các bài viết chuyên sâu

Quận ủy Long Biên chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
Ngày đăng 30/03/2020 | 14:06  | Lượt xem: 410

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xác định tầm quan trọng này, Quận ủy Long Biên đã chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp theo Chỉ thị 35-CT/TW.

Đảng bộ quận Long Biên có 50 tổ chức cơ sở đảng với 16.102 đảng viên, trong đó, 33 đảng ủy cơ sở với 502 chi bộ trực thuộc và 15.870 đảng viên (có 329 chi bộ trực thuộc đảng ủy 14 phường; 60 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, 97 chi bộ trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 16 chi bộ trực thuộc đảng ủy lực lượng vũ trang).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, ngày 23/7/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 198-KH/QU “về việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”; trong đó yêu cầu các Đảng bộ cơ sở thuộc Quận có trách nhiệm quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đại hội của cấp mình; hướng dẫn chi bộ trực thuộc đảng ủy chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Quận ủy. Thời gian hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc xong trước 20/3/2020.

Song song với việc ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đại hội đảng cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy cũng quyết định thành lập 6 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm hướng dẫn đảng ủy cơ sở chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc theo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng. Thường xuyên tổ chức giao ban để kịp thời định hướng, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội ở cơ sở.

Với việc chủ động xây dựng kế hoạch, phân công chỉ đạo tổ chức Đại hội, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm tình hình, tư tưởng đảng viên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả của các tổ công tác, chế độ thông tin báo cáo kịp thời, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thuộc Quận đã hoàn thành đúng tiến độ theo Kế hoạch 198-KH/QU đã đề ra.

Tính đến ngày 24/3/2020, tổng số 502/502 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Nhìn chung, công tác tuyên truyền trước Đại hội được quan tâm, trình tự tiến hành Đại hội, nghi thức Đại hội đảm bảo đúng hướng dẫn và được diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ. Tại Đại hội, các chi bộ đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2022. Tham gia đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cơ sở (đối với Đảng bộ tổ chức Đại hội đại biểu).

Công tác nhân sự đại hội đã được tập trung thực hiện, bảo đảm đúng quy trình và nguyên tắc của Đảng; các chi bộ đã lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác và đủ các điều kiện để bầu vào Chi ủy, bầu giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đại hội các chi bộ đã bầu được 1633 chi ủy viên, trong đó 1228 đồng chí tái cử, chiếm tỷ lệ 75,2%, 405 đồng chí tham gia lần đầu, chiếm tỷ lệ 24,8 %; cấp ủy viên là nữ 575 đồng chí, chiếm tỷ lệ 35,21 %. Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: 67,66 % có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên; 56,68 % có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 6,67 % có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Do công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị kỹ, đảm bảo quy trình, tỷ lệ nhân sự trúng cử cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ cơ bản đúng với phương án nhân sự do chi bộ chuẩn bị, được Đảng ủy phê duyệt. 

Việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, tốt đẹp./.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: