các bài viết chuyên sâu

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 29/12/2022 | 10:44  | Lượt xem: 613

Năm 2022, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận. Linh hoạt trong tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Chủ động nắm bắt, dự báo những vấn đề lớn, phức tạp liên quan đến công tác an ninh chính trị, các vấn đề tôn giáo tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng dư luận xã hội. Ngăn chặn, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai nhiều nội dung đổi mới như: Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn Quận; khảo sát, đánh giá vai trò của Đảng ủy phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận dự sinh hoạt chuyên đề tại TDP15, Giang Biên

Công tác tổ chức, cán bộ với cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về xây dựng chỉnh đốn đảng. Phân công các đồng chí Thường trực Quận ủy, Ủy viên Thường vụ phụ trách, Quận ủy viên theo dõi tổ chức cơ sở Đảng dự sinh hoạt tại các chi bộ đảng theo Kế hoạch thực hiện Đề án 11-ĐA/TU và Hướng dẫn 04-HD/TU của Thành ủy. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh diện ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy quản lý nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo. Lãnh đạo 493/493 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Thành lập 03/02 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 150% kế hoạch), 33 công đoàn cơ sở theo Nghị quyết 09 của Thành ủy. Hoàn thành Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2022, tổ chức 79 lớp bồi dưỡng với 16.476 lượt học viên, đạt 108.2%. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 72 trường hợp. Hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới với 185 đảng viên (đạt 109%); Tổ chức trao tặng HHĐ cho 1.288 đảng viên kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, Quận ủy đã tiến hành 18 cuộc kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng (đạt 129%) và 05 đảng viên, về các nội dung:  Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU; việc thực hiện quy chế làm việc, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU, 02-CTr/QU, 03-CTr/QU; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp. Chỉ đạo UBKT Quận ủy triển khai 08 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức đảng (đạt 100%) và 06 đảng viên; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với HĐND, UBND cùng cấp và các phòng, ban đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, hiệu quả, không chồng chéo.

Công tác dân vận được tập trung triển khai bài bản gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phối hợp làm tốt công tác dân vận chính quyền, tập trung vào các việc khó. Việc xây dựng và thực hiện 6 QCDC trên các lĩnh vực do Quận ban hành được tập trung thực hiện tốt; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 05 trường công lập và 02 Đảng ủy phường. Nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân, phối hợp với lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ đạo và tổ chức thành công Hội nghị đối thoại định kỳ cấp Quận, đối thoại đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT - XH và Nhân dân năm 2022./.

Hội nghị tổng kết chủ đề công tác năm 2022 của Quận