các bài viết chuyên sâu

Những kết quả trọng tâm công tác của ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 09:19  | Lượt xem: 302

Những kết quả trọng tâm công tác của ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường về tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn phường. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Long Biên, công tác Mặt trận phường Cự Khối cơ bản hoàn thành theo chương trình công tác và Kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tấng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, chào mừng đại hội Đảng bộ phường lần thứ 24; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch  COVID – 19.. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện sáu QCDC của Quận, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường; công tác phòng, chống dịch bệnh covit-19; thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi, không sử dụng than tổ ong…Bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền được 51cuộc, thu hút hơn 3 nghìn lượt người nghe.

Phối hợp với UBND phường tập trung chỉ đạo 13/13 Tổ dân phố ( đến nay sáp nhập còn 7 tổ dân phố) tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Tỷ lệ các hộ gia đình tham dự đạt 63,6%.Tại Hội nghị đã có 69 ý kiến thảo luận tập trung bàn bạc, đưa ra các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp, duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn; công tác bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng thời phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Đại biểu nhân dân phường. Vận động nhân dân đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa: thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tỷ lệ người qua đời hỏa táng đạt 68,4% (13/19 ca). Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tập luyện thể dục, thể thao; chủ động phòng, chống các dịch bệnh. Vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 42,9 triệu đồng; ủng hộ Quĩ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 91.145.000đ; quỹ đền ơn đáp nghĩa được 31,6 triệu đồng. Ủng hộ công tác phòng chống dịch Covit-19 được 34 triệu đồng.

Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyên đề số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và các năm tiếp theo; từ đầu năm đến nay tổ chức 52 buổi vệ sinh mô trường sáng thứ 7, với sự tham gia của 2132 lượt người. Rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư và các hộ còn sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để tuyên truyền vận động. Duy trì mô hình “Khu dân cư không rác thải”. Ban công tác Mặt trận phối hợp tham gia tổng vệ sinh tại các tuyến đường, ngõ, xóm, cụm dân cư vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Phối hợp với các đoàn thể tổ chức lồng ghép được 7 cuộc: tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ưu tiên mua sắm hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý.

 MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND phường với cử tri trước và sau kỳ họp thứ IX,X HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Trưởng Ban CTMT thực hiện Đề án 15 của Quận ủy Long Biên (đối với TDP sáp nhập). thực hiện sáp nhập từ 13 tổ dân phố còn 7 tổ. Phối hợp triển khai hiệp thương giới thiệu, tổ chức bầu cử 7 tổ trưởng dân phố đúng quy định. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận chuẩn y kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ phường theo quy định.

Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành  trình Đại hội Đảng bộ phường Cự Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổng hợp đầy đủ ý kiến gửi Đảng ủy phường. Trong 6 tháng, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã góp 03 ý kiến xây dựng Đảng; 02 ý kiến xây dựng chính quyền; 06 ý kiến cho cán bộ, đảng viên, công chức. Duy trì tiếp công dân vào thứ hai hàng tuần. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện sáu QCDC do quận ban hành; giám sát thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ qui tắc ứng xử; giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa”:

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện giám sát thưởng xuyên theo qui định. Ban GSĐTCCĐ tiếp tục giám sát các dự án đang thi công: Dự án tu bổ, tôn tạo  Chùa Thổ Khối; Dự án C3-6/CCVO5; Dự án cải tạo nâng cấp các tuyến ngõ, ngách giai đoạn 5.

Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử, văn hóa Đình, Chùa Hạ Trại và Đình Xuân Đỗ Thượng. Phối hợp với MTTQ quận, UBND phường thăm, chúc tết sư trụ trì Chùa Thổ Khối, Thiền Viện Sùng Phúc. Phối hợp tuyên truyền, thực hiện dừng hoạt động lễ hội theo chỉ đạo của các cấp để phòng, chống dịch bệnh.

Chủ động xây dựng và triển khai các Kế hoạch công tác Mặt trận đảm bảo tiến độ, thời gian và hiệu quả theo hướng rõ người, rõ việc. Tiếp tục thực hiện quy định giảm họp, nâng cao chất lượng hội họp. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc phường Cự Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của phường, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân. Vai trò của cán bộ Mặt trận được thể hiện rõ, khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả 6 tháng cuối năm cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của phường về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, các qui định của địa phương. Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9; Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ 4, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ủng hộ các loại Quỹ; thực hiện tự quản vệ sinh đồng ruộng, công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi, không sử dụng than tổ ong…; thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án làm đường giao thông, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Tiếp tục hực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Nâng cao chát lượng thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của bộ Chính trị. Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tổ chưc các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó nhằm tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng phường Cự Khối văn minh, giàu đẹp./.