các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn năm 2017
Ngày đăng 04/01/2018 | 11:54  | Lượt xem: 15629

Năm 2017 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nội dung quận Long Biên về “Năm trật tự xây dựng, văn minh đô thị”, gắn với thực hiện chủ đề chung của Thành phố “Năm kỷ cương hành chính”.

Ủy ban nhân dân (UBND) phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND quận, Đảng ủy, HĐND phường, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành của quận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) và các đoàn thể phường, đẩy mạnh thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Tập thể lãnh đạo UBND phường, công chức, viên chức phường theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột suất đạt kết quả. Thực hiện việc phân công và kiểm điểm trách nhiệm của từng thành viên trước tập thể UBND phường  bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo tập thể, vừa phát huy trách nhiệm cá nhân. Bên cạnh đó UBND phường tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Quận uỷ, Nghị quyết HĐND quận, các chỉ tiêu kế hoạch UBND quận giao, Nghị quyết của Đảng ủy, nghị quyết của HĐND phường, thực hiện "kỷ cương hành chính"; bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Tập trung khắc phục những khó khăn trở ngại, phấn đấu ngay từ tháng đầu, quý đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017. Ký cam kết về "Xây dựng phong cách chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" với thực hiện "Kỷ cương hành chính" và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Xây dựng Đảng" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND phường. Tập trung khắc phục những khó khăn trở ngại, phấn đấu ngay từ tháng đầu, quý đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND Phường. Chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp được thảo luận tập thể, tổ chức lấy ý kiến thường trực HĐND, các ban HĐND, của UB MTTQ, các đoàn thể bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ; việc phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri; Công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND phường và giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND phường được triển khai kịp thời.

Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ , các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phối hợp thành lập và duy trì hoạt động bước đầu có hiệu quả của Ban chủ nhiệm và tổ tình nguyện vì môi trường và trật tự đô thị, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong nhân dân.

Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới theo phương châm "Hiệu quả, thiết thực". Trong thực hiện nhiệm vụ, tập thể UBND phường đã chủ động ban hành chương trình công tác năm 2017 và cụ thể hóa thành biểu kế hoạch công tác từng tháng; Tổ chức thực hiện, kiểm soát việc ban hành các văn bản, các kế hoạch chuyên đề được xây dựng cụ thể bằng biểu ngang phân công rõ nội dung công việc, người chịu trách nhiệm thực hiện, tiến độ hoàn thành và kết quả thực hiện, giảm số lượng văn bản không cần thiết, đã giảm 25,15 % số lượng văn bản kế hoạch ban hành so với năm 2016 (125/167 văn bản). Tổ chức 67 cuộc họp, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra hiện trường theo hàng tuần với giải quyết các công việc tại bộ phận chuyên môn; Kiểm soát triển khai thực hiện 28 thông báo kết luận gồm cả nội dung kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo quận, phiếu giao việc với: 92 đầu việc, thực hiện đúng tiến độ: 87 đầu việc; thực hiện chậm tiến độ: 05 đầu việc. Thực hiện 32 thông báo kết luận của Đảng ủy, UBND phường  với 272 đầu việc gồm cả nội dung kết luận tại cuộc họp của phường, phiếu giao việc. Kết quả thực hiện đúng tiến độ: 260 đầu việc; thực hiện chậm tiến độ: 12 đầu việc. Tất cả các nội dung quan trọng và những nội dung theo quy định của Pháp luật đều được tập thể UBND phường bàn bạc dân chủ, thống nhất. Việc tổ chức các phiên họp của UBND phường được thực hiện đúng quy chế làm việc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quận giao và Nghị quyết HĐND phường đều hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt cao như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 140 giấy (tỷ lệ 136,7 %); thu ngân sách đạt 19.473.231.000 đ (đạt 105 % kế hoạch và bằng 106,7 % cùng kỳ 2016); giảm 4 hộ nghèo (tỷ lệ 133 %); tỷ lệ gia đình văn hóa 93,4 %, có 15/17 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Tiếp nhận và giải quyết 19.232 hồ sơ. 100 % hồ sơ giải quyết đúng hạn. Số hồ sơ hành chính giải quyết có thời hạn được giải quyết trước hạn từ 4 giờ trở lên là 487/846 hồ sơ (đạt 57,3 %). Hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 giải quyết trước hạn từ 4 giờ trở lên là 862/1045 hồ sơ (đạt 82,4 %). Thực hiện trả 90 thủ tục khai sinh, 55 thủ tục khai tử tại hộ gia đình. Thực hiện 199 buổi tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị  theo nội dung tiếp công dân đạt tỷ lệ 97%. Tiếp nhận 32 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 25 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 07 đơn. Kết quả giải quyết: Đã giải xong 24/25 đơn, tỷ lệ 96 %, không có đơn quá hạn. Phường đạt chuẩn mô hình cơ quan điện tử và bộ phận "Một cửa" phường. Cơ quan phường đạt đơn vị chuẩn văn hóa. Phường Thạch Bàn được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2017, Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

  Phát huy những kết quả đạt được năm 2017, bước vào năm 2018 với mục tiêu tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố năm 2018 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị"; quận Long Biên "Vì một quận Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp" gắn với thực hiện "Nâng cao công tác dân vận của chính quyền phường. UBND phường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện. Xây dựng tác phong, công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức là việc làm thường xuyên, liên tục. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường năm 2018. Phát động phong trào thi đua, xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả tại các tổ dân phố; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan phường. Tiếp tục triển khai thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân phường. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các Nghị quyết, kết luận, của Quận ủy, HĐND và UBND quận Long Biên, của Đảng ủy, HĐND, UBND phường; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; Chủ động quyết liệt trong triển khai thực hiện cả các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đột xuất. Tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên.