp tục đổi mới phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp thông qua việc theo dõi tiến độ thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; đánh giá chất lượng cuộc họp, rà soát việc cải tiến, sửa đổi, ban hành mới các quy trình cấp ủy, quy trình nội bộ, chuẩn hóa ISO; ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành… Do đó, chất lượng công việc cũng như tác phong chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động ngày càng được nâng lên.

Tổ chức bộ máy của Văn phòng Quận ủy thường xuyên được củng cố kiện toàn, hiện có 13 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó đảng viên 92%; cán bộ, công chức văn phòng các thế hệ có trình độ thạc sĩ, đại học 76%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân và trung cấp trên 76%. 

19 năm qua (từ khi thành lập Quận tháng 11/2003), Văn phòng Quận uỷ luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt; các thế hệ cán bộ, công chức qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ Quận. Nhiều cán bộ, công chức Văn phòng Quận uỷ đã phấn đấu trở thành những cán bộ chủ chốt của Thành phố Hà Nội, các ban, ngành của Quận và lãnh đạo các phường.  

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Văn phòng Quận uỷ đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn Quận hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương và được Trung ương, Thành phố, Quận tặng Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và nhiều danh hiệu cao quý khác. Thời gian tới, Văn phòng Quận ủy tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế, xứng đáng với sự tin cậy của cấp uỷ Đảng./.