các bài viết chuyên sâu

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên quận Long Biên
Ngày đăng 22/11/2019 | 17:15  | Lượt xem: 909

Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đưa ra 3 chương trình công tác toàn khóa, trong đó, chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên,giai đoạn 2015-2020” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III.

Kỳ thi sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2018

Giảm số lượng, chú trọng tính thực tiễn của việc thực hiện nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy

Khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ việc cần triển khai cụ thể, Quận ủy đã quán triệt chỉ ban hành nghị quyết đối với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hoặc những nội dung, vấn đề đột xuất, khó khăn, phức tạp của Quận. Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cần rõ việc, cách thức thực hiện. Đến nay, các nghị quyết, văn bản, kết luận của cấp ủy các cấp đã giảm rõ rệt về số lượng, Quận ủy ban hành 22 nghị quyết, 202 thông báo kết luận; Đảng ủy Phường ban hành 488 nghị quyết chuyên đề.

Việc thực hiện nghị quyết, các kết luận của cấp ủy được kiểm soát; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy được chọn lọc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của Quận, cơ sở.

Đổi mới phương thức lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành

Căn cứ nhiệm vụ của từng thời kỳ, BanThường vụ Quận ủy làm việc với các phường, một số phòng, ban, ngành để chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong năm; chỉ đạo giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đối với từng địa phương, đơn vị để làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. Định kỳ giao ban chuyên đề Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các Phường hàng quý , giao ban bí thư cấp ủy cơ sở khác 06 tháng/lần, giúp Ban Thường vụ Quận ủy nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.  

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động dành thời gian làm việc tại cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, nhất là các vấn đề dân sinh, bức xúc. Cải cách hành chính trong Đảng, nghiêm túc thực hiện việc đổi mới chế độ thông tin, báo cáo; giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp; giảm ban hành văn bản hành chính; xây dựng áp dụng các quy trình công việc trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua đã xây dựng, áp dụng 36 quy trình của Quận ủy; 26 quy trình cấp ủy cơ sở. Ứng dụng mạnh mẽ các phần mềm công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giảm ban hành văn bản giấy. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với hệ thống cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo đổi mới theo hướng thiết thực

Đổi mới việc học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tổ chức 06 lớp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở, đạt 100%; Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Quận triển khai tổ chức 312 hội nghị học tập quán triệt nghị quyết của Đảng với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trung bình đạt 95,4 %. Kiểm soát việc học tập và viết bài thu hoạch, đưa đây là một tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Chú trọng định hướng và phản ánh những vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của quận và cơ sở, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Kiểm soát chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành, khắc phục tình trạng dư luận xã hội phản ánh nhưng không được quan tâm trả lời. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 493/502 (98,2%) nội dung, vụ việc dư luận xã hội phản ánh được giải quyết, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình địa phương, đơn vị. Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW: Hướng dẫn từng cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện kế hoạch tu dưỡng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của mỗi cá nhân và đơn vị; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng tháng, việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng được kiểm điểm thông qua sinh hoạt chi bộ. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc nêu gương trong thực hiện, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác.

Công tác tổ chức, cán bộ chú trọng củng cố chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua chuyên đề“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; ban hành Sổ tay nghiệp vụ xây dựng Đảng ở chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận. Sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09 của Thành ủy, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Khẩn trương xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện bước Đề án 21 của Thành ủy.Đánh giá cán bộ hằng tháng được thực hiện nề nếp, là một trong những nội dung đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ quận giai đoạn 2015-2020, được Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu; Thành ủy ghi nhận và nhân rộng trên địa bàn Thành phố. Cả nhiệm kỳ đã có 1.004 lượt cán bộ được đánh giá trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 281 đ/c ( đạt 27,98%); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 705 đ/c ( đạt 70,21%); hoàn thành nhiệm vụ 12 đ/c ( đạt 11,95%); không hoàn thành nhiệm vụ 06 đ/c (đạt 0,6%). Triển khai Đề án “đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng trên địa bàn quận gia đoạn 2016-2020”; Thí điểm tổ chức sát hạch, đánh giá đối với 256 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý trong năm 2017 và 2018; Đã bổ nhiệm 63 đồng chí, bổ nhiệm lại 73 đồng chí, hiệp y bổ nhiệm: 59 đồng chí, điều động 18 đồng chí, giới thiệu bầu cử 179 đồng chí.  

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai bài bản thông qua việc ban hành 15 quy trình nhằm cụ thể hóa các trình tự, thủ tục thực hiện. Ban hành mới 03 quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, đặc biệt là việc phối hợp thống nhất nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện kiểm tra, giám sát hằng năm của Quận ủy, HĐND-UBND, MTTQ quận nhằm tránh trùng lặp cho cơ sở. Quan tâm việc giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ở cơ sở, đồng thời tập trung kiểm soát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra: Tập trung vào việc thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng….. Giai đoạn 2015-2020, đã kiểm tra 672 lượt tổ chức đảng, 132 đảng viên; giám sát 593 lượt tổ chức đảng và 161 đảng viên. Giải quyết 11 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại kỷ luật về Đảng.

Công tác dân vận và hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nổi bật với việc phát huy hiệu quả của các mô hình dân vận khéo trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hoạt động của chính quyền. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, định kỳ tổ chức đối thoại với Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sau đối thoại và sau giám sát, phản biện xã hội.  Đã thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề, 59 hội nghị phản biện theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị; tiếp thu trả lời 709 ý kiến góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

Vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được đề cao

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chủ chốt nêu gương trong việc sâu sát cơ sở, nghiêm túc trong thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ, tổ chức đối thoại với Nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận đã thực hiện đối thoại 07 lượt với Nhân dân; các phường đã thực hiện đối thoại 143 lượt với Nhân dân. Sau đối thoại đã kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên”, đảm bảo đảng viên được phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước khắc phục tình trạng đảng viên ngại tham gia công tác, đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ. Đảm bảo mỗi đảng viên đều có nhiệm vụ được giao cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng đồng chí; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Cán bộ, đảng viên  nghiêm túc học tập, chấp hành các quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về nêu gương trong sinh hoạt và công tác. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên đã tham gia hoạt động và gắn bó với nơi cư trú được đảng viên và Nhân dân tín nhiệm. Nghiêm túc thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; 100% người đứng đầu, thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị, các đồng chí Quận uỷ viên đều niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng tại nơi công tác để cấp dưới và nhân dân giám sát. Các đồng chí còn lại chi bộ quản lý kế hoạch tu dưỡng để giám sát và định kỳ đánh giá. Qua đó, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đã được thể hiện trọng thực tế, có tác dụng tốt trong việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sau 5 năm thực hiện, những kết quả nổi bật và hiệu quả của Chương trình 01-CTr/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên,giai đoạn 2015-2020” đã góp phần nâng cao chât lượng công tác xây dựng Đảng của quận Long Biên, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để định hướng và triển khai nhiệm vụ, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.