các bài viết chuyên sâu

Giang Biên tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân
Ngày đăng 24/05/2020 | 20:04  | Lượt xem: 431

Giai đoạn 2016-2020, giảm nghèo bền vững được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều đã nêu rõ “Bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, điện thắp sáng”.

Bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25, trong những năm qua, phường Giang Biên luôn xác định giảm nghèo là vấn đề quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ phường và các đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Để hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Giang Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp giảm nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020, UBND phường đã xây dựng phương án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo thoát nghèo bền vững; trong đó tập trung huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, sự chung tay của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Trên cơ sở đó, phường đã huy động 04 doanh nghiệp hỗ trợ 04 hộ nghèo với tổng số tiền 132 triệu đồng; 01 cá nhân hỗ trợ 02 hộ nghèo với tổng số tiền 40.800.000đ  trong 3 năm liên tục 2018-2020; MTTQ phường hỗ trợ 01 hộ nghèo với tổng số tiền 12 triệu đồng; Hội phụ nữ hỗ trợ 01 hộ với tổng số tiền 12 triệu đồng; Hội CCB hỗ trợ 01 hộ với tổng số tiền 12 triệu đồng và Công đoàn phường hỗ trợ 01 hộ nghèo tổng số tiền 24 triệu đồng trong 2 năm liên tục 2019-2020.

Ngoài việc huy động nguồn tiền hỗ trợ trực tiếp tới các hộ nghèo, UBND - UB MTTQ phường đã thực hiện xây dựng mới 06 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 02 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 480 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. Công tác tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm và thông tin về thị trường lao động được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, UBND phường đã phối hợp thực hiện đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho 1.654 người, trong đó thành viên hộ nghèo 62 người, cận nghèo 25 người. Ngoài ra phường thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước như hỗ trợ miễn giảm học phí, vay vốn, trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin... cho các hộ nghèo.

Sau 4 năm triển khai đồng bộ các giải pháp, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường đã đạt được kết quả nhất định. Phường đã cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giảm từ 52 hộ nghèo năm 2016 xuống còn 0 hộ nghèo cuối năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đã góp phần làm tăng thu nhập, tạo môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi xã hội, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống, điều kiện và chất lượng sống; góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo. Một số nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng như: khám chữa bệnh, nhà ở, giáo dục, chi trả tiền điện, trợ cấp khó khăn…

Hiệu quả của chương trình giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ vừa qua không đơn thuần giải quyết vấn đề an sinh xã hội mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa hết sức quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cơ hội bình đẳng cho người nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn hạn chế như: số hộ thoát nghèo nhưng thu nhập nằm sát chuẩn nghèo vẫn còn, toàn phường hiện có 23 hộ cận nghèo và còn hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bước sang giai đoạn 2020 - 2025, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, trên cơ sở thực tiễn kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, cần thực hiện tốt một số biện pháp cụ thể sau:

Một là, giảm nghèo bền vững phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần quan tâm nâng cao nhận thức và khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Đây là yếu tố nội lực tiên quyết không thể thiếu để thực hiện giảm nghèo bền vững, bởi vì nếu chúng ta chăm lo, hỗ trợ nhưng bản thân hộ nghèo không nỗ lực vươn lên thì sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đó đều không mang lại ý nghĩa.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức như tuyên truyền trên hệ thống ĐTT phường, qua các bản tin trên cổng TTĐT, qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền, vận động đến người dân những chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, tạo hiệu ứng sâu rộng, làm chuyển biến ý thức của các hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Kịp thời biểu dương các gương điển hình tự vươn lên thoát nghèo, các mô hình, sáng kiến giảm nghèo dựa vào phát huy vai trò cộng đồng, các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người nghèo.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo là gốc rễ để giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững. Do vậy, cần có chính sách phát triển, đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng công cuộc giảm nghèo. Mở rộng đào tạo nghề, nâng cao trình độ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất, năng lực về khoa học kỹ thuật cho người lao động và người nghèo. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ba là, tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù, mô hình cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tiếp tục vận động và sử dụng hiệu quả quỹ  “Vì người nghèo” để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Đặc biệt tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp trợ giúp người nghèo để không phát sinh hộ nghèo theo chuẩn cũ; xây dựng phương án đối với các hộ cận nghèo và có nguy cơ tái nghèo theo chuẩn mới.

