các bài viết chuyên sâu

Gia Thụy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên.
Ngày đăng 16/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1146

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Năm 2015, Đảng bộ phường Gia Thụy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân.


Đảng bộ phường Gia Thụy hiện có trên 780 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 24 chi bộ cơ sở trực thuộc. Để công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả, ngay từ đầu năm 2015, Đảng bộ phường đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát tổng thể cho cả năm, đồng thời tiến hành phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, thành viên ủy UBKT Đảng ủy phường phụ trách, thường xuyên dự sinh hoạt theo định kỳ đối với các chi bộ để nắm bắt tình hình, phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế kịp thời ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cũng luôn được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng kịp thời, chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo đúng quy định của Điều lệ Đảng cũng như nhiệm vụ do cấp ủy giao cho. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, các Chi bộ cơ sở trực thuộc đều xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nội dung hoạt động. Điều đáng ghi nhận là mối quan hệ cũng như lề lối làm việc giữa cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ hơn. Nhiều chi bộ Đảng đã đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo trong phát triển kinh tế, thực hiện công tác xây dựng Đảng, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội ở địa phương.

Trong 9 tháng năm 2015, Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc đề ra, đảm bảo sự phối hợp giữa UBKT với các cơ quan chức năng như Ban thanh tra nhân dân, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cũng như UBKT Đảng uỷ thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung theo chương trình công tác năm của BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ đề ra, đảm bảo có hiệu quả. Đảng ủy phường cũng đã tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát tới các đồng chí cấp ủy chi bộ, ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả, từ đầu năm 2015 đến nay, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đối với 03 chi bộ cơ sở trực thuộc về việc triển khai quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên của 02 chi bộ. UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra năm 2015 đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm,  kiểm tra 03 chi bộ về thực hiện công tác kiểm tra giám sát của chi ủy, chi bộ năm 2014, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015, kiểm tra 03 chi bộ về công tác tài chính đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra thực hiện tương đối tốt các nội dung được kiểm tra, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm, góp phần quản lý giáo dục đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường đã chủ động thực hiện giám sát thường xuyên: Tiến hành giám sát đối với 02 chi bộ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát 03 chi bộ việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng uyỷ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Qua giám sát kịp thời nắm bắt được tình hình thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, từ đó có biện pháp giúp cơ sở giải quyết những khó khăn vướng mắc do kiêm nhiệm công tác đảng; kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm có thể xảy ra; giúp đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đúng các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, những tháng cuối năm 2015, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kết luận tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc, hiện tượng phức tạp nảy sinh, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".