các bài viết chuyên sâu

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Ngày đăng 05/11/2020 | 15:12  | Lượt xem: 203

Những năm qua, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nói chung và cán bộ, hội viên cựu chiến binh nói riêng. Nhiệm vụ này càng quan trọng hơn trong năm 2020, bởi đây là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thông thường, mỗi khi Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo; bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam, “phi chính trị hóa” quân đội, công an. Đồng thời, lợi dụng các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương, bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Tọa đàm cấp cơ sở

Đề kịp thời đấu tranh phản bác, làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch gắn với thông tin, tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nhân dân nắm rõ, không bị lôi kéo, dụ dỗ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn nhất là trong năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Ngay từ đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh quận đã chủ động xin ý kiến Thành Hội và Quận ủy, xây dựng Đề án số 02 của Quận Hội về “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng”, tổ chức triển khai trong các cấp hội trên địa bàn cũng như trong toàn thể cán bộ, hội viên, làm tiền đề để các cựu chiến binh phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Cụ thể hóa nội dung của đề án, các cấp hội đã tổ chức 124 buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, nói chuyện thời sự cùng 24.631 lượt người tham gia. Cán bộ, hội viên trong toàn hội đã được tiếp cận nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của các cấp như công tác chuẩn bị đại hội đảng, vụ việc Đồng Tâm, tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch của nhà nước ta v.v... Tập trung làm rõ, bác bỏ các thông tin sai sự thật của các đối tượng, thế lực chống phá trên mạng xã hội. Cùng với đó, các hội viên cựu chiến binh tích cực nghiên cứu tình hình thời sự trong nước và quốc tế, vận dụng kinh nghiệm và thực tiễn công tác trong quân ngũ, viết bài tổng hợp, phân tích và đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, chủ nghĩa cơ hội. Từ đầu năm đến nay, đã có gần chục bài viết tâm huyết của hội viên cựu chiến binh, thể hiện trách nhiệm của người lính trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ sự thật, tiêu biểu như các hội viên cựu chiến binh phường Gia Thụy, Sài Đồng…

Cùng với tuyên truyền, các hội cơ sở đã tổ chức tọa đàm thực hiện nội dung của Đề án. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng cho đến tháng 10/2020, 14/14 hội cơ sở và Quận Hội đã tổ chức xong hội nghị tọa đàm đến cán bộ, hội viên cùng cấp. Qua tổng hợp, tại 15 buổi tọa đàm cấp cơ sở và quận đã có hơn1.300 lượt hội viên tham gia, đóng góp 117 ý kiến xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an. Đặc biệt, tập trung phản bác các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội; những vấn đề “nóng”, “bức xúc” trong đời sống xã hội để xuyên tạc, kích động, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Nhiều hội cơ sở như Đức Giang, Ngọc Lâm, Sài Đồng, Cự Khối, Gia Thụy…đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, đúng và trúng vấn đề, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với thực tế tại địa phương cũng như tình hình mới hiện nay.

Tọa đàm cấp quận

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cũng được thể hiện rõ trong từng hoạt động, cụ thể như cựu chiến binh tích cực tham gia hơn 500 ý kiến vào văn kiện đại hội các cấp; tham gia ứng cử, đề cử vào cấp ủy từ chi bộ đến đảng bộ; tham gia tuyên truyền vào thành công của đại hội, đóng góp trí tuệ và tiếp tục khẳng định vai trò, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng… Tất cả công sức, tâm huyết của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn quận đã góp phần không nhỏ cùng cả hệ thống chính trị của quận và cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV. Cùng với các cấp hội trong toàn Thành phố, đóng góp vào thành công đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc diễn ra vào tháng 01/2021, các cấp hội cựu chiến binh trong toàn quận sẽ tập trung duy trì và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Trong đó, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chính trị, lý luận, củng cố chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ hội viên; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn. Đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt gắn với nắm bắt thông tin, phối hợp cùng các ngành chức năng bám sát các vấn đề, sự kiện trên địa bàn để cung cấp thông tin kịp thời cho cán bộ, hội viên. Cùng với đó, định hướng tư tưởng, đa dạng các hình thức, giải pháp giúp các hội viên có thể đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Với nhiệt huyết, trách nhiệm, phẩm chất kiên trung, chắc chắn những người lính cụ Hồ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, đóng góp chung vào thành công  của sự kiện chính trị lớn nhất của đất nước.