Bốn là, kiên trì mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo không còn hộ gia đình nào có thu nhập thấp hơn mức sống trung bình của khu dân cư. Thực hiện đa dạng hóa và hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương; huy động nguồn vốn đóng góp hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà tài trợ, cá nhân trong và ngoài phường để hỗ trợ về tài chính các hộ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm thu nhập.

        Năm là, thực hiện nghiêm túc việc bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, không vì chỉ tiêu Nghị quyết mà chạy theo thành tích, ảnh hưởng đến việc thực hiện giảm nghèo bền vững. Để thực hiện nội dung này, cần phát huy vai trò của các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố trong việc bám sát sự chỉ đạo của UBND phường, đi sâu, đi sát để tiếp cận thông tin; kịp thời nắm bắt, điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của từng hộ để đề xuất với UBND phường thực hiện các giải pháp phù hợp theo từng nhóm đối tượng.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên; tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân về các vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh có mong ước “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Nhà nước đã coi nhiệm vụ diệt giặc đói, giặc dốt như diệt giặc ngoại xâm. Trong giai đoạn hiện nay, giảm nghèo bền vững đã và đang trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Việc đánh giá đúng thực trạng nghèo và định hướng tốt các giải pháp giảm nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể nhân dân trong phường trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng sẽ giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng phường Giang Biên phát triển ổn định, văn minh và hiện đại.

Bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25, trong những năm qua, phường Giang Biên luôn xác định giảm nghèo là vấn đề quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ phường và các đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Để hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Giang Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp giảm nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020, UBND phường đã xây dựng phương án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo thoát nghèo bền vững; trong đó tập trung huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, sự chung tay của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Trên cơ sở đó, phường đã huy động 04 doanh nghiệp hỗ trợ 04 hộ nghèo với tổng số tiền 132 triệu đồng; 01 cá nhân hỗ trợ 02 hộ nghèo với tổng số tiền 40.800.000đ  trong 3 năm liên tục 2018-2020; MTTQ phường hỗ trợ 01 hộ nghèo với tổng số tiền 12 triệu đồng; Hội phụ nữ hỗ trợ 01 hộ với tổng số tiền 12 triệu đồng; Hội CCB hỗ trợ 01 hộ với tổng số tiền 12 triệu đồng và Công đoàn phường hỗ trợ 01 hộ nghèo tổng số tiền 24 triệu đồng trong 2 năm liên tục 2019-2020.

Ngoài việc huy động nguồn tiền hỗ trợ trực tiếp tới các hộ nghèo, UBND - UB MTTQ phường đã thực hiện xây dựng mới 06 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 02 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 480 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. Công tác tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm và thông tin về thị trường lao động được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, UBND phường đã phối hợp thực hiện đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho 1.654 người, trong đó thành viên hộ nghèo 62 người, cận nghèo 25 người. Ngoài ra phường thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước như hỗ trợ miễn giảm học phí, vay vốn, trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin... cho các hộ nghèo.

Sau 4 năm triển khai đồng bộ các giải pháp, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường đã đạt được kết quả nhất định. Phường đã cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giảm từ 52 hộ nghèo năm 2016 xuống còn 0 hộ nghèo cuối năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đã góp phần làm tăng thu nhập, tạo môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi xã hội, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống, điều kiện và chất lượng sống; góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo. Một số nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng như: khám chữa bệnh, nhà ở, giáo dục, chi trả tiền điện, trợ cấp khó khăn…

Hiệu quả của chương trình giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ vừa qua không đơn thuần giải quyết vấn đề an sinh xã hội mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa hết sức quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cơ hội bình đẳng cho người nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn hạn chế như: số hộ thoát nghèo nhưng thu nhập nằm sát chuẩn nghèo vẫn còn, toàn phường hiện có 23 hộ cận nghèo và còn hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bước sang giai đoạn 2020 - 2025, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, trên cơ sở thực tiễn kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, cần thực hiện tốt một số biện pháp cụ thể sau:

