các bài viết chuyên sâu

Hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Long Biên nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 17/04/2020 | 19:35  | Lượt xem: 428

Trong tháng 2,3/2020, 18/18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Long Biên đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ. Xác định tầm quan trọng này, Đảng bộ phường Long Biên đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW.

Đảng bộ phường có 18 chi bộ với 702 đảng viên. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy phường Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 184-KH/ĐU ngày 04/9/2019 về chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện; đồng thời phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ tăng cường đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội tại chi bộ. Hướng dẫn các Chi bộ xây dựng văn kiện phải nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới của các Chi bộ phải căn cứ vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường long Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra và phải phù hợp với tình hình thực tế tại tổ dân phố, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, Điều lệ Đảng.

Để việc tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; Đảng ủy đã chọn Chi bộ tổ dân phố 23 chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm triển khai diện rộng. Sau đại hội điểm, tại Đại hội các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ đã thực hiện bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Công tác chuẩn bị tuyên truyền về Đại hội được quan tâm, việc trang trí đúng quy định, bố trí các khu vực đại biểu hợp lý, trình tự tiến hành Đại hội, nghi thức Đại hội đảm bảo đúng hướng dẫn, đảng viên các Chi bộ đều dùng thẻ Đảng để biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, đại biểu dự Đại hội mặc trang phục đẹp, đi đúng giờ quy định…đã tạo được không khí trang trọng, dân chủ trong Đại hội. Tại Đại hội, các chi bộ đã dành thời gian thích hợp để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của cấp ủy, văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Long Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025….

Đến ngày 20/3/2020, 18/18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng. Trong tổng số 18 chi bộ có 16 chi bộ bầu Chi ủy, 02 Chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Long Biên đã thành công tốt đẹp. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh đại hội các chi bộ: