các bài viết chuyên sâu

Đoàn Thanh niên phường Thạch Bàn thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng Đảng
Ngày đăng 12/05/2020 | 13:43  | Lượt xem: 440

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Thạch Bàn đã không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động tham mưu trong công tác phát triển đảng viên trẻ… Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Đoàn phường Thạch Bàn đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kết luận số 80-KL/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…; tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên về tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc; vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường nhập ngũ; phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự và 6 bài lý luận chính trị của Đoàn đến từng chi đoàn và đoàn viên thanh niên; giáo dục đến đoàn viên thanh niên về việc sử dụng thông tin mạng, tránh bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các vụ việc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch…
Đoàn TNCS tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Việc phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn lực cho Đảng. Đây là cầu nối đảm bảo cho sự phát triển của Đảng cũng như sự bền vững của tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ điều đó trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Bàn đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, thông qua cuộc vận động: “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Thông qua các hoạt động, Đoàn phường tích cực vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, Chính quyền về công tác thanh niên.
Trong quý I năm 2020, công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn phường có nhiều tiến bộ, tập trung thực hiện các giải pháp trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 4 đoàn viên là đảng viên dự bị được xét công nhận đảng viên chính thức; triển khai đến đoàn viên nghiên cứu, học tập, thực hiện các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ trường Tiểu học Đoàn Kết

Ban chấp hành đoàn phường đã động viên đoàn viên thanh niên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả các phong trào đoàn trong các chi đoàn mà tiêu biểu: Triển khai Cuộc vận động “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, thực hiện tốt các hoạt động “Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện”, hiến máu nhân đạo, Đoàn phường tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên” nhân tháng thanh niên hàng năm…đã thực sự tạo được môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện bản thân, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Diễn đàn Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng

Đoàn viên thanh niên phường tham gia hiến máu tình nguyện

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng hiện nay vẫn còn một số hạn chế như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đề xuất với tổ chức đảng có lúc chưa kịp thời, một số ít đảng viên trẻ chưa nêu cao tính tiền phong, đi đầu. Để phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Bàn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường nối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với đoàn viên thanh niên.

Hai là, tích cực nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh nên; thường xuyên theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của phường Thạch Bàn nói riêng trong giai đoạn hiện nay... qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thiết thực như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thắp nến tri ân”, đẩy mạnh phong trào “Mùa hè thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”... hay các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ để làm cơ sở cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành; đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, đổi mới phong trào hoạt động, tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng.
Bốn là, Ban Chấp hành đoàn phường thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo bước đột phá về công tác tổ chức cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Để Đoàn TNCS phường Thạch Bàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Đoàn viên thanh niên phường tham gia vệ sinh môi trường ngày "Thứ bảy tình nguyện"

ĐTN phường phối hợp với UB MTTQ tặng quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Những nhìn nhận và đánh giá của Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc.  Giá trị di chúc của Bác đề lại luôn là động lực hối thúc các lớp thế hệ thanh niên luôn là lực xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… cùng với các phong trào thanh niên. Người đặt niềm tin vào đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Bàn quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng làm hạt nhân trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh./.