các bài viết chuyên sâu

Kỷ niệm 72 năm tự hào thành tích vẻ vang của Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020)
Ngày đăng 16/10/2020 | 10:00  | Lượt xem: 657

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí vai trò quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự trong sáng về đạo đức của người đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 16-10-1948, Ban Kiểm tra Trung ương (nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương), cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng được thành lập.

Suốt chặng đường lịch sử 72 năm vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

Đối với Đảng bộ quận Long Biên, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, UBKT các cấp trong Đảng bộ quận đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, Quận ủy và cấp ủy cơ sở cùng UBKT cấp ủy các cấp đã kịp thời quán triệt, triển khai văn bản của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát; luôn chủ động ban hành văn bản theo hướng cụ thể hóa “Cầm tay chỉ việc”; chủ động xây dựng, triển khai và chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT từ quận đến cơ sở ban hành chương trình kiểm tra, giám sát. Hàng năm, kịp thời ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết rõ đối tượng, rõ nội dung và rõ thời gian thực hiện.

Cấp ủy và UBKT cấp ủy các cấp từ Quận đến cơ sở luôn coi trọng đổi mới lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát bằng cách: chủ động khảo sát, đánh giá hiệu các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề trong năm; kịp thời nắm bắt quan điểm chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy, cấp ủy các cơ sở đảng về nhiệm vụ trọng tâm năm sau; đồng thời chủ động phối hợp với UBND, Thường trực HĐND, MTTQ theo quy chế phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng năm đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan đơn vị và được triển khai công khai tới các tổ chức cơ sở đảng ngay từ đầu năm.

Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật trong Đảng của Đảng bộ quận có những bước phát triển vượt bậc; công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được tập trung triển khai thực hiện đã góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác kiểm tra của Đảng. Kết quả: UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 45 tổ chức đảng và 102 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó, UBKT Quận ủy đã kiểm tra đối với 02 QUV và 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Sau kiểm tra đã kết luận 25 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa hạn chế, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Các cuộc giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp tăng lên về số lượng; nội dung giám sát luôn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, mới và những vấn đề phức tạp, nội cộm dễ phát sinh tiêu cực ở lĩnh vực quản lý Nhà nước như đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... với số lượng các cuộc giám sát vượt từ 10%-20% so với nhiệm kỳ trước. Thông qua đó đã mang lại hiệu quả tốt, kịp thời phát hiện phòng ngừa sai phạm, không để vi phạm trở thành nghiêm trọng của cán bộ, đảng viên, giúp các tổ chức đảng nhận thấy những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục khuyết điểm và chú ý tự chấn chỉnh phòng ngừa sai phạm. UBKT Quận ủy đã ban hành cuốn “Cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở”; ban hành 15 quy trình và chuẩn hóa 10 quy trình Kiểm tra giám sát theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Quận ủy Long Biên đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, nỗ lực hoàn thành tốt, hoàn thành sớm nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch công tác đề ra. Quá trình kiểm tra, giám sát luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt về phương pháp và coi trọng công tác phối hợp với các ngành đối với những nội dung vướng, khó, nhạy cảm... Hướng tới ngày truyền thống ngày Kiểm tra (16/10) là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những thành tích vẻ vang mà ngành Kiểm tra của Đảng đã đạt trong thời gian qua, đồng thời quyết tâm thúc đẩy công tác kiểm tra của Đảng tiến lên một bước mới, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./.