các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác thi đua khen thưởng phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 22/07/2019 | 14:24  | Lượt xem: 300

Thực hiện Luật thi đua khen thưởng, các văn bản của Trung Ương, Thành phố, Quận về công tác thi đua khen thưởng. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, UBND phường coi công tác thi đua khen thưởng là một nhiệm vụ trọng tâm, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ-HĐND-UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai kế hoạch công tác thi đua thực hiện đề án “ Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” năm 2019. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội và các ngành chuyên môn, tổ dân phố, bám sát thực tế, cụ thể hoá những chủ trương, có những biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thi đua khen thưởng, đưa phong trào thi đua của phường ngày một phát triển. Phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, có sức lan toả rộng. 

Hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp phát động, Đảng ủy-UBND phường đã triển khai và tổ chức phát động thi đua thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố Hà Nội về “Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề quận  “Hành động vì một Long Biên  Xanh-Sạch- Đẹp-Văn minh”; phát động thi đua toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh. Chỉ đạo xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với các tổ dân phố; tổ chức đăng ký, giao ước thi đua.  Kết quả 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của phường cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao: Thu ngân sách đạt 71,5% KH; giảm tỷ xuất sinh thô đạt 100% KH; số hộ thoát nghèo đạt 250%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100% KH ... có 5 cán bộ, công chức đăng ký sáng kiến kinh nghiệm và danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 100%  cán bộ, công chức, người lao động đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến; đăng ký 03 mô hình thi đua cấp quận (mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện gần dân, mô hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư công dân). 100%  đoàn thể, tổ dân phố hưởng ứng thi đua xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp.

Công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, việc bình xét khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao,  chặt chẽ về thủ tục hồ sơ, đảm bảo công khai, chính xác, đúng thành tích, đối tượng, chú trọng khen thưởng đến mọi đối tượng, mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là người lao động, sản xuất trực tiếp, kịp thời động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 6 tháng đầu năm HĐTĐ khen thưởng đã tham mưu: Đề nghị Bộ công an xét tặng kỷ niệm chương “ Bảo vệ an ninh tổ quốc” đối với 09 cá nhân; UBND quận khen thưởng 21 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng tháng tại bộ phận một cửa và tiếp công dân. Tham mưu chủ tịch UBND phường ra quyết định biểu d­ương khen th­ưởng 31 tập thể, 97 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của phường với số tiền thưởng 29.900.000 đồng; khen thưởng 11 lượt cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng với số tiền 7.645.000 đồng.

 Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm đã góp phần tích cực trong chỉ đạo điều hành của UBND phường, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của phường tiếp tục ổn định và trên đà tăng trưởng tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019.