các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 17/11/2020 | 07:59  | Lượt xem: 142

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phường Ngọc Thụy trong năm qua đã thực sự thiết thực, khoa học và hiệu quả, là công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2020 và tình hình thực tế của Đảng bộ phường, công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cũng như các chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Đảng ủy phường đã kịp thời xây dưng và ban hành các kế hoạch, quy trình nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường hàng tháng luôn bám sát kế hoạch và tình hình thực tế của đảng bộ; các nội dung kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt số lượng theo kế hoạch năm 2020 đề ra; thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp các chi bộ kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế.

Một số hình ảnh trong công tác KTSG:

Tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS

Tổ chức KTGS tại các chi bộ

Sơ kết công tác KTGS 6 tháng đầu năm

Sơ kết công tác KTGS 9 tháng đầu năm

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, BTV đảng ủy: Đảng  ủy, Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 01 chi bộ (đạt 100% kế hoạch năm 2020) về Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 09/06 chi bộ và 06/04 đảng viên (tăng 03 chi bộ, 02 đảng viên so với kế hoạch năm 2020) về Công lãnh đạo xây dựng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố năm 2020; về chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; về việc Xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Kết quả kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy: 9 tháng đầu năm 2020, UBKT Đảng ủy phường đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra đối với 06/04 chi bộ và 02 đảng viên (tăng 02 chi bộ so với kế hoạch năm 2020) về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020; trong đó tổ chức 02 cuộc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 04/02 chi bộ, 03/01 đảng viên (tăng 02 chi bộ, 02 đảng viên so với kế hoạch năm 2020), trong đó: Tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 03/01 chi bộ và 03/01 đảng viên về lãnh đạo, thực hiện công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; 01 cuộc giám sát đối với 01 chi bộ về thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. UBKT Đảng ủy phường tiếp nhận 02 đơn tố cáo do Đảng ủy phường giao, đến nay đã giải quyết và trả lời xong 02 đơn tố cáo của công dân đối với 02 đảng viên.

Song song với đó UBKT Đảng ủy phường đã tham mưu với Đảng ủy phường thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2019; Tham mưu ban hành hướng dẫn chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Ban hành biểu mẫu hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 và mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hàng quý, 6 tháng, 01 năm. Tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành quyết định, kế hoạch và tổ chức 01 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát chuyên đề. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy đã tham mưu ban hành kết luận kiểm tra và thông báo kết quả giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được một số chi bộ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Có chi bộ quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ với Đảng ủy phường hàng quý cơ bản đầy đủ, đúng mẫu. Nhận thức của đảng viên trong việc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, không còn e ngại mỗi khi kiểm tra, giám sát. Cụ thể: Các chi bộ đã giám sát thường xuyên trực tiếp đối với 128 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, chỉ thị 05-CT/TW; những điều đảng viên không được là và thu nộp đảng phí. Giám sát chuyên đề đối với 55 đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện QCDC. 04 chi bộ đã kiểm tra chuyên đề đối với 05 đảng viên về thực hiện quy chế hoạt động, chế độ sinh hoạt, nghe thời sự, học tập nghị quyết, đóng đảng phí; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, việc thu nộp đảng phí. 05 chi bộ đã tổ chức kiểm điểm, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với 05 đảng viên do vi phạm Điều lệ, quy định của Đảng, sinh con thứ 3. Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên đã có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2019 đề ra. Sau kiểm tra giám sát, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kết luận chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế, định hướng giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới đối với từng chi bộ. Kết quả trên đã giúp Đảng ủy nắm vững công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên; đặc biệt phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để công tác kiểm tra, giám sát thực sự thiết thực, khoa học và hiệu quả, là công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, UBKT Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát 3 tháng cuối năm với 3 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc rà soát kế hoạch đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020.

2. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên bằng hình thức trực tiếp theo kế hoạch và giám sát gián tiếp nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức và đảng viên từ khi mới manh nha. Các cấp ủy chi bộ phối hợp với ban công tác mặt trận giám sát thường xuyên đối với đảng viên của từng chi bộ về thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy phường tổ chức thực hiện hoàn thành nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020, trú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

(Nguồn: UBKT ĐU phường)