các bài viết chuyên sâu

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 08/12/2022 | 22:43  | Lượt xem: 560

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14 đến 16/12/2022. Đại hội có sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, công tác tuyên truyền cần tập trung các nội dung như:

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, nhất là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

2. Quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam qua các kỳ đại hội; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022, đặc biệt là 03 phong trào cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 03 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác; các công trình, phần việc tiêu biểu của cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước chào mừng Đại hội; nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội, các hiến kế, ý tưởng xây dựng Đoàn.

4. Diễn biến và không khí của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các phát biểu, thảo luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đối với Đại hội.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội.

6. Hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ở trong và ngoài nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Các cơ quan, đơn vị, 14 phường trên địa bàn quận tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua cổng thông tin điện tử Quận, phường, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hội thi…

Cùng với đó, căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp: Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đặc biệt gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng, đất nước vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu của Đoàn thanh niên trên các lĩnh vực công tác; Gắn biển các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của địa phương; Tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”.

* Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII tham khảo tại đây