các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 07/07/2020 | 16:30  | Lượt xem: 327

Bám sát chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ phường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Ngay từ đầu năm 2020, Đảng uỷ phường Phúc Đồng đã xác định những nội dung, công việc trọng tâm để ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác giáo dục; văn hoá xã hội, quân sự địa phương, phòng chống tham nhũng… và triển khai thu ngân sách phường năm 2020. Đảng uỷ phường đã lãnh đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Tiếp tục thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận uỷ về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên. Chỉ đạo 14/14 chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Đảng uỷ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức: Hướng dẫn các chi bộ làm thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận chính thức đảng viên (kết nạp mới 5/8 chỉ tiêu quận giao, đạt 62,5%; công nhận chính thức 01 đảng viên). Thực hiện tốt quy trình tặng Huy hiệu Đảng, 6 tháng đầu năm đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đồng chí. Tham mưu, hướng dẫn các chi bộ tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch. Tham mưu các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện lưu trữ hồ sơ Đại hội chi, Đảng bộ theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Trung ương. Ngay sau Đại hội, tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ cho Đảng uỷ viên. Kiện toàn các Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên phường, Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015 và Khối vận Đảng uỷ phường. Với những kết quả, thành tích đạt được trong Đại hội, Đảng bộ phường được Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Đảng uỷ giám sát chi bộ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Công tác kiểm tra, giám sát: Ngay từ đầu năm Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, của UBKT Đảng uỷ năm 2020; Chỉ đạo 14/14 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong đó chú trọng vào giám sát chuyên đề và kiểm tra chuyên đề đối với Đảng viên trong chi bộ. 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ kiểm tra 01 cuộc về xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, việc phân công nhiệm vụ cho Ban Chi ủy và đảng viên chi bộ sau Đại hội đối với chi bộ 1, 3. Giám sát 01 cuộc về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề của Bác năm 2020 đối với chi bộ 2, 4; đạt 100% kế hoạch xây dựng của năm 2020. UBKT Đảng uỷ: giám sát đối với chi bộ Tổ dân phố số 5, 8 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về thực hiện 6 Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có những định hướng giúp chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt được kết quả tốt hơn, góp phần cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ phường Phúc Đồng.

Công tác Tuyên giáo: Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/QU, ngày 17/01/2020 của Quận ủy Long Biên và chuyên đề năm 2020, Đảng uỷ phường đã xây dựng hướng dẫn các chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn phường năm 2020. Kiểm soát kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên, đã có 477/477 đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đạt 100%; hàng tháng thực hiện đánh giá kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên. Tham mưu giúp Đảng ủy trong việc định hướng cho các ngành, đoàn thể về nội dung tin, bài chuyên sâu theo tuần, tháng để đăng lên Cổng thông tin điện tử Quận, phường; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các bộ phận được giao viết tin, bài để đăng đúng thời gian quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban biên tập đài truyền thanh phường; Kết quả số tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử quận là 11 bài viết chuyên sâu, 13 tin hoạt động; đăng trên cổng thông tin phường 26 bài chuyên sâu và 168 tin bài.

Công tác Dân vận: Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ; Triển khai đăng ký Dân vận khéo kết quả đã có 9 tập thể, 9 cá nhân đăng ký với 19 nội dung. Tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân chấp hành công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, vận động các gia đình có người thân mất thực hiện tang văn minh tiến bộ, kết quả có 9/10 trường hợp mất đi hoả táng đạt 90%; thực hiện Quy định 217, 218 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ chính trị, Quyết định số 2034-QĐ/TU ngày 11/6/2010 của Thành ủy Hà Nội “về Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị  thành phố Hà Nội”; báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Lĩnh vực ISO: Tiếp tục thực hiện các quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Xây dựng kế hoạch mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Đảng uỷ phường năm 2020. Xây dựng mục tiêu chất lượng, bản mô tả hệ thống chất lượng, xây dựng các quy trình mở rộng theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại: Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ chủ yếu là kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực sự sâu sát; Việc đánh giá kế hoạch tu dưỡng cá nhân của Đảng viên tại các chi bộ còn chung chung, chưa chỉ rõ thực hiện tốt hay chưa tốt, việc đánh giá còn mang tính hình thức; việc định hướng tin bài, viết tin bài của một số đồng chí chưa đảm bảo về chất lượng tin bài và hình ảnh tin bài, số lượng bài chuyên sâu định hướng còn ít…

Để thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao, Đảng uỷ phường cần:

Một là: Thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh, chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Giám sát đảng viên trong đó có cả đảng ủy viên cùng cấp trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của đảng ủy phường và nhiệm vụ được phân công.

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt công tác trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng dự án đường 30m, dự án C15, dự án đường 81m, 96ha liên quan đến việc di chuyển mộ.

Ba là: Xây dựng chuyên đề thực hiện khâu đột phá 01 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Bốn là: Hướng dẫn các chi bộ làm thủ tục kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu quận giao năm 2020. Xây dựng kế hoạch phân tích chất lượng đảng viên năm 2020. Tổ chức đối khớp danh sách đảng viên với các chi bộ. Khảo sát tình hình tổ chức các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường có tổ chức cơ sở đảng.

Năm là: Tiếp tục định hướng cho các ngành, đoàn thể về nội dung tin, bài chuyên sâu theo tuần, tháng để đăng lên Cổng thông tin điện tử Quận, phường; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các bộ phận được giao viết tin, bài để đăng đúng thời gian quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban biên tập đài truyền thanh phường; Tham mưu tổ chức hội nghị nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế năm 2020. Chỉ đạo các chi bộ tại các kỳ sinh hoạt thực hiện đánh giá việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên đảm bảo sát thực./.