Một là, giảm nghèo bền vững phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần quan tâm nâng cao nhận thức và khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Đây là yếu tố nội lực tiên quyết không thể thiếu để thực hiện giảm nghèo bền vững, bởi vì nếu chúng ta chăm lo, hỗ trợ nhưng bản thân hộ nghèo không nỗ lực vươn lên thì sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đó đều không mang lại ý nghĩa.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức như tuyên truyền trên hệ thống ĐTT phường, qua các bản tin trên cổng TTĐT, qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền, vận động đến người dân những chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, tạo hiệu ứng sâu rộng, làm chuyển biến ý thức của các hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Kịp thời biểu dương các gương điển hình tự vươn lên thoát nghèo, các mô hình, sáng kiến giảm nghèo dựa vào phát huy vai trò cộng đồng, các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người nghèo.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo là gốc rễ để giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững. Do vậy, cần có chính sách phát triển, đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng công cuộc giảm nghèo. Mở rộng đào tạo nghề, nâng cao trình độ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất, năng lực về khoa học kỹ thuật cho người lao động và người nghèo. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ba là, tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù, mô hình cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tiếp tục vận động và sử dụng hiệu quả quỹ  “Vì người nghèo” để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Đặc biệt tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp trợ giúp người nghèo để không phát sinh hộ nghèo theo chuẩn cũ; xây dựng phương án đối với các hộ cận nghèo và có nguy cơ tái nghèo theo chuẩn mới.

Bốn là, kiên trì mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo không còn hộ gia đình nào có thu nhập thấp hơn mức sống trung bình của khu dân cư. Thực hiện đa dạng hóa và hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương; huy động nguồn vốn đóng góp hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà tài trợ, cá nhân trong và ngoài phường để hỗ trợ về tài chính các hộ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm thu nhập.

        Năm là, thực hiện nghiêm túc việc bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, không vì chỉ tiêu Nghị quyết mà chạy theo thành tích, ảnh hưởng đến việc thực hiện giảm nghèo bền vững. Để thực hiện nội dung này, cần phát huy vai trò của các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố trong việc bám sát sự chỉ đạo của UBND phường, đi sâu, đi sát để tiếp cận thông tin; kịp thời nắm bắt, điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của từng hộ để đề xuất với UBND phường thực hiện các giải pháp phù hợp theo từng nhóm đối tượng.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên; tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân về các vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh có mong ước “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Nhà nước đã coi nhiệm vụ diệt giặc đói, giặc dốt như diệt giặc ngoại xâm. Trong giai đoạn hiện nay, giảm nghèo bền vững đã và đang trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Việc đánh giá đúng thực trạng nghèo và định hướng tốt các giải pháp giảm nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể nhân dân trong phường trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng sẽ giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng phường Giang Biên phát triển ổn định, văn minh và hiện đại.

Bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25, trong những năm qua, phường Giang Biên luôn xác định giảm nghèo là vấn đề quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ phường và các đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Để hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Giang Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp giảm nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020, UBND phường đã xây dựng phương án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo thoát nghèo bền vững; trong đó tập trung huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, sự chung tay của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Trên cơ sở đó, phường đã huy động 04 doanh nghiệp hỗ trợ 04 hộ nghèo với tổng số tiền 132 triệu đồng; 01 cá nhân hỗ trợ 02 hộ nghèo với tổng số tiền 40.800.000đ  trong 3 năm liên tục 2018-2020; MTTQ phường hỗ trợ 01 hộ nghèo với tổng số tiền 12 triệu đồng; Hội phụ nữ hỗ trợ 01 hộ với tổng số tiền 12 triệu đồng; Hội CCB hỗ trợ 01 hộ với tổng số tiền 12 triệu đồng và Công đoàn phường hỗ trợ 01 hộ nghèo tổng số tiền 24 triệu đồng trong 2 năm liên tục 2019-2020.

