các bài viết chuyên sâu

Phường Việt Hưng những chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 13/08/2019 | 15:38  | Lượt xem: 960

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy phường, nhằm phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố trên địa bàn triển khai thực hiện QCDC, gắn với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo các Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trong những năm gần đây, UBMTTQ phường đã thực hiện phản biện có chất lượng, chiều sâu, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân cùng thực hiện giám sát hoạt động của chính quyền. 

 UBMTTQ phường tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ VIII- HĐND phường Việt Hưng

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn khu dân cư. UBMTTQ đã giám sát người đứng đầu, cán bộ, công chức, đảng viên ở chi bộ, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân...tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ngăn chặn những biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với những hoạt động của UBMTTQ, nhân dân đã tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền. 

Lịch tiếp công dân được niêm yết tại trụ sở UBND phường

Trong thời gian qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được triển khai đồng bộ từ phường đến các tổ dân phố, UBMTTQ đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, công khai rộng rãi các nội dung theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường lịch tiếp dân của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND phường, 6 quy chế dân chủ của Quận được niêm yết tại UBND, Nhà văn hóa các tổ dân phố, các thủ tục hành chính liên thông, mức thu các loại phí, lệ phí... đều được niêm yết công khai để nhân dân thuận tiện thực hiện, theo dõi và giám sát, qua đó nhân dân đã thể hiện sự quan tâm đến việc góp ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả. Việc thực hiện QCDC đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả hơn cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Các văn bản thực hiện quy chế chủ được niêm yết công khai tại các Nhà văn hóa tổ dân phố

Với quyết tâm đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua để chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, Hội nghị đại biểu nhân dân từ tổ dân phố đến phường ngay từ đầu năm; “Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư” được tổ chức vào dịp 18-11 hàng năm, thực sự là diễn đàn trao đổi dân chủ của nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, qua đó, quyền làm chủ của nhân dân được đề cao, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hoá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy trình. Đối với việc nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định như: Bầu tổ trưởng, tổ phó dân phố, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện bảo đảm đúng quy trình hướng dẫn. Sau khi thực hiện các bước tại tổ dân phố khu dân cư, các tổ dân phố gửi các văn bản lên UBND, UBMTTQ phường để thẩm định và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền, những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên UBND phường báo cáo và chuyển hồ sơ theo quy định. Đặc biệt là việc thực hiện 06 QCDC trong các lĩnh vực do Quận ban hành đã được tập trung và quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định, sát với tình hình địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm của phường được bám sát, gắn chặt chẽ với 06 quy chế dân chủ của Quận góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Nhận thức của nhân dân về thực hiện QCDC đã có những chuyển biến rõ nét, kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền bảo đảm kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Việc triển khai thực hiện các QCDC được sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của nhân dân, nhất là đối với QCDC trong công tác (quản lý TTXD, cp GCN quyn SDĐ, TTĐT, thu thuế...)

 Công dân đến xem các văn bản việc thực 6 quy chế dân chủ tại cơ sở

Việc thực hiện QCDC tại nơi làm việc cũng được lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, cán bộ công chức, viên chức của phường đã nghiêm túc thực hiện QCDC trong cơ quan, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, nhằm thực hiện tốt hơn các nhu cầu của người dân, đặc biệt là công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng được hình ảnh mô hình một cửa thân thiện gần dân vì nhân dân phục vụ, kết quả 100% hồ sơ đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, trên 80% hồ sơ được trả trước hạn, qua lấy phiếu tín nhiệm của công dân khi đến giao dịch đều nhận được kết quả đánh giá rất hài lòng với phong cách làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của các đồng chí bộ phận một cửa.

Việc thực hiện dân chủ tại cơ quan phường đã được thực hiện nghiêm túc. Công đoàn phường đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm theo hướng dẫn liên tịch của UBND và Liên đoàn lao động quận, Công đoàn phường đã xây dựng chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác năm, xin ý kiến đóng góp dân chủ của cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, kế hoạch phát triển KTXH-ANQP, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tuyên truyền đoàn viên người lao động thi đua thực hiện chủ đề  hàng năm và thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành, thực hiện công khai đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng, cả năm theo đúng quy định.

Cán bộ công chức phường luôn gương mẫu thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức.

            Những kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC là cơ bản, song bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới đó là: Việc phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện QCDC còn hạn chế, hiệu quả chưa rõ, một số cán bộ đảng viên chưa thực sự nêu gương trong “nói và làm”, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được thường xuyên. Chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thực sự như mong muốn. Một số đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý có lúc còn chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng.

Từ thực tiễn có thể khẳng định, việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình phát triển của địa phương và để thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở cơ sở, nhằm khơi dậy và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở, trong thời gian tới Đảng ủy, Chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể, Chi bộ, Tổ dân phố cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào nền nếp, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm, đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện QCDC trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua những hình thức đa dạng phong phú, thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền thật sự liêm chính, phục vụ nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương. Tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các nội dung của QCDC ở cơ sở với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các tổ dân phố trên địa bàn phường theo chương trình, kế hoạch, kịp thời khuyến khích và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng sâu rộng trong mọi hoạt động phong phú, đa dạng của đời sống xã hội.