các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Gia Thụy vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025
Ngày đăng 20/05/2020 | 16:27  | Lượt xem: 488

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Gia Thụy đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghị quyết đại hội lần thứ III đề ra. Kết quả đạt được là tiền đề quan trong để Đảng bộ phường lãnh đạo thắng lợi toàn diện và bền vững các nhiệm vụ chính trị, nghị quyết đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật:

Về phát triển kinh tế: Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo chính quyền phường ban hành các kế hoạch, cơ chế, giải pháp để hỗ trợ, phát triển sản xuất kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, khai thác các thế mạnh về vị trí cửa ngõ của thủ đô, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của quận để tập trung phát triển kinh tế bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Nguồn thu từ kinh doanh, thương mại – dịch vụ chiếm tỷ lệ 62,6% tổng thu ngân sách của phường. Thu ngân sách bình quân hàng năm là trên 14 tỷ đồng, tăng 14% so với nhiệm kỳ 2010 – 2015; tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 13,5% (không tính nguồn thu từ đất), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác điều hành ngân sách chủ động, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ chi đầu tư, chi thường xuyên của phường. 

Công tác quản lý đô thị được tập trung, trọng tâm là thực hiện khâu đột phá về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện chủ đề hằng năm của thành phố, quận và xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị. Cho đến tháng 3/2020, phường Gia Thụy có 4 tuyến được công nhận tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, 02 tuyến triển khai mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, phường được công nhận đạt phường văn minh đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện  theo kế hoạch. Bằng nguồn vốn đầu tư của quận, phường, nguồn xã hội hóa, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường đã triển khai 36 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng (tăng hơn 50 tỷ so với nhiệm kỳ 2010-2015); đã phối hợp triển khai GPMB 04 dự án trên địa bàn, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm, trên địa bàn phường không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 100% rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển theo phương án được duyệt, tỷ lệ rác được thu gom theo hình thức cơ giới hóa đạt trên 95%

Các hoạt động văn hóa – xã hội được đẩy mạnh, hướng về tổ dân phố. Công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bốn nhà trường hàng năm đạt danh hiệu trường Tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, giữ vững các tiêu chí chuẩn Quốc gia. Đặc biệt đối với trường Tiểu học và THCS Gia Thụy nhiều năm là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của quận và thành phố. Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện đầy đủ các Chương trình y tế Quốc gia; công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được tăng cường đảm bảo không để bệnh dịch lây lan trên địa bàn. Hoạt động truyền thông dân số, tư vấn về kế hoạch hoá gia đình có nhiều chuyển biến, thực hiện tốt đề án “Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2021”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được quan tâm chỉ đạo. Hằng năm có 96,48% gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ đạt GĐVH hàng năm 90,87%; đạt tổ dân phố văn hóa 83,14% vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các thiết chế văn hoá được quan tâm quản lý và đầu tư, duy trì và phát huy hiệu quả của nhà văn hoá, sân thể thao các tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần và sức khoẻ cho nhân dân. 
Các chính sách xã hội và công tác giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đến hết năm 2019, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm, chăm lo và phát huy hiệu quả. Hoạt động của HĐND phường có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, nhất là trong giám sát chuyên đề, trong chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. UBND phường đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm soát công việc chặt chẽ, sát sao; chủ động sâu sát cơ cở, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao hàng năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động nhận và triển khai các nhiệm vụ mới, khó được quận ghi nhận và đánh giá cao.

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đổi mới phương thức thu hút tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với các hoạt động chăm lo đời sống thiết thực của nhân dân. Các tổ chức Hội đã nhận ủy thác trên 24,5 tỷ đồng cho Hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và làm giàu chính đáng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí, việc làm, sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố. Thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử; mô hình hoạt động bộ phận “Một cửa” thân thiện, gần dân; mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; triển khai có hiệu quả bộ chỉ số cải cách hành chính cấp phường và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của Khối Đảng, đoàn thể và UBND phường; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng theo hướng dẫn của quận.

Nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững và ổn định, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đối sách có hiệu quả với hoạt động của một số đối tượng trọng điểm, không để hình thành các hoạt động kích động biểu tình, gây rối, mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ Nhân dân. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện diễn ra trên địa bàn. 

Một trong những yếu tố then chốt làm nên những kết quả toàn diện đó là Đảng bộ phường đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ có nhiều đổi mới, vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ nét; đã tập trung chỉ đạo thực hiện và khắc phục các tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bài bản; chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, Ðảng bộ phường đã phát triển được 02 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp 50 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ phường đề ra; tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm trung bình đạt 39,2%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 56,6%; chi bộ hoàn nhiệm vụ 4,2%, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,27%.

Với những thành tựu nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Gia Thụy đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Đảng bộ phường 5 năm liền đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2017, 2019 được công nhận đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ năm 2015 đến năm 2019, phường được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”; được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2016; nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội năm 2016, 2018; Năm 2018 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Năm 2019 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội.

Những kết quả đó đã tăng thêm niềm tự hào, phấn khởi và lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền phường, đồng thời là tiền đề cho sự phát triển của phường trong những năm tiếp theo. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Gia Thụy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, tăng cường sự chủ động, đổi mới, sáng tạo để khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của phường, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thực hiện mô hình chính quyền điện tử. Tập trung thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, phát huy dân chủ, đoàn kết và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ thực tiễn của phường, Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV đã xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp; xây dựng Mô hình chính quyền điện tử phường theo định hướng của quận và phù hợp với thực tiễn của phường. Thứ hai là, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên; xây dựng phường Gia Thụy xanh – sạch – đẹp – văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện.

Ban chấp hành Đảng phường khóa IV ra mắt Đại hội

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là được quận ủy Long Biên tin tưởng lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khối phường sẽ là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Gia Thụy bước vào một giai đoạn mới với khí thế mới, bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất của mình để hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử và phường văn minh đô thị cấp thành phố, góp phần xây dựng phường Gia Thụy phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.

Trong không khí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ phường Gia Thụy quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được đồng thời phấn đấu đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa, khẳng định vị thế của một phường đô thị nằm ở cửa ngõ thủ đô và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quận, thủ đô và đất nước./.