các bài viết chuyên sâu

Giang Biên thực hiện tốt thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ 8 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/09/2020 | 17:08  | Lượt xem: 1232

Năm 2020, phường Giang Biên được quận giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1. 616.000.000 đồng, trong đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chi cục thuế thu là 459.707.200 đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do phường thu là 1.086.292.800 đồng chiếm 96% dự toán giao.

Chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong những chỉ tiêu pháp lệnh, là nguồn thu chủ yếu của ngân sách địa phương cũng như ngân sách nhà nước. Bám sát chỉ tiêu thu ngân sách UBND Quận giao đặc biệt là chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Kế hoạch công tác năm đã xây dựng. Bộ phận kế toán phường đã tham mưu UBND phường ban hành  Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/01/2020 về tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020. Ngày 25 và 26/7/2020, phường Giang Biên đã tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020, kế hoạch ban hành chi tiết, cụ thể, rõ người,  rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Năm 2020, từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do đó công tác lập sổ bộ thuế theo giai đoạn mới gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngay từ đầu năm UBND nhân dân phường đã chỉ đạo bộ phận kế toán, bộ phận địa chính  phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế quận Long Biên thực hiện công tác lập sổ bộ theo giá đất mới, điều chỉnh kịp thời những trường hợp sai sót về tên đường, vị trí, hệ số phân bổ tính thuế theo đúng quy định; tập trung  thực hiện công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng tiến độ kế hoạch đảm bảo thu đúng, thu đủ. Sau 7 tháng lập sổ bộ thuế, ngày 10/07/2020 UBND phường Giang Biên đã tổ chức triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020, thời gian thu thuế tập trung  vào ngày 25 và 26/7/2020 và cả năm 2020. Các vướng mắc của người nộp thuế đều được cán bộ thuế trả lời thỏa đáng, từ đó giúp người nộp thuế hiểu và tự giác chấp hành nghĩa vụ về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tính đến nay công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Giang Biên đã đạt được những kết quả sau: Tổng số hộ ổn định lập bộ  là 7.487 hộ với diện tích chịu thuế là 729.363 m2. Đến ngày 31/8/2020 toàn phường đã thu được 1.546.000.000 đồng đạt 96% so với dự toán giao; thu nợ từ các năm trước và truy thu các hộ biến động chuyển nhượng trong năm 2020. Có 126 bộ hồ sơ kê khai mới.

Như vậy, sau hơn 8 năm  tiếp tục  triển khai Luật thuế SDĐPNN, công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn phường Giang Biên những tháng đầu năm đã đạt được những kết quả to lớn. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện Luật thuế SDĐPNN vẫn bộc lộ những bất cập, phát sinh vướng mắc, gây khó khăn cho công tác quản lý sắc thuế này và công tác thu cụ thể:

Luật thuế SDĐPNN cho phép người sử dụng đất có đất ở nhiều nơi (huyện, thị, thành phố trong cùng một tỉnh) được quyền lựa chọn nơi kê khai thuế tổng hợp ở nơi thuận lợi nhất về vị trí đất, hạn mức đất ở, giá đất... để tính nộp thuế. Nhưng vấn đề này cũng không phải dễ, nếu như trên cùng một thửa đất có cả đất thổ cư, đất vườn, đất ở sử dụng vượt hạn mức... thì việc xác định từng loại đất để tính thuế thực sự rối rắm trong khi Luật quy định đến 3 mức thuế suất: 0,03% - 0,07% - 0,15%; riêng đối với đất lấn chiếm là 0,2%. Việc áp dụng mức thuế suất nào, cách tính đất trong hạn mức, ngoài hạn mức ra sao là bài toán khó cho việc tự kê khai thuế, nhất là đối với một bộ phận nông dân chưa đủ khả năng tự tính toán kê khai nộp thuế.

Trường hợp đất chưa được cấp Giấy chứng nhận không áp dụng hạn mức tính thuế là không công bằng giữa những người sử dụng đất, gây thắc mắc cho người dân vì người chây ỳ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nên chưa được cấp Giấy chứng nhận thì lại được hưởng mức thu có lợi hơn so với người chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa, trường hợp này nếu xét miễn giảm thì cũng được xét cho toàn bộ diện tích chứ không xét theo đất trong hạn mức như đối với người nộp thuế sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì càng bất hợp lý, cần phải có sửa đổi.

Tại Điều 4,Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế bổ sung khoản 10 vào điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cụ thể:  Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm (sau khi trừ đi số thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống áp dụng với điều kiện người nộp thuế có 1 thửa đất duy nhất. Điều này gây khó khăn trong công tác thu thuế trên địa bàn vì phường chỉ nắm được danh sách hộ gia đình, cá nhân trong năm có số thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn chứ không biết được họ có 1 thửa duy nhất hay nhiều thửa để mà thực hiện miễn thuế.

Nhiều trường hợp chủ sử dụng đất sang nhượng đất phi nông nghiệp trên địa bàn cho người ở địa phương khác, nhưng hai bên không làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất. Tình trạng này gây khó khăn cho công tác xác minh chủ đất, kê khai tính thuế, lập bộ để thu thuế.

Trong thời gian tới để công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường tiếp tục đạt được những kết quả cao tạo nguồn tăng thu cho ngân sách địa phường. UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền,  tới người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhất là các chính sách mới chính sách tạm miễn đối với các hộ có số thuế từ 50 nghìn đồng trở xuống, vận động giải thích chế độ chính sách để người nộp thuế biết và tự giác thực hiện. Tiếp tục thực hiện rà soát các diện tích đất phi nông nghiệp trên dịa bàn thuộc diện phải kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành, kịp thời phát hiện và đưa vào lập bộ các thửa đất còn ngoài bộ, thu đúng, thu đủ để đảm bảo công bằng và không bỏ sót nguồn thu./.