các bài viết chuyên sâu

Gia Thụy: Phát huy sức lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Ngày đăng 20/01/2022 | 13:23  | Lượt xem: 462

Năm 2021, thực hiện chủ đề công tác năm của quận Long Biên "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng", phường Gia Thụy đã tập trung chỉ đạo đăng ký, triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực và đã phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng từ phường đến cơ sở và cộng đồng dân cư, góp phần tạo “đòn bẩy” thúc đẩy cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ngay từ đầu năm 2021, bám sát kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của quận, trên cơ sở tiếp thu và quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” phường Gia Thụy đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng phong trào dân vận khéo. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo từ cơ sở, nhất là trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và các phong trào thi đua khác theo tinh thần phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Qua đó, nhiều mô hình Dân vận khéo đã phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn phường.

Năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 18/01/2021, phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong hệ thống chính trị từ phường tới các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị thuộc phường. Các ngành, đoàn thể, Tổ dân vận, các đơn vị đã phát động trong tổ chức mình và đăng ký thực hiện các mô hình: có 24 tập thể và 9 cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cụ thể: khéo trong GPMB có 10 tập thể và 3 cá nhân đăng ký; các lĩnh vực khác như an ninh, quân sự, TTĐT, tuyến ngõ hoa, tuyến ngõ không rác...có 14 tập thể và 9 cá nhân đăng ký.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, Gia Thụy có 05 dự án đang triển khai việc giải phóng mặt bằng theo quy trình. Bám sát tiến độ của từng dự án, Đảng ủy, UBND, UB MTTQ phường đã chủ động xây dựng các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của phường, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện dự án.

Các lĩnh vực khác, các tập thể, cá nhân đã tuyên truyền vận động  thực hiện tốt các nội dung và có sức lan tỏa đến nhân dân như: Xóa điểm chân rác, duy trì VSMT xanh-sạch-đẹp-văn minh; không nuôi chó thả rông; thực hiện tuyến ngõ không rác, tuyến ngõ hoa; duy trì không tái sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ; an toàn thực phẩm ...

Một số mô hình thực hiện đạt kết quả tốt, được duy trì và nhân rộng trong toàn phường, tiêu biểu như: mô hình tuyến ngõ không rác ngõ 109 Nguyễn Sơn - tổ 1, tuyến ngõ hoa (720 Nguyễn Văn Cừ) của chi hội phụ nữ tổ 15; tuyến ngõ hoa, tranh tường bích họa, ngõ không rác tại 615 Nguyễn Văn Cừ - tổ 16; mô hình “Tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của Nhân dân ở tổ dân phố, chung tay phòng chống dịch Covid-19, cùng nhau phát triển” do UB MTTQ phường triển khai.

Mô hình tuyến ngõ hoa tại tổ dân phố số 15

Mô hình tranh tường bích họa tại tổ dân phố số 16

Mô hình "Tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của Nhân dân ở tổ dân phố,

chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cùng nhau phát triển" do UB MTTQ phường triển khai

Việc thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn phường Gia Thụy đã được lan tỏa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của Nhân dân.

Nhìn chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đón nhận, thực hiện hiệu quả. Qua các mô hình Dân vận khéo đã tập hợp đông đảo Nhân dân cùng đoàn kết, chung tay thực hiện nhiệm vụ kép "Vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường", đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của Nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt quy ước gắn với các phong trào thi đua.

Năm 2021, Đảng bộ phường và 01 tập thể (chi hội phụ nữ tổ 16), 01 cá nhân được quận khen thưởng trong việc thực hiện Chủ đề công tác năm của Quận, có 03 tập thể được khen thưởng trong việc thực hiện mô hình Dân vận khéo (tổ 1, 16, 18).

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của quận "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị", phường Gia Thụy tập trung đẩy mạnh công tác Dân vận khéo trên các lĩnh vực, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả, chủ động lựa chọn xây dựng các mô hình, các phần việc, nhiệm vụ thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên và phường Gia Thụy, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tiếp tục duy trì và giữ vững phường văn minh đô thị, các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, quan tâm thực hiện các biện pháp chỉnh trang đô thị, tạo dấu ấn nổi bật cho cảnh quan đô thị của phường. Bên cạnh đó, phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo đà để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV đã đề ra.