các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên - Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết và 3 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa III
Ngày đăng 07/12/2015 | 10:45  | Lượt xem: 2399

Đến ngày 28/11/2015 Đảng bộ quận Long Biên đã hoàn thành toàn bộ việc quán triệt Nghị quyết và 03 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa III, đây cũng là tiền đề, bước khởi đầu quan trọng để quận bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều kết quả, thành công mới.

Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 30/6, 1,2/7/2015 đã thành công tốt đẹp và sau đại hội Ban chấp hành Đảng bộ quận đã khẩn trương xây dựng, thông qua, ban hành 3 chương trình công tác toàn khóa của nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: Chương trình số 01"Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020"; Chương trình số 02: "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020"; Chương trình số 03: "Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân"

Đ/c Phó Bí thư Thường trực quán triệt tại Đảng bộ Phường Bồ Đề

Xác định rõ việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận là trách nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận. Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết đã được Đại hội thông qua, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Với yêu cầu việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, nghiên cứu nghị quyết, chương trình và các tài liệu liên quan, liên hệ thực tế vào tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Với tinh thần đổi mới sáng tạo ngày 07/8/2015 Ban thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/QU về việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị, chi đảng bộ thuộc quận khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện theo các hình thức, phương pháp phù hợp qua 2 giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1: Phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tại chi bộ:

- Ngay sau Đại hội, quận đã tổ chức 01 hội nghị báo cáo viên cấp quận (gồm 400 đồng chí là báo cáo viên cấp quận và cơ sở tham dự) thông báo nhanh, tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.

- Xây dựng đề cương chi tiết, hướng dẫn việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận trong kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2015; trực tiếp đồng chí Bí thư chi bộ là báo cáo viên, đến ngày 10/9/2015 các chi bộ trong toàn Đảng bộ quận đã hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến toàn thể đảng viên theo kế hoạch.

Đ/c Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận quán triệt cho CC, HĐ khối phường

Giai đoạn 2: Tổ chức 26 lớp học tập trung tại quận và cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội, 3 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020:

- Tổ chức 01 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III cho cán bộ chủ chốt quận, cơ sở gồm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội Quận, Báo cáo viên cấp Quận, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy Phường, Bí thư, Phó Bí thư, thủ trưởng cơ quan các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc quận (thời gian học cả ngày, do đồng chí Bí thư Quận ủy trực tiếp làm báo cáo viên)

- Tổ chức 6 lớp học tập trung tại quận cho các đồng chí đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND quận; Đảng bộ Công an quận, Quân sự quận; các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thường trực UBMTTQ, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị quận; công chức, hợp đồng khối phường và đảng viên các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc quận có ít đảng viên (mỗi lớp 400 đồng chí - thời gian học cả ngày - Báo cáo viên là các đồng chí Thường trực Quận ủy)

- Chỉ đạo các Đảng bộ phường, Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc quận tổ chức 19 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ (thời gian học tập ½ ngày - tỷ lệ Đảng viên tham dự học tập đạt  96 % -  báo cáo viên là các đồng chí Thường trực, Thường vụ Quận ủy trực tiếp quán triệt)

Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Chủ nhiệm UBKT QU quán triệt tại Đảng bộ P.Giang Biên

Việc triển khai quán triệt Nghị quyết và 3 chương trình công tác lần này có nhiều nét mới so với việc triển khai trong nhiệm kỳ trước như:

- Quận đã chia ra các giai đoạn phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế: Giai đoạn 1 do các đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội tại chi bộ, trong kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sau khi Ban chấp hành Đảng bộ quận thông qua, ban hành 03 chương trình công tác toàn khóa thì mới tiến hành quán triệt kết hợp cả Nghị quyết và 3 chương trình công tác, như vậy việc quán triệt được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, có số liệu minh họa cụ thể, liên hệ thực tế với từng địa phương, đơn vị, đối tượng phải thực hiện …trong cả nhiệm kỳ để các đơn vị, cá nhân chủ động xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

- Đổi mới trong lựa chọn đối tượng để tổ chức các lớp: Trong quá trình quán triệt quận đã lựa chọn các đối tượng chủ chốt, các thành phần có liên quan nhiều đến việc triển khai tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ để quán triệt chuyên sâu, thể hiện bằng việc tổ chức 7 lớp học tập trung tại quận; bên cạnh đó quận cũng đã chỉ đạo mở rộng đối tượng đến các đồng chí là Tổ trưởng Tổ dân phố, Thường trực MTTQ, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị quận, công chức, hợp đồng khối phường chưa là đảng viên.

 - Đổi mới đối với báo cáo viên: Việc tuyên truyền phổ biến tại chi bộ trực tiếp Bí thư chi bộ thực hiện, đây cũng là cách làm giúp các Bí thư chi bộ có trách nhiệm hơn trong nghiên cứu nội dung, nâng cao khả năng quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết của Đảng; các lớp quán triệt khác đều do các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy quán triệt vì vậy sẽ bao quát được toàn bộ tình hình của quận; các báo cáo viên đều trách nhiệm, nghiêm túc, chuẩn bị kỹ nội dung... trong quá trình chuẩn bị bài giảng, có phương pháp truyền đạt tốt, liên hệ thực tế với từng địa phương được quán triệt… giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung liên quan đến địa phương mình.  

- Đổi mới về phương pháp trình bày: Toàn bộ 26 lớp quán triệt đều được các báo cáo viên sử dụng  trình chiếu, giúp các đồng chí tham dự lớp học có thể vừa nghe, vừa theo dõi trên màn hình, vừa ghi chép được các ý chính, nội dung chính…

- Đổi mới về thời gian: Thời gian tổ chức được đổi mới phù hợp với từng đối tượng: Đối với các lớp chuyên sâu thời gian quán triệt là cả ngày, đối với các lớp khác thời gian quán triệt là ½ ngày;

- Đổi mới trong kiểm tra giám sát: Toàn bộ  26 lớp quán triệt quận đều phân công ban Tuyên giáo Quận ủy, Văn phòng quận ủy trực tiếp dự kiểm tra, giám sát kết quả học tập, điểm danh số lượng học viên, sau từng lớp có tổng kết đánh giá, gửi thông báo số lượng tham dự, số lượng vắng đến các cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Chánh VP QU quán triệt tại Đảng bộ P.Thượng Thanh

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, Ban thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, 3 chương trình công tác toàn khóa; chỉ đạo các chi đảng bộ trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện theo điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử quận, phường, Bản tin nội bộ quận, Đài truyền thanh phường, qua các hội nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị; nắm tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân phản ánh về việc tổ chức quán triệt, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ để kịp thời chỉ đạo, có những giải pháp phù hợp nhằm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Qua 3 tháng triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận, đến ngày 28/11/2015 Đảng bộ quận Long Biên đã hoàn thành toàn bộ việc triển khai quán triệt Nghị quyết và 3 chương trình công tác toàn khóa. Qua nắm bắt dư luận cán bộ, đảng viên đánh giá rất cao việc Quận triển khai tổ chức quán triệt tập trung, bài bản, nghiêm túc, có nhiều đổi mới đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng là tiền đề để cán bộ, đảng viên, nhân dân quận Long Biên bước vào nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ, kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại như chủ đề của Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III đã đề ra./.