các bài viết chuyên sâu

Ngọc Lâm - Xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân qua giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ
Ngày đăng 18/05/2016 | 14:19  | Lượt xem: 667

Những năm qua, Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã phát huy tốt vai trò trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tổ chức giám sát hiệu quả việc thực hiện các quy chế dân chủ (QCDC), tăng cường đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn.

Để đạt được những kết quả cụ thể và bền vững phải nói rằng đó là sự vào cuộc nỗ lực, quyết liệt của hệ thống MTTQ phường. Trên thực tế hiện nay 29 TDP phường Ngọc Lâm đang thực hiện 2 quy ước TDP về đảm bảo TTXD, TTĐT và VSMT. Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn, từ những kiến nghị của nhân dân đối với những vấn đề "nóng" như cấp GCN, công tác thuế, TTXD, TTĐT…UBND quận Long Biên đã ban  hành 5 QCDC trong tình hình mới: QCDC trong quản lý TTXD, TTĐT, công tác thuế, cấp GCN, GPMB. Khi các QCDC ra đời đã cụ thể hóa những nội dung của pháp lệnh dân chủ xã phường để nhân dân dễ tham gia giám sát, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về quyền làm chủ được nâng lên, nhân dân được biết nhiều hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch của địa phương, được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, kiểm tra việc thực hiện những chủ trương đã bàn, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc thực hiện các quy ước TDP và các QCDC. Để các QCDC thực sự đi vào cuộc sống, MTTQ phường đã vào cuộc tích cực trong công tác tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các QCDC tại địa bàn. Bên cạnh đó lại tổ chức giám sát việc thực hiện các QCDC đó của chính quyền và các lực lượng chức năng. Năm 2015, 2016 UB MTTQ phường đã xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND với MTTQ và các đoàn thể phường trong thực hiện 5 QCDC. Tổ chức giám sát chuyên đề theo QĐ 217/BCT việc thực hiện QCDC trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, công tác thuế, quản lý TTĐT đối với UBND phường. Kế hoạch giám sát chuyên đề được xây dựng, công tác giám sát được triển khai tới Ban TTND phường, tới từng ban CTMT. Từ những kết quả giám sát trực tiếp tại địa bàn, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ…. MTTQ phường đã tổng hợp kết quả giám sát, kiến nghị của các Ban CTMT chuyển cho UBND phường giải quyết, khắc phục những tồn tại hạn chế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, MTTQ và các đoàn thể phường trên cơ sở xây dựng chính quyền luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, không gây khó khăn cho cho các bộ phận chuyên môn của UBND phường được giám sát, đảm bảo công tâm, khách quan. Sau mỗi đợt giám sát MTTQ đều có thông báo kết quả giám sát tới MTTQ quận, Đảng ủy – HĐND – UBND phường theo quy định. Ngược lại, chính quyền phường cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ thực hiện nhiệm vụ của mình. Phải nói rằng, thông qua các đợt giám sát chuyên đề MTTQ phường đã có những phát hiện, kiến nghị và phản ánh kịp thời các vi phạm, bất cập trong tổ chức thực hiện; thực hiện tốt hơn vai trò xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và trên thực tế các ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các lĩnh vực liên quan cũng giảm hẳn trong các kỳ tiếp xúc cử tri, họp dân…

Để luôn thực hiện tốt chức năng của mình, thực sự giám sát các QCDC hiệu quả, thời gian qua MTTQ phường Ngọc Lâm cũng đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống MTTQ vững mạnh; luôn hoạt dộng với phương châm: Mặt trận vận động, chính quyền và nhân dân hành động, đảm bảo "gần dân, sát dân, nghe dân nói, làm cho dân tin" . Xây dựng hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ. Chủ động và không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động như:  hướng các hoạt động  về khu dân cư, tổ dân phố. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận các TDP, nâng cao chất lượng cán bộ mặt trận, thực sự là đội ngũ sâu sát với nhân dân. Với vị trí, vai trò của mình, Ban Thường trực MTTQ phường luôn hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện các QCDC tại địa bàn khu dân cư; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước….. Mặt khác, MTTQ phường cũng tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp, phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động. Nâng cao vai trò, hiệu quả tính độc lập chủ động trong giám sát và phản biện xã hội của MTTQ phường đối với việc thực hiện các QCDC trên địa bàn phường; tập trung giám sát thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ trong các lĩnh vực mà nhân dân còn bức xúc, kiên định bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phối hợp cùng chính quyền  giải quyết các điểm nóng, đơn thư, bức xúc của nhân dân tạo lòng tin của nhân dân với MTTQ, với chính quyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xã hội.

Nói cho cùng thực hiện dân chủ ở cơ sở chính là công khai, minh bạch, công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Để giữ vững ổn định chính trị, phải chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong nhân dân, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để phát huy được dân chủ ở cơ sở, đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc. Và những kết quả về thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã khẳng định: Khi chủ trương đúng, mặt trận vận động, chính quyền và nhân dân hành động chắc chắn rằng sẽ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân