các bài viết chuyên sâu

UBND Quận triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 08/01/2016 | 15:54  | Lượt xem: 2115

UBND Quận Long Biên đã xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường giai đoạn 2016 - 2020” và được HĐND quận khoá II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) thông qua tại kỳ họp thứ XII ngày 18/12/2015

Trong những năm qua, Quận uỷ, HĐND, UBND quận Long Biên luôn xác định đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hoá, theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung đầu tư cho cơ sở, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá cơ sở. Tính đến tháng 10/2015, toàn quận có 210 Nhà văn hoá tổ dân phố và 10 Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường, cơ bản phục vụ nhu cầu hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sau đầu tư đối với Trung tâm văn hoá - thể thao phường và Nhà văn hoá tổ dân phố, đưa Trung tâm văn hoá - thể thao phường và Nhà văn hoá tổ dân phố trở thành nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho các tầng lớp nhân dân, UBND Quận Long Biên đã xây dựng Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường giai đoạn 2016 - 2020" và được HĐND quận khoá II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) thông qua tại kỳ họp thứ XII ngày 18/12/2015.

 Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020, sẽ tập trung các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, thống nhất công tác quản lý Nhà văn hoá tổ dân phố, Trung tâm văn hoá - thể thao phường theo Mô hình: UBND Quận UBND Quận chỉ đạo chung; UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm soát hoạt động Ban chủ nhiệm Trung tâm VH-TT phường, Ban quản lý Nhà văn hoá tổ dân phố; Phòng Văn hoá và thông tin, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm TDTT Quận chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Trung tâm Văn hoá - thể thao phường; Thành lập đội ngũ Cộng tác viên văn nghệ, thể dục thể thao Quận, hỗ trợ  hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở; Trung tâm Văn hoá - thể thao phường là đầu mối tiếp nhận, triển khai và hướng dẫn hoạt động đến các CLB văn nghệ, CLB thể thao, CLB SKNT phường và các CLB văn nghệ, thể thao tổ dân phố theo chỉ đạo của UBND Phường.

Thứ hai, xây dựng và thực hiện Phương án hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố theo Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND Quận, theo đó, đối với các Nhà văn hoá tổ dân phố, UBND phường chỉ đạo Ban quản lý NVH tổ dân phố xây dựng phương án hoạt động bám sát Quyết định 494/QĐ-UBND trình UBND phường phê duyệt và kiểm soát việc tổ chức thực hiện. Đối với các Nhà văn hoá tổ dân phố đã thực hiện Mô hình cấp quận năm 2015, tiếp tục duy trì thực hiện Mô hình theo phương án được phê duyệt. Các Nhà văn hoá tổ dân phố đủ điều kiện và đăng ký triển khai Mô hình cấp Quận, UBND phường chỉ đạo Ban quản lý NVH xây dựng Phương án hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ dân phố, trình UBND Quận phê duyệt.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra là trên 50% Nhà văn hoá tổ dân phố thực hiện Mô hình hoạt động theo Quyết định 494/QĐ-UBND của Quận, Đề án cũng xác định rõ lộ trình thực hiện, theo đó năm 2016 sẽ thực hiện tại 29 Nhà văn hoá tổ dân phố và trong giai đoạn 2017 – 2020, mỗi năm sẽ thực hiện 15 – 20 Nhà văn hoá tổ dân phố. Đồng thời, Quận giao UBND các phường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban quản lý Nhà văn hoá triển khai thực hiện hiệu quả phương án đã được phê duyệt tại tổ dân phố. Các phòng, ban chuyên môn của Quận thường xuyên hướng dẫn; định kỳ, đột xuất kiểm tra việc thực hiện phương án của các tổ dân phố.

Thứ ba, xây dựng và thực hiện Phương án hoạt động Trung tâm VH-TT phường, Phương án hoạt động Trung tâm Văn hoá - thể thao phường do UBND phường xây dựng, UBND Quận phê duyệt, trong đó phải nêu rõ các nội dung Bộ máy hoạt động; nội dung hoạt động: thực hiện các nhiệm vụ chính trị và khai thác hoạt động dịch vụ và nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động. Trong năm 2016, Quận sẽ triển khai thực hiện thí điểm tại 02 đơn vị, sau đó tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện đồng loạt đối với các phường còn lại.

Thứ tư, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố và Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường. Đối với Nhà văn hoá tổ dân phố được Quận đầu tư trang thiết bị theo phương án được phê duyệt; Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các tổ dân phố, với mức 5 triệu/tổ dân phố/năm; Ngoài ra, các Nhà văn hoá tổ dân phố thực hiện Mô hình hoạt động theo Quyết định 494/QĐ-UBND của UBND Quận, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động CLB văn nghệ, CLB thể thao tổ dân phố thực hiện Mô hình, với mức 5 triệu/CLB/năm; kinh phí trực mở cửa NVH tổ dân phố, với mức 20.000 đồng/ngày; kinh phí cho người phụ trách hoạt động thư viện/phòng đọc tổ dân phố, mức 300.000đồng/tháng.

Đối với Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường, Quận đầu tư trang thiết bị theo phương án được Quận phê duyệt cho các đơn vị thực hiện thí điểm năm 2016. Đối với các đơn vị không thực hiện thí điểm, Quận đầu tư trang thiết bị Hội trường và trang thiết bị thư viện; Các trang thiết bị khác: thực hiện bằng nguồn xã hội hoá và nguồn thu từ khai thác dịch vụ tại Trung tâm Văn hoá - thể thao phường.

Về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường, Quận hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các CLB văn nghệ, CLB thể thao, CLB sức khoẻ ngoài trời phường, với mức 10 triệu đồng/năm; Hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho các cộng tác viên văn nghệ, thể dục thể thao của Quận; mức hỗ trợ không quá 300.000đ/người.

Đối với công tác duy tu, duy trì cơ sở vật chất và các trang thiết bị được đầu tư, Quận giao trách nhiệm UBND các phường sau khi tiếp nhận, hàng năm có kế hoạch khảo sát, đánh giá và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường và Nhà văn hoá tổ dân phố.

Trong 5 năm tới, với việc triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ trên của Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường giai đoạn 2016 – 2020", sẽ tạo cơ sở, nền tảng góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển quận Long Biên ngày càng văn minh, hiện đại.