các bài viết chuyên sâu

Phường Việt Hưng: nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Ngày đăng 01/08/2016 | 08:59  | Lượt xem: 898

Trong những năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy phường đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng bộ phường Việt Hưng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường.

Trong tình hình hiện nay, với bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến khó lường; ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá CNXH..., trên địa bàn quận Long Biên, phường Việt Hưng kinh tế - văn hóa – xã hội ngày càng phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng gắn với việc giải phóng mặt bằng các dự án tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Xác định mục tiêu quan trọng đó, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tuyên giáo Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Chủ động, tích cực triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nhân rộng nhiều mô hình tốt, cách làm hay về học tập và làm theo Bác, tạo thành nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, tổ dân phố. nhiệm vụ công tác tư tưởng tiếp tục đổi mới, nâng cao, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường. Trong những năm qua, trên địa bàn phường không có chi bộ yếu kém, chỉ có một vài đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ do nhiều nguyên nhân. Đảng bộ phường liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Tham mưu Đảng ủy nâng cao số lượng, chất lượng các tin, bài trên cổng thông tin điện tử quận và phường, góp phần xây dựng mô hình cơ quan điện tử. Tham gia các bài viết trong bản tin nội bộ của Quận ủy Long nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được của Đảng bộ phường tới đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quận, góp phần đông viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường tích cực thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, tham mưu Đảng ủy tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm như: vấn đề Biển Đông, biên giới, tôn giáo, giải phóng mặt bằng... Định hướng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường những nội dung mang tính thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đặc biệt liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để cung cấp thông tin kịp thời tới toàn thể nhân dân; chủ động, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội để tham mưu, định hướng những giải pháp có hiệu quả nhằm góp phần ổn định tư tưởng trong nhân dân góp phần đấu tranh phản bác đối với các thông tin, quan điểm sai trái.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội truyền thống Lệ Mật - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, các điệu múa cổ như Chém giảo long (Lễ hội Lệ Mật) , Lột rắn (Lễ hội Trường Lâm) .... Biên tập và triển khai đề cương truyền truyền Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Việt Hưng (giai đoạn 1930 – 2010) trong toàn đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng ủy phường vẫn còn một số hạn chế như:  Nhận thức của một số đảng viên về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị còn chưa đầy đủ. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở có lúc chưa kịp thời. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác thông tin, định hướng tư tưởng có lúc chưa có hiệu quả…

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, trong thời gian tới, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy phường sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của  Thành ủy, Quận ủy về công tác chính trị tư tưởng. Tập trung tham mưu chỉ đạo và tổ chức tốt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Hai là, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn phường. Tham mưu chỉ đạo các chi bộ rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng, viên trong chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để thực hiện thống nhất;

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các nội dung viết bài thu hoạch, thiết thực, cụ thể sát với thực tiễn tại địa phương.

Bốn là, chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các Nghị quyết triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Năm là, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu định hương, xử lý kịp thời những vướng mắc về tư tưởng ngay tại cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.