Ngoài việc huy động nguồn tiền hỗ trợ trực tiếp tới các hộ nghèo, UBND - UB MTTQ phường đã thực hiện xây dựng mới 06 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 02 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 480 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. Công tác tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm và thông tin về thị trường lao động được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, UBND phường đã phối hợp thực hiện đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho 1.654 người, trong đó thành viên hộ nghèo 62 người, cận nghèo 25 người. Ngoài ra phường thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước như hỗ trợ miễn giảm học phí, vay vốn, trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin... cho các hộ nghèo.

Sau 4 năm triển khai đồng bộ các giải pháp, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường đã đạt được kết quả nhất định. Phường đã cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giảm từ 52 hộ nghèo năm 2016 xuống còn 0 hộ nghèo cuối năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đã góp phần làm tăng thu nhập, tạo môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi xã hội, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống, điều kiện và chất lượng sống; góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo. Một số nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng như: khám chữa bệnh, nhà ở, giáo dục, chi trả tiền điện, trợ cấp khó khăn…

Hiệu quả của chương trình giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ vừa qua không đơn thuần giải quyết vấn đề an sinh xã hội mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa hết sức quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cơ hội bình đẳng cho người nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn hạn chế như: số hộ thoát nghèo nhưng thu nhập nằm sát chuẩn nghèo vẫn còn, toàn phường hiện có 23 hộ cận nghèo và còn hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bước sang giai đoạn 2020 - 2025, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, trên cơ sở thực tiễn kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, cần thực hiện tốt một số biện pháp cụ thể sau:

Một là, giảm nghèo bền vững phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần quan tâm nâng cao nhận thức và khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Đây là yếu tố nội lực tiên quyết không thể thiếu để thực hiện giảm nghèo bền vững, bởi vì nếu chúng ta chăm lo, hỗ trợ nhưng bản thân hộ nghèo không nỗ lực vươn lên thì sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đó đều không mang lại ý nghĩa.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức như tuyên truyền trên hệ thống ĐTT phường, qua các bản tin trên cổng TTĐT, qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố để tuyên truyền, vận động đến người dân những chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, tạo hiệu ứng sâu rộng, làm chuyển biến ý thức của các hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Kịp thời biểu dương các gương điển hình tự vươn lên thoát nghèo, các mô hình, sáng kiến giảm nghèo dựa vào phát huy vai trò cộng đồng, các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người nghèo.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo là gốc rễ để giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững. Do vậy, cần có chính sách phát triển, đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng công cuộc giảm nghèo. Mở rộng đào tạo nghề, nâng cao trình độ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất, năng lực về khoa học kỹ thuật cho người lao động và người nghèo. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ba là, tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù, mô hình cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tiếp tục vận động và sử dụng hiệu quả quỹ  “Vì người nghèo” để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Đặc biệt tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp trợ giúp người nghèo để không phát sinh hộ nghèo theo chuẩn cũ; xây dựng phương án đối với các hộ cận nghèo và có nguy cơ tái nghèo theo chuẩn mới.

Bốn là, kiên trì mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo không còn hộ gia đình nào có thu nhập thấp hơn mức sống trung bình của khu dân cư. Thực hiện đa dạng hóa và hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương; huy động nguồn vốn đóng góp hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà tài trợ, cá nhân trong và ngoài phường để hỗ trợ về tài chính các hộ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm thu nhập.

        Năm là, thực hiện nghiêm túc việc bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, không vì chỉ tiêu Nghị quyết mà chạy theo thành tích, ảnh hưởng đến việc thực hiện giảm nghèo bền vững. Để thực hiện nội dung này, cần phát huy vai trò của các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố trong việc bám sát sự chỉ đạo của UBND phường, đi sâu, đi sát để tiếp cận thông tin; kịp thời nắm bắt, điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của từng hộ để đề xuất với UBND phường thực hiện các giải pháp phù hợp theo từng nhóm đối tượng.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên; tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân về các vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh có mong ước “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Nhà nước đã coi nhiệm vụ diệt giặc đói, giặc dốt như diệt giặc ngoại xâm. Trong giai đoạn hiện nay, giảm nghèo bền vững đã và đang trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Việc đánh giá đúng thực trạng nghèo và định hướng tốt các giải pháp giảm nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể nhân dân trong phường trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng sẽ giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng phường Giang Biên phát triển ổn định, văn minh và hiện đại.