Ban dân vận

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY

 

Địa chỉ email: bdv_qulongbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Ban dân vận quận uỷ là cơ quan tham mưu của Quận uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, thường trực Quận uỷ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của đảng bộ quận.

B. NHIỆM VỤ 

1. Nghiên cứu, đề xuất 

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Quận uỷ và Ban thường vụ Quận uỷ. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác dân vận của Quận uỷ, Ban thường vụ Quận uỷ.

- Tham mưu với Quận uỷ thể chế hoá các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận. 

2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận.

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp uỷ. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ quận.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

3. Phối hợp 

- Phối hợp với Ban tổ chức Quận uỷ trong việc quản lý bộ máy, biên chế Ban dân vận Quận uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận ở địa phương.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng quận tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

4. Thẩm định, thẩm tra 

- Các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp uỷ.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng…có liên quan mật thiết đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của chính quyền các cấp. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, thường trực Quận uỷ phân công 

- Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của quận.

- Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo của quận uỷ.

- Chủ trì phối hợp giải quyết những tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo kích động quần chúng gây rối làm mất trật tự trị an.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng tổng hợp ý kiến của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân.

- Thẩm định các đề án về công tác dân vận của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trước khi trình Ban thường vụ, thường trực Quận uỷ.

- Nắm tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của quận và định hướng hoạt động đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở. 

- Phối hợp với cấp uỷ đảng cơ sở phân công cấp uỷ viên và đảng viên trực tiếp làm công tác dân vận tại nơi cư trú và nơi công tác.     

- Thực hiện những công việc khác do Quận uỷ, Ban thường vụ Quận uỷ giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Quận ủy bao gồm lãnh đạo Ban Dân vận (gồm: Trưởng ban, 02 Phó ban và 02 đồng chí chuyên viên); Phụ trách các lĩnh vực công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ban:

1. Công tác dân vận;

2. Thực hiện Quy chế dân chủ;

3. Công tác tôn giáo;

4. Công tác Văn phòng - CNTT - Thi đua khen thưởng. 

D. LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY 

1. Đ/c Nguyễn Quốc Long - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban

Điện thoại di động: 0913.028.821

Số máy lẻ: 6317

Địa chỉ email: nguyenquoclong_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Lương Hồng Lân - Phó Trưởng ban

Điện thoại di động: 0912.140.346

Số máy lẻ: 6315

Địa chỉ email: luonghonglan_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban

Điện thoại di động: 0913.205.848

Số máy lẻ: 6314

Địa chỉ email: nguyenanhtuan_qulongbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

* Từ năm 2004 đến nay, Ban Dân vận Quận uỷ Long Biên được Ban Dân vận Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Dận Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Long Biên ghi nhận và biểu dương, khen thưởng về thành tích trong việc tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác dân vận, quy chế dân chủ và tôn giáo trên địa bàn quận. Thành tích nổi bật là:

(1). Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2009 (tại Quyết định số 01-QĐ/BDVTW, ngày 08/01/2010 của Ban Dân vận Trung ương);

(2). UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2012;

(3). UBND Thành phố tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận năm 2015, 2016 và 2017;

(4). UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2017 (tại quyết định số 8679/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 18/12/2017)

(5). Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân Vận Thành ủy với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố giai đoạn 2011 - 2016 (Tại quyết định số 1606-QĐ/TU ngày 03/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội);

(6). Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2017 (tại quyết định số 3122-QĐ/TU ngày 01/01/2018 của Thành ủy);  năm 2019 (tại quyết định số 8066-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Thành ủy); 

(7). Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 25/7/2013 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Tại Quyết định số 4330-QĐ/TU ngày 08/8/2018 của Thành ủy).

(8). Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc  trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 20/12/2018).

* Chi bộ Ban Dân vận qua các năm luôn đạt chi bộ trong sạch - vững mạnh./.