các bài viết chuyên sâu

Gia Thụy tập trung nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn phường
Ngày đăng 01/09/2020 | 14:06  | Lượt xem: 694

Nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (chỉ số SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội tại quận Long Biên, năm 2020, Gia Thụy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính (CCHC), từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính cấp phường để hướng tới thực hiện mô hình chính quyền điện tử.

Trong những năm qua, việc thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính cấp phường của phường Gia Thụy luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả và nằm trong tốp đầu của quận. Kế thừa những kết quả nổi bật từ những năm trước, trong đó có thành tích 03 năm liên tục dẫn đầu khối xã, phường, thị trấn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước, là đơn vị luôn đi đầu trong triển khai các mô hình điểm về cải cách hành chính, Gia Thụy có nhiều thuận lợi trong triển khai bộ chỉ số cải cách hành chính cũng như việc cải thiện, nâng cao chất lượng chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Thành phố và quận Long Biên kiểm tra việc thực hiện

mô hình hoạt động bộ phận Một cửa thân thiện, gần dân tại phường

Bám sát vào kế hoạch của UBND quận, năm 2020, phường đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác CCHC, ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03/7/2020 về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính  của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tới cán bộ, công chức, các tổ dân phố… Bên cạnh đó, UBND tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác tiếp nhận giải quyết TTHC, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến đảm bảo đến tận tổ dân phố, người dân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân thường xuyên đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Đài truyền thanh phường tăng cường phát thanh tuyên truyền về lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện. Tiếp tục duy trì bảo đảm cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa heo mô hình. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các quy định về TTHC, quy trình giải quyết TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2020, phường đã tiếp nhận và giải quyết 7447 hồ sơ TTHC trong đó 100% hồ sơ đều được tiếp nhận qua phần mềm một cửa theo đúng quy trình, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, 98% hồ sơ được giải quyết sớm trước hạn, tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch đạt 100% phiếu đánh giá rất hài lòng hoặc hài lòng, không có phiếu đánh giá không hài lòng.

Để lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân với các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của phường, UBND phường đã tổ chức 01 buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với tổ chức, cá nhân, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Người dân phát biểu đóng góp ý kiến tịa hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC

Cùng với cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS), UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 26/6/2020 về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn phường Gia Thụy. Xác định đây là 02 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, UBND phường đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, các cán bộ chủ chốt ở tổ dân phố để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Việc thực hiện các nội dung công khai minh bạch theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được thực hiện nghiêm túc. Các kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của phường, các nội dung liên quan đến 6 Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực, 11 nội dung điều 5 pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 được niêm yết và cập nhật thường xuyên đối với những văn bản mới. UBND phường cũng đã thực hiện tốt các nội dung nhân dân tham gia ý kiến như việc sáp nhập tổ dân trên địa bàn phường, việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về đánh giá tác động môi trường thực hiện các dự án, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của cấp trên. Bên cạnh đó, UBND phường duy trì thực hiện nghiêm túc mô hình hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Duy trì tiếp dân hàng tuần, tiếp nhận đơn thư, phân loại và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền; 6 tháng đầu năm, UBND phường tiếp 27 lượt công dân, tiếp nhận 07 đơn, đã thực hiện giải quyết đảm bảo thời hạn và quy định.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, việc kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Năm 2020, phường đã tổ chức 02 đợt tự kiểm tra công vụ theo kế hoạch. Công tác giám sát về cải cách hành chính, thực hiện mô hình bộ phận Một cửa thân thiện, gần dân; mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thường trực HĐND, các Ban HĐND phường thường xuyên thực hiện, qua đó đã kịp thời đôn đốc UBND phường, các cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Việc giám sát cán bộ, đảng viên của UB MTTQ phường được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đã góp phần chấn chỉnh về thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, nhất là các cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp công dân, để nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Bằng việc triển khai quyết liệt các giải pháp, mức độ hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nền hành chính vì dân phục vụ, phường sẽ tiếp tục hành rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí chưa đạt để xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém thuộc trách nhiệm của phường để từ đó đề ra các giải pháp vụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2020 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các kết quả đạt được trong công tác CCHC tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, phường sẽ tập trung nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện Chỉ số CCHC hàng năm của phường; nâng cao kết quả và xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020 và các năm tiếp theo.